październik

2 października 2023 r.

1 października w Sank­tu­ar­ium Piaśnickim odbyła się doroczna uroczys­tość patri­o­ty­czna upamięt­ni­a­jąca ofi­ary masowej zbrodni doko­nanej przez Niem­ców w lasach piaśnic­kich w pier­wszych miesią­cach II wojny światowej.W nabożeńst­wie przy Kapl­icy Piaśnick­iej wzięło udział wiele osób z Pomorza i Kaszub, w tym wszys­tkie władze samorzą­dowe. a także przed­staw­icieli akty­wnych środowisk społecznych i poli­ty­cznych oraz wojsko i harcerze. Uroczys­tości wpisują się w Nar­o­dowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieck­iej Zbrodni Pomorskiej 1939 (w tym zbrodni piaśnick­iej). Uroczystą Mszę św. kon­cele­brował ks. bp Wiesław Szla­chetka w asyś­cie wielu księży.

Dnia 2 października 2023 br. miał miejsce w Koś­ciele pw. NMP Królowej Pol­ski w Wejherowie niezwykły kon­cert „Pamię­tamy, by czas nie zaćmił i w niepamięć nie obró­cił”. W kon­cer­cie pod patronatem Min­is­tra Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego wys­tąpiła Orkies­tra Fil­har­monii Nar­o­dowej pod batutą dyry­genta. Pub­liczność usłyszała „Sym­fonię pieśni żałos­nych” op. 36 Hen­ryka Mikołaja Góreck­iego. Gości pow­itała Teresa Pat­sidis — dyrek­tor Muzeum Piaśnick­iego w Wejherowie. Wśród gości i melo­manów zasiedli w koś­ciel­nych ławach m.in. prorek­tor Akademii Muzy­cznej w Gdańsku prof. dr hab. Marek Rocławski, prof. dr hab. Witosława Frankowska , byli przed­staw­iciele władz miasta i powiatu. Wśród nich na uroczys­toś­ci­ach w Piaśnicy i Wejherowie Order Św. Stanisława god­nie reprezen­tował kawaler Hen­ryk Jarosz.

2 października 2023 r.

Pol­skie Sto­warzysze­nie Morskie i Gospo­dar­cze im. Euge­niusza Kwiatkowskiego zostało założone w 1996 r. w Gdyni. Jed­nym z głównych założy­cieli był kpt. Ż.W. inż. Zbig­niew Sulaty­cki, obec­nie hon­orowy Prezes Sto­warzyszenia i Prze­wod­niczący Kon­wentu Morskiego. Sto­warzysze­nie orga­nizuje spotka­nia, odczyty i dyskusje, sym­pozja i sem­i­naria, kon­fer­encje naukowe, kon­gresy i wspiera Kon­wenty Morskie. Zasłużonym i wybit­nym Polakom nadaje własne tytuły hon­orowe i stat­uetki „Ani­mus et Sem­per Fidelis” oraz sre­brny pierś­cień z grawerunk­iem ANI­MUS ET SEM­PER FIDELIS” (Odważny i zawsze wierny). W tym roku to wybitne wyróżnie­nie otrzy­mali: Min­is­ter Kli­matu i Środowiska Anna Moskwa, woje­w­oda pomorski Dar­iusz Drelich i Ste­fan Kukowski. W lau­dacji wygłos­zonej przez red. Pio­tra Szubar­czyka pod­kreślono kilkudziesię­ci­o­let­nią społeczną dzi­ałal­ność, chary­taty­wność, poświece­nie na rzecz innych i trwałe ślady na ziemi w postaci wielu pom­ników, tablic okolicznoś­ciowych także wychowanie kilku pokoleń młodych patri­otów. Także wspom­ni­ano o bardzo sze­rok­iej dzi­ałal­ności pro pub­lico bono w Orderze Św. Stanisława na różnych wyso­kich stanowiskach.

5 października 2023 r.

Ponownie bp Aleh Butkiewicz, biskup witeb­ski, prze­wod­niczący Kon­fer­encji Episkopatu Białorusi odwiedził ziemię sztum­ską i na zaprosze­nie prze­ora O.Ś.St. Pio­tra Steca odprawił mszę św. w goty­ckim koś­ciele w Pos­tolinie. Po mszy była okazja aby wręczyć dos­to­jnemu goś­ciowi w imie­niu Kapituły medal „Pro Eccle­sia” przyz­nany za wielo­let­nią pracę dusz­paster­ską wśród Polaków na obczyźnie, za kul­ty­wowanie pol­skości. Po mszy zostal­iśmy zaproszeni w gościnne progi Pio­tra Steca, gdzie przy kolacji był dobry czas i miejsce aby omówić dal­sze wspar­cie Polaków na Białorusi. Już planu­jemy orga­ni­za­cję let­niego obozu dla dzieci i młodzieży, także innych form współpracy. Dużą hojnoś­cią wykazał się nasz kawaler Antoni Fila, deklaru­jąc dal­sze wspar­cie. Wys­tąpimy z takim apelem do innych dam i kawalerów.

7 października 2023 r.

To było jest mnie ogromne wyróżnie­nie, że mogłam być w gronie Tych Wszys­t­kich Wspani­ałych Osób, które przez lata pra­cow­ały na rzecz Świ­etl­icy OAZA we wczo­ra­jszych obchodach 20 rocznicy. Pani Grażyna Antczak dziękowała państwu Kukowskim z całego serca za wielo­letni wkład, bez­in­tere­sowne zaan­gażowanie, za utworze­nie sekcji Akcji Katolick­iej, za tworze­nie zrębów Świ­etl­icy, za tony żywności w cza­sie gdy dzieci głodowały, za całe wiz­ual­iza­cje fes­tynów dla całej parafii.

Były uściski, wspom­nienia, kawa i swo­jskie ciasta i tort. Ste­fan Kukowski (obec­nie Mis­trz w Orderze Świętego Stanisława)

oce­ni­a­jąc 20 lat chary­taty­wnej pracy na rzecz w sumie tysięcy dzieci, za trud poświęce­nie wręczył w imie­niu Kapituły Medal INKI — zachować się jak trzeba na ręce założy­cielki Grażyny Antczak, która przez lata całe poświęca pro pub­lico bono swój czas, energię i zdrowie. Ustalono, iż w cza­sie Orszaku Trzech Króli Świ­etlica Oaza będzie współor­ga­ni­za­torem, przy­go­towu­jąc żywy żłóbek.

7 października 2023 r.

Nie często się zdarza, aby poli­tyk bez kamer, bez fan­far i tłumu przy­jechał aby dowiedzieć się na miejscu jak prze­b­ie­gają prace kon­ser­wa­torskie, co potrzeba aby koś­ciół św. Stanisława Kostki w Tczewie służył jeszcze setki lat. Po koś­ciele tym, jak i po tczewskiej Goty­ck­iej Farze oprowadzał ks. prał. Piotr Wysga — były pro­boszcz, potężna skarb­nica fachowej wiedzy. Na spotkanie z min­istrem Jarosławem Sell­inem (przy­był rodzin­nie ze swoją żoną) został zapros­zony Ste­fan Kukowski z małżonką, od ponad 60 lat związany z tczewską Farą (m.in. autor i główny pro­jek­tant dziesiątek tablic w Kapl­icy Pamięci, pro­jek­tant pom­nika — krzyża lur­dzkiego, itp.)W roboczym spotka­niu uczest­niczył też kawaler w Orderze Ś.S. Andrzej Zblewski. W spotka­niu uczest­niczy też sze­roko znany i ceniony malarz Jarosław Kukowski, który umówił się ponownie na spotkanie w ate­lier artysty. Pod­czas obiadu w u pro­boszcza Adama Gadom­skiego porus­zono temat neogo­ty­ck­iego ołtarza ufun­dowanego przez kawalerów w Orderze dla spalonego koś­cioła w Kas­parusie, zapros­zono pana min­is­tra Sel­l­ina na uroczys­tości patri­o­ty­czne 10 listopada do Mecha­linek. Na zakończe­nie sym­pa­ty­cznego spotka­nia w imie­niu Kapituły Medalu „Pro Eccle­sia” za wielo­let­nie wspieranie nar­o­dowych i koś­ciel­nych dóbr kul­tury, dzięki czemu także i zabytki parafii Pod­wyższenia Krzyża Świętego w Tczewie służą i będą przez następne pokole­nia służyć wiernym — wręczyli poprzedni i obecny pro­boszcz oraz Ste­fan Kukowski.

8 października 2023 r.

Chór Mieszany Pas­sion­ata pow­stał w lutym 2013 roku przy Cen­trum Kul­tury i Sztuki w Tczewie. W swoim reper­tu­arze posi­ada utwory świeckie, ludowe, okolicznoś­ciowe, patri­o­ty­czne oraz sakralne. Chór wys­tępuje także w koś­ciołach Tczewa i okolic. Śpiewem ubo­gaca Mszy Świę­tych w wielu innych miejs­cowoś­ci­ach Pomorza. Na jubileuszowym kon­cer­cie byli wybitni ogólnopolscy soliści Prze­mysław Radziszewski i Agata Sowa. Chór od początku współpracuje z Prze­o­ratem Pomorskim Orderu Św. Stanisława, skąd otrzy­muje cały wiz­erunek plas­ty­czny. Także tworzy oprawę muzy­czną na orga­ni­zowanych przez Order uroczys­toś­ci­ach: Orszaki Trzech Króli, Żołnierzy Niezłom­nych, 17 wrześ­nia, na rzecz hos­picjum. Członkowie chóru nawet pry­wat­nie wykazują się przy­wiązaniem do Koś­cioła i Ojczyzny. Doty­czy to zarówno pani Moniki Bławat, jak i obec­nego dyry­genta Michała Ole­jnika, na którego ręce Ste­fan Kukowski i Piotr Szubar­czyk złożyli medal „Polo­nia Sem­per Fidelis” przyz­nany przez Kapitułę Medalu. Według dewizy Orderu Praemiando inci­tat — liczymy na wiele lat dal­szej współpracy.

14 października 2023 r.

W Bib­liotece Diecez­jal­nej w Pelplinie odbyła się VII kon­fer­encja pop­u­larnonaukowa z cyklu „Wielcy ludzie małego Pelplina”. W tym roku poświę­cona artys­tom sztuk plas­ty­cznych: malar­zom i rzeźbiar­zom wywodzą­cym się z Pelplina i tym, którzy tutaj tworzyli. Mowa będzie m.in. o Wacławie Szczeblewskim – założy­cielu Pomorskiej Szkoły Sztuk Plas­ty­cznych, Władysławie Drapiewskim – twórcy ści­en­nego malarstwa sakral­nego, Ste­fanie Lewickim, który w Pelplinie prowadził pra­cownię malarską, Mikołaju Cichoszu – pomorskim rzeźbiarzu oraz Woj­ciechu Durku, który z Pelplina nie pochodził, ale zostawił w tym mieś­cie jedno z dzieł swo­jego życia: pom­niki o charak­terze patriotyczno-​religijnym, zniszc­zone przez Niem­ców jesienią 1939 r. Prele­gen­tami był, m.in. kawaler Ryszard Szwoch, zaś pomysło­dawcą i mod­er­a­torem kon­fer­encji był Bog­dan Wiśniewski — koman­dor pelpliński. Jak zawsze part­nerem Prze­o­rat Pomorski, który reprezen­towali: Ste­fan Kukowski, Tadeusz Serocki i Ryszard Rogaczewski.

28 października 2023 r.

Prze­o­rat Pomorski Orderu św. Stanisława zor­ga­ni­zował 28.10.2023r. inwest­y­turę w swoim Prze­o­ra­cie. Przed mszą przy kawie było spotkanie pos­tu­lan­tów, dam i kawalerów w goty­ckim refek­tarzu Col­legium Mar­i­anum, gdzie ks. prał. Józef Pick poprowadził mod­l­itwy za zdrowie dam, blis­kich krewnych kawalerów oraz za zmarłego graw­era Zbig­niewa Cegiel­skiego. Potem omówiono 14 let­nią dzi­ałal­ność Prze­o­ratu Pomorskiego. Ste­fan Kukowski (były przeor) dokonał pod­sumowa­nia dzi­ałal­ności, przed­stawił sześ­ciu nowych pos­tu­lan­tów i omówił cer­e­monie. Pro­cesyjnym prze­jś­ciem nawą główną wraz z dos­to­jnymi kapłanami w bazylice kat­e­dral­nej w Pelplinie rozpoczęliśmy Mszę Św. kon­cele­browaną, którą odprawił Wielki Prałat Kon­fed­er­acji ks. prał. Józef Pick w asyś­cie Prałata Jego Świą­to­bli­wości Mar­i­ana Szczepińskiego i ks. prof. dr. hab. Pio­tra Moskala. Ks. J.Pick głosił homilię, naw­iązu­jąc do założy­ciela króla Stanisława Poni­a­towskiego, ale też do Kon­fed­er­acji Orderu. Homilią zach­wycili się wszyscy zebrani. W darze ołtarza dla kat­edry złożyliśmy wszys­tkie tomy nowego wyda­nia Lekcjonarza.

Po mszy świętej przys­tąpil­iśmy do Inwest­y­tury, którą bardzo sprawnie poprowadził Marsza­łek — Kan­clerz Prze­o­ratu Pomorskiego Jarosław Bar­toszewski. Inwest­ował Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski w asyś­cie prałata Józefa Picka, Prze­ora Pomorskiego — Pio­tra Steca i miecznika Leszka Mel­era. Pos­tu­lanci złożyli przysięgę na stop­ni­ach ołtarza przed gronem Ofi­cerów Orderu, a w momen­cie pode­jś­cia przed ołtarz został im nałożony „płaszcz odpowiedzial­ności i służby” przez Prze­ora Pomorskiego. Pos­tu­lanci klęcząc w ryc­er­skim rytuale mieczem zostali pasowani na Kawalerów i Damy: Krzyż Kawaler­ski K.C.St.S., Adri­ana Pilarska, Ewa Michałowska, Kurpiewski Andrzej, Krzyż Ofi­cer­ski O.C.St.S. Marika Wohlert , Krzyż Koman­dorski C.C.St.S. Janusz Więcek, Piotr Szubar­czyk. Pod­niesienia: Krzyż Ofi­cer­ski O.C.St.S. Jan­ina Lubawska, Krzyż Koman­dorski C.C.St.S.: Adam Wika-​Czarnowski, Ryszard Rogaczewski, Jarosław Struczyński, Ryszard Szwoch, Bogusław Tadrowski. Krzyż Koman­dorski z Gwiazdą Sre­brną C.S.St.S. Hen­ryk Jarosz. Krzyż Wielki z Gwiazdą Złotą G.C.St.S.: Jarosław Bar­toszewski, Leszek Meler, gen. Józef Gedymin Kra­jew­ski. Krzyże zasługi za wiele lat pracy w Orderze otrzy­mali: Sre­brny Krzyż Zasługi Orderu Św. Stanisława Kaz­imierz Smoliński, Złoty Krzyż Zasługi Orderu Św. Stanisława Piotr Stec. Za lata rzetel­nej pracy w Prze­o­ra­cie Pomorskim podz­iękowa­nia otrzy­mała dama Halina Cybul­ska i Zdzisław Frątczak. Wielkie Cer­ty­fikaty Dobra Kon­fed­er­acji otrzy­mali: Ks. Józef Mar­ian Pick i Antoni Fila. Po uroczys­tej Inwest­y­turze był czas na wspólne zdję­cie w atmos­ferze radości i wzruszenia z dos­to­jnymi Kapłanami, Wielkim Mis­trzem Kon­fed­er­acji oraz mnóstwo zdjęć w różnych kon­fig­u­rac­jach. Po tym był czas na spotkanie także w gronie rodziny, przy­jaciół w refek­tarzu, gdzie czekał już przy­go­towany poczęs­tunek. W atmos­ferze radości spożyliśmy dania, omówiliśmy dal­sze plany dzi­ała­nia po czterech lat­ach czeka­nia na to radosne spotkanie naszych dam i kawalerów.

31 października 2023 r.

Już po raz jede­nasty, Parafia Pod­wyższenia Krzyża Świętego w Tczewie oraz Zespół Szkół Katolic­kich zaprosili na wyjątkowe wydarze­nie, które rozbudzi w nas prag­nie­nie świę­tości i dobra. Od 11 lat inic­ja­torem i współor­ga­ni­za­torem uroczys­tości, autorem całej wiz­ual­iza­cji jest Ste­fan Kukowski. Tczewski Bal Świę­tych to coroczna uczta dla całych rodzin, pełna radości, zabawy i ducha wspól­noty. W tym roku uczest­nicy gro­madzą się przed koś­ciołem św. Józefa, skąd wyruszył rozśpiewany i radosny korowód. Prawie wszyscy byli w stro­jach świę­tych i aniołów. Były trans­par­enty pro­mu­jące świę­tość. Miejscem „niebi­ańskiej cel­e­bracji” był koś­ciół szkolny, który led­wie pomieś­cił tylu świę­tych i aniołów. W Boże uwiel­bi­e­nie zabrał chór dziecięcy ROKIDS z Małego Kato­lika w Rokitkach. Rozśpiewanym dzieciom towarzyszyli będą utal­en­towani muzycy, którzy stworzyli nieza­pom­ni­aną atmos­ferę. Nie zabrakło konkursów, quizów, wspól­nych zabaw. Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława, jak co roku, zebrał od swoich dar­czyńców słody­cze i ciasta. W namio­cie przy koś­ciele młodzież z Ośrodka Szkole­nia i Wychowa­nia OHP na czele z kawalerem Orderu Januszem Więck­iem przy­go­towała gorącą herbatę, dla dorosłych kawę, doda­jąc własne wyp­ieki wydawała każdemu uczest­nikowi słodki poczęs­tunek. Wspól­nie stworzyliśmy wieczór pełen świę­tości, zabawy i uśmiechu. Niech każdemu przyświeca myśl, że może być świę­tym! Prze­o­rat Pomorski dla każdego z dar­czyńców przy­go­tował spec­jalny cer­ty­fikat dobra syg­nowany pieczę­ci­ami ks. Adama Gadom­skiego i Wielkiego Mis­trza Konfederacji.