wrze­sień

15 wrześ­nia 2023 r.

Zespół Ksz­tałce­nia i Wychowa­nia w Swarożynie (akty­wna pani Anna Krykowska) przy wspar­ciu Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława po raz siódmy zor­ga­ni­zował Marsz Pamięci o ofi­arach hitleryzmu i stal­in­izmu. Kilka­set młodzieży z tczews­kich szkół prze­masze­rowały w mil­cze­niu aby pod Głazem Pamięci złożyć zapalony znicz i kwiaty. Wspólny śpiew hymnu Sybi­raków, kilka słówo obroń­cach naszej Ojczyzny i prze­jś­cie do sali Zespołu Szkół Katolic­kich, gdzie wysłuchal­iśmy dynam­icznej prelekcji red. Pio­tra Szubar­czyka (pos­tu­lanta do Orderu Ś.S. Wśród sztan­darów szkół był sztan­dar szkoły ze Swarożyna udeko­rowany Medalem 100. lecia przez naszą Konfederację.

Potem wspólny poczęs­tunek i uzgod­nie­nie dal­szych działań.

17 wrześ­nia 2023 r.

17 wrześ­nia 2023. To już dziewięć lat jak z inic­jatywy Ste­fana Kukowskiego została odsłonięta tablica upamięt­ni­a­jąca bohater­s­kich obrońców naszej Ojczyzny, którzy bronili nas od zachodu ze strony hitlerows­kich Niemiec, jak i 17 wrześ­nia bronili Pol­ski od wschodu. Jak zawsze uroczys­tości rozpoczęły się Mszą Św. za Ojczyznę w tczewskiej Farze. Po mszy na spotkanie przed tablicą spotkało się kilka­dziesiąt osób. Przy tabl­icy czekał już hon­orowy poczet sztan­darowy grupy rekon­struk­cyjnej Ułanów Zaniemeńs­kich z kap­i­tanem Adamem Zającem na czele. Wycie syreny z głębi terenu Fab­ryki Sztuk dało znak do rozpoczę­cia uroczys­tości przy tabl­icy, gdzie pow­itał wszys­t­kich zebranych rozu­mieją­cych pol­skość Ste­fan Kukowski. Mod­l­itwę za obrońców Ojczyzny poprowadził kawaler w Orderze kan­clerz Jarosław Bar­toszewski. Po czym del­e­gacje i osoby pry­watne złożyli wiązanki kwiatów (rozpoczął wieńcem biało-​czerwonym poseł z Gdańska Kacper Płażyński) oraz zapalone znicze pamięci. Syrena i prze­jś­cie na teren dziedz­ińca Fab­ryki Sztuk. Rolę prowadzącego prze­jął pos­tu­lant do Prze­o­ratu Pomorskiego Piotr Szubar­czyk, który rozpoczął his­to­ryczną wzmi­anką o obroń­cach i tych którzy Pol­skę zdradzili. Prowad­zony reflek­tor prze­suwał światło po wielkiej fladze i scenografii. Pan Rafał Buca z Młodzieży Wszech­pol­skiej przed­stawił o porzu­conych obroń­cach Europy i oso­bistą reflek­sją o udziale młodzieży w uroczys­toś­ci­ach patri­o­ty­cznych. Roz­dane śpiewniki opra­cow­anych i fun­dacji Prze­o­ratu Pomorskiego umożli­wiły wspólne odśpiewanie pieśni „My Pier­wsza Bry­gada”. Przy­go­towanie pod­kładów muzy­cznych i śpiew przy­go­towała pani Mał­gorzata Smoter. Wspani­ała Insc­eniza­cja patri­o­ty­czna w wyko­na­niu uczniów Uni­w­er­syteck­iego Katolick­iego Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego im. św. Jad­wigi Królowej pod kierunk­iem nauczy­cielki Joanny Drozd. I znów Wspólna pieśń „Szara Piechota” i „Rozk­witały pąki białych róż”. Prowadzący odczy­tał frag­menty przesła­nia przesłanego przez p. min­is­tra Jana Józefa Kasprzyka Szefa Urzędu do Spraw Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych. Krótkie wys­tąpi­enia o patri­o­tyzmie w szkołach, wśród młodzieży i oso­biste reflek­sje były w wys­tąpi­eni­ach posłów RP Kaz­imierza Smolińskiego, Kacpra Płażyńskiego i Michał Urba­ni­aka. W naw­iąza­niu do patri­o­ty­cznego wychowa­nia w szkołach Ste­fan Kukowski wskazał, że wśród obec­nych uczest­ników tego spotka­nia ma sied­miu swoich uczniów, których uczył w LO w Tczewie. Na zakończe­nie orga­ni­za­tor Wielki Mis­trz Orderu Ś.St. Ste­fan Kukowski w asyś­cie Kan­clerza Jarosława Bar­toszewskiego wraz z prze­wod­niczącą Rady Powiatu Bar­barą Kamińską, wręczyli podz­iękowa­nia współor­ga­ni­za­torom tego patri­o­ty­cznego spotka­nia. Uczniowie i kadra Ośrodka Szkole­nia i Wychowa­nia OHP w Tczewie zaprosili wszys­t­kich na poczęs­tunek, ser­wu­jąc kawę i ciasto. Zor­ga­ni­zował to Janusz Więcek — pos­tu­lant do Orderu Św. Stanisława. Dzięku­jemy wszys­tkim współor­ga­ni­za­torom. Cześć i chwała bohaterom.