październik

3 października 2019 r.

Przy koś­ciele Pod­wyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim odbyła się wielka uroczys­tość z udzi­ałem Wojskowej Asysty Hon­orowej, sztan­darów, del­e­gacji orga­ni­za­cji pozarzą­dowych, rodzin katyńs­kich. Rozpoczęto Mszą świętą za Ojczyznę z patri­o­ty­czna homilią ks. pro­boszcza Stanisława Łady, potem w pełnej gali cer­e­mo­ni­ału wojskowego doko­nano posadze­nie Dębu Pamięci i odsłonię­cie tabl­icy wraz z poświęce­niem na placu przykoś­ciel­nym. Wiązankę kwiatów składał przeor pomorski Ste­fan Kukowski — pro­jek­tant tczewskiego pan­teonu katyńskiego. W cza­sie obiadu zapoz­nano gości o patri­o­ty­cznej dzi­ałal­ności Prze­o­ratu, co potwierdzał sen­a­tor Antoni Szy­mański i pani prezes Rodzin Katyńs­kich. Omówiono pro­jekt katyński w Kadynach.

5 października 2019 r.

Przy­go­towana przez koman­dora pelplińskiego Bog­dana Wiśniewskiego zgro­madz­iła wielu zain­tere­sowanych, w tym kawalerów Tadeusza Serock­iego, Ryszarda Rogaczewskiego, Kaz­imierza Smolińskiego (posła RP), Ryszarda Szwocha i Ste­fana Kukowskiego (opra­cow­a­nia graficzne). Trzech prele­gen­tów: prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, prof. dr hab. Andrzej Romanow, ” ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, ks. dr Woj­ciech Węck­owski przed­staw­ili współtwór­ców „Piel­grzyma” w 150 rocznicę pow­sta­nia pisma i wydawnictwa „Piel­grzym” W nowoczes­nej Bib­liotece Diecez­jal­nej prowadzili ks. dr Krzysztof Koch Bog­dan Wiśniewski. W cza­sie obiadu przekaza­l­iśmy zapros­zonym goś­ciom o dzi­ałal­ności Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława.

6 października 2019 r.

Na uroczys­tość odpus­tową ku czci św. Fran­ciszka z Asyżu w Tczewie przy­była del­e­gacja naszego Prze­o­ratu Pomorskiego; Anna Par­tyka, Łukasz Par­tyka, Ste­fan Kukowski. Mszę Świętą Cele­brował Ks. Biskup Diecez­jalny Ryszard Kasyna. Uroczys­tość uświet­nił Reprezen­ta­cyjny Zespół Artysty­czny Wojska Pol­skiego z Warszawy, który decyzją Kapituły Medalu 100. Lecia Niepodległości został uhonorowany tym medalem „dla chwały, pożytku i roz­woju patri­o­tyzmu naw­iązu­jąc do trady­cji pol­s­kich i chrześ­ci­jańs­kich”. O czym świad­czył wspani­ały kon­cert kilkudziesię­cioosobowego zespołu, orkiestry i solistów. Medal wręczał kan­clerz kapituły Ste­fan Kukowski w towarzys­t­wie kawalera Łukasza Par­tyki. Po uroczys­toś­ci­ach dla kilkuset osób Jiri Stu­deny (prezes Sto­warzyszenia Miłosierni) wraz z żoną Katarzyną (naszą pos­tu­lan­tką) przy­go­towali kilka rodza­jów dań z grila. Uroczys­tości zostały uświet­nione obec­noś­cią Marsza­łka Sen­atu Stanisława Kar­czewskiego, Kaz­imierza Smolińskiego, Antoniego Szy­mańskiego i rzeszą wiernych. Przy obiedzie, jak zawsze, o dzi­ała­ni­ach Prze­o­ratu Pomorskiego..

12 października 2019 r.

170 WIELKA INWEST­Y­TURA DAM I KAWALERÓW PRZE­O­RATU POMORSKIEGO odbyła się w koś­ciele pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczen­nika w Sub­kowach 12 października 2019. Na początku, przy kawie, było spotkanie kawalerów, dam i pos­tu­lan­tów Prze­o­ratu Pomorskiego z Wielkim Kan­clerzem Ste­fanem Kukowskim na której jeszcze raz omówiono cer­e­monię Inwest­y­tury, statut i dzi­ałanie Prze­o­ratu, szczegól­nie w ciągu ostat­nich dwóch lat. Przeor pod­kreślił, iż sukcesy Prze­o­ratu są zarazem lau­dacją wielu pod­niesień i wyróżnień krzyżami zasługi. Szczegółowe omówienia są zawarte w dwóch tomach 450 stronach. Po tym było pro­cesyjne prze­jś­cie do koś­cioła z relik­wiami św. Stanisława (dowódca 4 Szwadronu Ułanów Zaniemeńs­kich Adam Zając, kaw. Mar­iusz Matuszewski z Poz­na­nia i dama Alek­san­dra Nowak z Warszawy: oprawa litur­giczna, relik­wie św. Stanisława, pos­tu­lanci, damy i kawalerowie, zaproszeni księża, ksiądz biskup Arka­diusz Okroj, który odpraw­iał kon­cele­browaną Mszę Świętą i głosił homilię. O Mszę Świętą prosił ks. Wielki Prałat OŚS ks. prałat dr Józef Pick. Uczest­niczył także ks. prał. Piotr Wysga — kapelan Prze­o­ratu Pomorskiego. Czy­ta­nia, mod­l­itwę wiernych, pochód ofi­arny przy­go­tował kawaler Piotr Cymanowski (sza­farz w tej parafii). Podz­iękowanie za przy­go­towanie gościn­nych progów koś­cioła Świętego Stanisława, jak i wielo­let­nią dzi­ałal­ność patri­o­ty­czną Medal100 — Lecia Niepodległości wręczyli księdzu pro­boszc­zowi członkowie Kapituły Medalu: Ste­fan Kukowski, Piotr Stec, Zbig­niew Nowak i Jiri Stu­deny. Pod­kreślono, iż medal ten wręc­zono już, m.in. księżom kard. Kaz­imier­zowi Nyc­zowi, Stanisła­wowi Dzi­wis­zowi, abp. Mieczysła­wowi Mokrzy­ck­iemu, abp. Sła­wo­jowi Leszkowi Głódziowi, abp. Woj­ciechowi Polakowi — Pry­ma­sowi Pol­ski. Za Mszę i przepiękną, poucza­jącą homilię Biskupowi dziękował ks. Wielki Prałat Józef Pick, zaprasza­jąc też wszys­t­kich w koś­ciele do udzi­ału w Świa­towej Inwest­y­turze dam, kawalerów. Prowadzą­cym i lau­dacje głoszą­cym był Koman­dor Pelpliński Bog­dan Wiśniewski. Miecznikiem był kaw. Leszek Meler, nakładł cer­e­mo­ni­al­nie płaszcz Przeor Warsza­wski Zbig­niew Nowak. Przysięgę odbierał Ste­fan Kukowski — Wielki Kan­clerz Orderu, wspo­ma­gany przez ks. kapelana Józefa Picka. Wszys­tkim bło­gosław­ieństwa udzielił ks. biskup Arka­diusz Okroj, który dziękował Prze­o­ra­towi Pomorskiemu za wiele lat pracy chary­taty­wnej, znaczącej, chrześ­ci­jańskiej na pomorskiej ziemi. Na wniosek Kapituły Prze­o­ratu przyjęty do Orderu z Klasą V został Jacek Świątkowski. Z Klasą IV: Leon Czer­wiński, Katarzyna Stu­dena, Bogusław Tadrowski. Z Klasą III: Woj­ciech Przy­godzki, Robert Sutkowski, Monika Zama­chowska. Za wiele lat pracy w struk­turze Orderu pod­niesieni do klasy IV zostali: Woj­ciech Antoniewicz, Jarosław Bar­toszewski, Halina Cybul­ska, Piotr Cymanowski, Zdzisław Frątczak, Tomasz Jeschke, Arka­diusz Kiem­czyński, Halina Klińska, Ste­fan Lubawski, Stanisław Marsza­łek, Mar­iusz Matuszewski, Krystyna Puszcz, Ryszard Rogaczewski, Grze­gorz Sobczyński, Paweł Szczepanik, Ryszard Szwoch, Tadeusz Trocki, Adam Wika-​Czarnowski, Zenon Żynda. Pod­niesieni do klasy III zostali: Hen­ryk Jarosz, Alek­san­dra Kra­jew­ska Nowak, Anna Par­tyka, Łukasz Par­tyka, Grze­gorz Płaza, Piotr Rezmer, Andrzej Zblewski. Pod­niesieni do klasy II: Piotr Stec, Bog­dan Wiśniewski. Kapituła przyz­nała za szczególne zasługi Brą­zowe Krzyże Zasługi OŚS: Jarosła­wowi Bar­toszewskiemu, Arka­dius­zowi Kiem­czyńskiemu, Ryszardowi Szwo­chowi, Adamowi Wika-​Czarnowskiemu. Sre­brne Krzyże Zasługi OŚS: Antoniemu Fila, Kaz­imier­zowi Smolińskiemu, Witoldowi Sos­nowskiemu, Grze­gor­zowi Stańczykowi, Piotrowi Ste­cowi, Tomas­zowi Winieck­iemu, Bog­danowi Wiśniewskiemu. Złote Krzyże Zasługi OŚS wręc­zono: Tadeuszowi Wło­dar­czykowi oraz Leszkowi Melerowi. Po Inwest­y­turze wspólne zdję­cia i pro­cesyjne prze­jś­cie do Domu Parafi­al­nego im. Św. Jana Pawła II. Przy­witał nas gospo­darz ks. kan. Feliks Kamecki, któremu wręczyliśmy 2-​tomową księgę dzi­ałań Prze­o­ratu Pomorskiego. Przemówienia zapros­zonych gości, w tym prze­ora warsza­wskiego, dzięku­jącego za wspani­ałą gościn­ność, przy­ja­ciel­ską i pod­niosłą atmos­ferę w cza­sie Inwest­y­tury. Kilka zdań prze­ora pomorskiego o następ­nych dzi­ała­ni­ach i planach: orsza­kach trzech króli, wielkiej ogólnopol­skiej wys­tawie malarstwa w Roku Jana Pawła Świętego. Dal­sze podz­iękowa­nia dla osób współpracu­ją­cych z Przeoratem:Jackowi Cherkowi — fotografowi, Nikode­mowi Micha­lakowi — prowadzącemu nasze strony inter­ne­towe. Podzi­wiano tez prowad­zone przez prze­ora już osiem tomów kro­nik Prze­o­ratu Pomorskiego, mnóstwo zdjęć i tek­stów. Przed­staw­iono też 2-​tomową, 460 stron­ni­cową, księgę dzi­ałań w której doku­men­tuje się prawie wszys­tko co robią damy i kawalerowie. Jest to poważne uwiary­god­nie­nie tego co tworzymy. Potem swo­bodne kon­takty, mnóstwo wspól­nych zdjęć. Dania gorące i wiele różnorod­nych wyk­wint­nych potraw przy­go­towanych przez kaw. Pio­tra Rezmera, a ciasta przez Leszka Mel­era. Wymi­ana kon­tak­tów i wrażeń, bilat­er­alne roz­mowy ludzi chary­taty­wnych z Orderu Świętego Stanisława. Przy­byli tu z Warszawy, Poz­na­nia, Gdyni, Sztumu, Starog­a­rdu, Pelplina. Bądźmy dumni z tego co zro­bil­iśmy i naszych deklaracji pomocy innym, w tym pogorzel­com z Gdyni i ubogim w Połud­niowej Afryce, budu­jąc im szkołę zawodową im. Świętego Stanisława. Praemiando incitat.

18 października 2019 r.

Na zaprosze­nie pana Krzysztofa Witkowskiego właś­ci­ciela i dyrek­tora Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częs­to­chowie na 92 spotkanie „Z Janem Pawłem II ku przyszłości” goś­cił Ste­fan Kukowski. Po zwiedze­niu muzeum, najwięk­szej na świecie (ponad 11.000 eksponatów) kolekcji, zbioru także relik­wii i pamiątek po Papieżu Polaku, w towarzys­t­wie Jana Ulińskiego, b. prze­ora częs­to­chowskiego, odbył się wieczór autorski. Nasz Wielki kan­clerz OŚS wręczył Krzyszto­fowi Witkowskiemu Medal 250. lecia za „za wielo­let­nią dzi­ałal­ność chary­taty­wną i społeczną, wielką pasję i niespożytą energię w tworze­niui prowadze­niu Muzeum — daru dla Ojca Świętego.” Ste­fan Kukowski relacjonował swoją dzi­ałal­ność na chwałę Ojca Świętego.W 1999 zapro­jek­tował i zre­al­i­zował (w całości jako dar) całą wiz­ual­iza­cje wiz­yty JPII w Pelplinie: pro­jekt loga, trzy ogromne bramy pow­italne, całą trzyk­ilo­metrową trasę papieską, wnętrze pałacu biskupiego z salą audi­en­cyjną. Do tego doszło wielkie Cen­trum Pra­sowe dla setek dzi­en­nikarzy z całego świata oraz oznakowanie sek­torów. Pół roku później powier­zono Kukowskiemu orga­ni­za­cję wys­tawy fotograficznej „Papież w Pelplinie”. Wys­tawa z setkami zdjęć wykony­wanym przez fotografów z Pol­ski, ale także zagranicznych miała swój wernisaż w ambi­cie kat­edry pelplińskiej. Potem eksponowano ją w całej Diecezji. Także głównym orga­ni­za­torem i komis­arzem wys­tawy był w roku 2000 tworząc „Wys­tawę tronów papies­kich” w kapl­icy zamkowej na zamku w Gniewie. Eksponowano wów­czas prawie wszys­tkie trony z terenu całej Pol­ski na których zasi­adał nasz Wielki Rodak. Wys­tawę otwierał pry­mas kard. Józef Glemp wraz z kilkoma innymi bisku­pami, woje­w­odą, władzami samorzą­dowymi. Pod­kreślono wykony­wanie z tych okazji medali z papieżem pro­jektu S.Kukowskiego. Inter­loku­tor wspom­niał również o swym udziale w dziesię­ciu audi­enc­jach papies­kich, w tym kilku indy­wid­u­al­nych. Zapy­tany o swą dzi­ałal­ność chary­taty­wną w Orderze Świętego Stanisława krótko opowiedział o dzi­ała­ni­ach na rzecz koś­cioła powszech­nego, na rzecz potrze­bu­ją­cych. Zain­tere­sowanie wzbudz­iła orga­ni­zowanie przez Prze­o­rat Pomorski wielka wys­tawa „Odblask tajem­nicy” w roku Świętego Jana Pawła II, która będzie eksponowana w całej Polsce, w tym w budynku właśnie tego Muzeum w Częs­to­chowie. Na zakończe­nie nasz przeor dostał spec­jalny Medal z papieżem „By trwała pamięć”, 19792019. W części artysty­cznej wys­tąpił zespół NIVEL, który cechuje różnorod­ność styl­isty­czna, unikalna inter­pre­tacja instru­men­talna połąc­zona z improw­iz­a­cją na bardzo wysokim poziomie artysty­cznym. Po oklaskach za spotkanie był czas na indy­wid­u­alne pyta­nia i wymi­ana kon­tak­tów z zapros­zonymi gośćmi, w tym z Ryc­erzami Kolumba. Do zobaczenia.

31 października 2019 r.

VII edy­cja Tczewskiego Balu Świę­tych to wydarze­nie, które poprzedz­iło uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych. Obchodząc każdego roku uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych, prag­niemy ucz­cić niez­naną nam w więk­szości z imienia i nazwiska ogromną rzeszę ludzi cieszą­cych się już szczęś­ciem wiecznym, a także wpa­try­wać się i naślad­ować znanych świę­tych. Poprzez nich chcemy uwiel­bić samego Boga, który „jest źródłem wszelkiej świę­tości”. Bal Świę­tych to jeszcze jedna okazja na to by ucz­cić wszys­t­kich świę­tych, ale także czas na zabawę, tańce, wys­tępy i mod­l­itwę. Wys­tępował wraz z tłumem dzieci, młodzieży i dorosłych zespół „Krzemie­nie Jezusa” z parafii farnej. Wielu prze­brało się za świę­tych i aniołów. Były tuby, grze­chotki, flagi i trans­par­enty. Były tańce, wys­tępy, konkursy, spora dawka humoru i dobrej zabawy.Wystąpił zespół Rokids oraz spek­takl teatralny „mod­l­itwa wol­ności”. Trady­cyjnie pod­czas balu była zupa z dyni i ciasta przy­go­towana przez naszego kawalera Pio­tra Rezmera. W „stre­fie świę­tości” korzys­tano z sakra­mentu pokuty i pojed­na­nia. Pod­czas, gdy w świecie rozpowszech­nia się obchodze­nie Hal­loween i strasze­nie upi­o­rami, my zachę­cal­iśmy do dzie­le­nia się chrześ­ci­jańską nadzieją, że każdy może być święty! Hon­orowymi patron­ami byli J.E. Ks. Bp. Diecez­jalny Ryszard Kasyna, Prezy­dent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki, Starosta Powiatu Tczewskiego Mirosław Augustyn, oraz Wielki Kan­clerz Orderu Św. Stanisława Ste­fan Kukowski. Orga­ni­za­torami Balu Świę­tych była Parafia Pod­wyższenia Krzyża Świętego w Tczewie i Zespół Szkół Katolic­kich im. św. Królowej Jad­wigi. Wśród tysiąca zgro­mad­zonych byli i wspo­ma­gali kawalerowie naszego Prze­o­ratu: ks. prał. Piotr Wysga, Grze­gorz Płaza, Piotr Cymanowski, Kaz­imierz Smoliński, Ste­fan Kukowski.