lip­iec

1 lipca 2018 r.

1 lipca 2018. Dokład­nie 90 lat temu do Gdyni w asyś­cie ówczes­nego min­is­tra Euge­niusza Kwiatkowskiego zaw­itał marsza­łek Józef Pił­sud­ski. Aby ucz­cić tą his­to­ryczną wiz­ytę, Związek Pił­sud­czyków z Gdyni postanowił ją w niedzielę zrekon­struować. Rozpoczęto mszą św. w gdyńskiej kole­gia­cie. Przed połud­niem na Skw­erze Koś­ciuszki zain­sc­eni­zowano pow­i­tanie min­is­tra i marsza­łka przez Mieczysława Pożer­skiego, który w 1928 roku pełnił funkcję starosty grodzkiego w Gdyni (w rolę tę wcielił się główny orga­ni­za­tor Julian Michaś). Odd­ano pon­adto salwy hon­orowe z okrętu muzeum ORP „Błyskaw­ica” i odt­wor­zono chrzest statku parowego SS „Jad­wiga”, którym wyruszyliśmy następ­nie w wycieczkę po por­cie. Order Świętego Stanisława reprezen­towali przeor pomorski Ste­fan Kukowski wraz z Hen­rykiem Jaroszem. Z daleka przy­jechali bardzo akty­wni kawalerowie, których wielo­let­nia dzi­ałal­ność, także patri­o­ty­czna została zauważona i doce­niona przez kapitułę „Medalu 100 lecia Niepodległości”. Medale te Mirosła­wowi Mandry­dze i Dar­ius­zowi Śli­wińskiemu wręczał płk pił­sud­czyków RP Julian Michaś w asyś­cie kan­clerza Ste­fana Kukowskiego.

18 lipca 2018 r.

III Między­nar­o­dowy Plener Malarsko-​Rzeźbiarski w Pos­tolinie. Trzeci raz do Pos­tolina koło Sztumu zjechali artyści nie tylko z Pol­ski, ale także z zagranicy. Blisko dwudzi­estu malarzy, rzeźbiarzy, a także artyści zaj­mu­jący się pisaniem ikon, czy sztuką intarsji na ponad tydzień czasu zamieszkało w uroczym Białym Dworku. Staraniem Pio­tra Steca (Koman­do­ria Sztum­ska Orderu ŚS) i Mał­gorzaty Krause, przez osiem dni artyści tworzyli dzieła związane z regionem, miejs­cową kul­turą, a także 100-​leciem odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości. Pow­stały nie tylko piękne obrazy, ale także imponu­jące rzeźby: Marsza­łka Józefa Pił­sud­skiego, Chrys­tusa Fra­sobli­wego, czy Chrys­tusa Króla — dłuta Łukasza Zabłock­iego z Lutu­towa. Rzeźba ta stanie w kapliczce planowanej na 100-​lecie niepodległości . Adam Przy­bysz z Sanoka stworzył do miejs­cowego koś­cioła przepiękną ikonę wielkości 120 cm. Św. Michała Archan­ioła. Uczest­nicy Pleneru mieli też okazję poz­nać najpiękniejsze miejsca związane z naszym regionem — zespół zabytkowych śluz i przys­tań w Białej Górze, Muzeum Trady­cji Szlacheck­iej w Waplewie Wlk., Galerię Pisanek Mał­gorzaty Krause w Dzierz­go­niu oraz goś­cić w tczewskiej pra­cowni malarskiej Jarosława Kukowskiego. Na zakończe­nie Pleneru odbyła się uroczysta Msza Święta połąc­zona z otwar­ciem wys­tawy w miejs­cowym koś­ciele, w której uczest­niczył kawaler Orderu poseł Kaz­imierz Smoliński. Wspól­nie z Piotrem Ste­cem i pro­boszczem Stanisławem Gadz­iną wręczali podz­iękowa­nia artys­tom i osobom wspier­a­ją­cym orga­ni­za­cję Pleneru, w tym kawalerowi Antoniemu Fila — za bardzo hojne wspar­cie. Patronat nad Plenerem objął Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława. Całość wiz­ual­iza­cji pleneru Ste­fana Kukowskiego.

612 lipca 2018 r.

Sto­warzysze­nie Miłosierdzia im. Siostry Stanisławy Bar­bary Samu­lowskiej z preze­sem Jirym Stu­deny, dzięki grantom z UM i wielu dar­czyń­com, zor­ga­ni­zowało waka­cyjny wyjazd do Zakopanego dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Towarzyszyły im Siostry Miłosierdzia ze zgro­madzenia św. Win­cen­tego a Paulo s. Natalia i s. Zdzisława, jak i również rodz­ice niek­tórych dzieci, którzy były jed­nocześnie wychowaw­cami obozu. Łącznie wyjechała 71 osobowa grupa z Tczewa, Wol­sz­tyna, Byd­goszczy. Dzieci mod­liły się i zwiedz­iły Jasną Górę w Częs­to­chowie, w Zakopanem skocznie Wielka Krok­iew, doliny: Koś­cieliską, Strążyską, Cho­chołowską, jask­inia lodową,wodospad Sik­law­ica, Gubałówkę, Krupówki, muzeum TNP, chatę Sabaly. Także mod­liły się w Sank­tu­ar­ium Matki Bożej Fatim­skiej i były na mszy świętej w Sank­tu­ar­ium Cud­ownego Meda­lika. Dla rozry­wki były też zabawy, czas wolny, wyjś­cie do Aqua­parku, a w ostatni dzień całod­niowy wyjazd do parku rozry­wki Ener­gy­lan­dia w Zatorze​.To był wspani­ały i szczęśliwy czas dla dzieci, które radosne i uśmiech­nięte oder­wały się cho­ciaż na chwilkę ze swoich domów, w których sytu­acja jest trudna i prob­le­mowa. Inic­ja­torką i głównym ani­ma­torem była Katarzyna Stu­dena z naszego Prze­o­ratu Pomorskiego, który starał się znacznie współt­worzyć to chary­taty­wne dzieło. Vide: kilka wpisów współpracy na poprzed­nich stronach.

68 lipca 2018 r.

Chorągiew Husarska Wojew­ództwa Kujawsko-​Pomorskiego współpracuje również z Prze­o­ratem Pomorskim Orderu Świętego Stanisława, wzbo­ga­ca­jąc wiele naszych inic­jatyw patri­o­ty­cznych. Pasjonaci w Chorąg­wii real­izu­jąc swoje pasje, kul­ty­wują trady­cje pol­skiej jazdy dawnej, jaką była husaria. „Podróże w Przeszłość” pozwalają spotkać ryc­erzy najpotężniejszej jazdy w dzie­jach Europy wieku XVI-​XVIII w stro­jach i uzbro­je­niu sprzed wieków i ujrzeć wyjątkowo niebez­pieczne star­cia. Odd­ział PTTK im. Zyg­munta Kwiatkowskiego, jest gospo­darzem Zamku od 1967 r. i orga­nizuje Jest to najs­tarsza tego typu impreza w Polsce i Europie.Uczestniczą w nim reprezen­tacje Włoch, Niemiec, Szwecji, Francji, Kanady, Aus­tralii i Pol­ski. Uczest­niczyli w niej reprezen­tacje Włoch, Niemiec, Szwecji, Francji, Kanady, Aus­tralii i Pol­ski. Wśród atrakcji zna­j­dują się także turnieje konne, kusznicze i łucznicze, młodych ryc­erzy oraz ryc­erzy pieszych, krusze­nie kopii (Joust).Odbył się także nocny pokaz „Koń i ogień – dwa żywioły”. Pięknym uhonorowaniem wielo­let­niej pracy wielu osób związanych z Odd­zi­ałem i Zamkiem jest nadanie „Medalu 100. lecia Niepodległości Pol­ski” Odd­zi­ałowi za wielo­let­nią dzi­ałal­ność na rzecz krzewienia his­torii i postaw patri­o­ty­cznych. Medal ode­brał Ste­fan Borkow­icz – prezes zarządu. Drugi Medal ode­brał Eligiusz Micha­lak, zasłużony ryc­erz, od lat współpracu­jący z Prze­o­ratem Pomorskim. Wielki Między­nar­o­dowy Turniej Ryc­er­ski w roku Stule­cia był wymar­zoną okazją do wręczenia im Medali Niepodległości przez kan­clerza Ste­fana Kukowskiego w towarzys­t­wie damy Anny Par­tyki i kawalera Łukasza Partyki.

28 lipca 2018 r.

W tczewskim amfiteatrze odbył się wielki 4 godzinny kon­cert 8 solistów i zespołów w trak­cie którego zbier­ano fun­dusze na reha­bil­i­tację i lecze­nie Dominika, który w wyniku wypadku samo­chodowego stracił mamę, a sam poważnie ucier­piał. W trak­cie kon­certu zaprezen­towali się wykon­awcy z nurtu disco-​polo. Pod­czas imprezy zbier­ano fun­dusze do puszek, oprócz tego orga­ni­za­torzy prowadzili loterię. Wśród fan­tów były szk­lan­ice, vouch­ery kos­me­ty­czne, obi­ady czy kwiaty. Orga­ni­za­torem była fun­dacja Kawałek Nieba, Pani Mał­gorzata Kier­szka, Krzysztof Raczkowski — dzi­adek Dominika. Na tere­nie Tczewa trudno byłoby zor­ga­ni­zować tak wielki kon­cert bez życ­zli­wości prezy­denta miasta p. Mirosława Pobłock­iego (amfiteatr i wiele litrów wody). Wielkiego wspar­cia orga­ni­za­cyjnego i rzec­zowego udzielił Prze­o­rat Pomorski. Całość wiz­ual­iza­cji, kilka­dziesiąt podz­iękowań i scenografię przy­go­tował i darował Ste­fan Kukowski. Dostar­czyliśmy też 500 losów, kilka setek fan­tów, setki ciast i kawę oraz kubki, tacki. Obiad na całą rodz­inę dał kawaler Piotr Rezmer. Noclegi dla artys­tów od Zespołu Szkół Eko­nom­icznych. Mimo niesprzy­ja­jącej aury zebrano dla Dominika kilka tysięcy zło­tych. Dzięki Starostwu Powia­towemu otrzy­mal­iśmy wiele ciast z DPS Damaszka (kawaler Arka­diusz Kiem­czyński), DPS Pelplin (pos­tu­lan­tka Emilia Rze­niecka) oraz DPS Rudno. Pro­fesjon­alne prowadze­nie tego mara­tonu było w wyko­na­niu kawalera Jarosława Bar­toszewskiego. Kon­cert rozpoczął Przeor Ste­fan Kukowski, wręcza­jąc także w imie­niu Prezy­denta Tczewa „Cer­ty­fikaty Dobra”. Z naszego Prze­o­ratu kon­cert wspier­ali: Zbig­niew Ciec­holewski, Halina Cybul­ska, Grze­gorz Płaza, Halina Klińska, Krystyna Puszcz, Anna i Łukasz Par­tyka. Jest to kole­jne wspar­cie chary­taty­wne naszego Prze­o­ratu Pomorskiego dla tego dziel­nego 4. latka.

29 lipca 2018 r.

Z okazji 20-​lecia utworzenia Parafii św. Jakuba Apos­toła w Łebie, na zaprosze­nie pro­boszcza, ks. kan. Zenona Myszk, włączyliśmy się do wyraże­nia wspól­noty i wdz­ięczności Panu Bogu za Jego łaski, których Parafii udzielał. Sumie odpus­towej prze­wod­niczył Biskup Pelpliński Bp Ryszard Kasyna, pole­ca­jąc Bogu dobroczyńców. Dzięki pro­jek­tom S.Kukowskiego i wielkiej hojności dam Haliny Klińskiej i Krystyny Puszcz z Łeby wyko­nano w darze orna­men­tykę sakralną na szy­bach w przed­sionku nowego koś­cioła. Po Mszy św. spotkaliśmy się w sali Ryback­iego Cen­trum Kul­tury i For­ma­cji, gdzie obie damy wręczyły pro­boszc­zowi piękne życzenia, kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk podarował kolekcjon­er­ski zestaw włos­kich win, kawaler Hen­ryk Jarosz przekazał książki. Na uroczys­tości przy­był także koman­dor Sła­womir Flis­sikowski. Przeor Ste­fan Kukowski w towarzys­t­wie kawalera Tomasza Jeschke odz­naczył ks. Zenona Myszk, za 20 lat współpracy i dzi­ałań społecznych, Medalem 250-​lecia Orderu Świętego Stanisława. W cza­sie rautu mieliśmy okazję przed­staw­ienia dzi­ałań naszego Prze­o­ratu wielu bardzo znamien­i­tym zapros­zonym goś­ciom, ale też omówienia patronatu Biskupa w następ­nym działaniu.