AD 2018

18 sty­cz­nia 2011 r.

Na spotka­niu w Warsza­wie prze­orówi niek­tórych kawalerów z całej Pol­ski Ste­fan Kukowski otrzy­mał spec­jalne podz­iękowanie z ręki Wielkiego Prze­ora Pol­ski Mar­i­ana Króla. Nasz Prze­o­rat wyróżniony, tak to przyjął Ste­fan Kukowski, który ode­brał podz­iękowanie w imie­niu wszys­t­kich kawalerów pracu­ją­cych na Pomorzu. Określono nas jako najbardziej dynam­icznie rozwi­ja­jący się Prze­o­rat w Polsce pode­j­mu­jący wiele różnorod­nych dzi­ałań chary­taty­wnych, szczegól­nie wśród najbardziej potrzebujących.

Dzięku­jemy!