sier­pień

9 sierp­nia 2018 r.

9 sierp­nia w Łebie odbyła się wys­tawa malarstwa Jarosława Kukowskiego i uczniów w Cen­trum Kul­tury i For­ma­cji, która wieńczy cykl przez­nac­zony dla mieszkańców i rzeszy let­ników. Orga­ni­za­torem był Prze­o­rat Pomorski, a w szczegól­ności damy w Orderze Halina Klińska i Krystyna Puszcz, które przy­go­towały cały raut i goś­ciły artys­tów. Reprezen­tował nasz Prze­o­rat kawaler Hen­ryk Jarosz, wręcza­jąc podz­iękowa­nia obu Damom i gospo­dar­zowi księdzu pro­boszc­zowi. Na wernisażu zgro­madzili się ama­torzy sztuki zafas­cynowani tak wielkimi dziełami.

15 sierp­nia 2018 r.

15 sierp­nia, w Dniu Patrona Miasta Św. Bernarda już po raz dziesiąty zor­ga­ni­zowano w Pelplinie niezwykłą zbiórkę fun­duszy na misje kapucyńskie w Repub­lice Środ­kowoafrykańskiej i Czadzie. Grupa wolon­tar­iuszy pod wodzą koman­dora Bog­dana Wiśniewskiego najpierw — przez wiele tygodni - przyj­mowała od dar­czyńców (m.in. od kawalera Ryszarda Rogaczewskiego) książki, zabawki i różne gadżety, aby w cza­sie świątecznego kier­maszu wys­tawić je na stra­ganie. Z zebranych dowol­nych kwot, zaku­pi­ono row­ery dla kat­e­chistów pracu­ją­cych w Afryce. Obok stoiska z książkami stały panie z kawą Mas­saia. W tym roku padł rekord: zebrano najwięk­szą sumę pieniędzy w ciągu trwa­jącej od kilku lat akcji. Zebrane fun­dusze stanowią wartość pię­ciu row­erów. W wielu przy­pad­kach rower stanowi jedyny środek loko­mocji, aby dotrzeć do najbardziej odległych i trudno dostęp­nych miejsc). Kole­jna akcja już 15 i 16 wrześ­nia w cza­sie Jar­marku Cysterskiego.

19 sierp­nia 2018 r.

W parafii pod wezwaniem Macierzyństwa N.M.P. w Miłobądzu z inic­jatywy naszego Prze­o­ratu odpraw­iono Mszę Świętą za Ojczyznę. Przy­było wiele pocztów sztan­darowych. O mszę św. prosił kawaler Witold Sos­nowski, czy­tał koman­dor Bog­dan Wiśniewski. Uczest­niczyliśmy też w darach ofi­arnych. Ks. pro­boszcz Alek­sander Ces­ling, wielki prop­a­ga­tor stworzenia mon­u­mentu na tere­nie parafii, porów­nał miłość do Ojczyzny do miłości do Matki. Po mszy sen­a­tor Antoni Szy­mański uwy­puk­lił wzrost tworzenia trwałych śladów w przestrzeni pub­licznej naszych his­to­rycznych fak­tów. Po mszy wymarsz do Kol­nika. Kolumnę rozpoczyna policja, straż pożarna, moto­cyk­liści z Tczewskiej Grupie Moto­cykli Cięż­kich „Tor­nado”, ułani, kawalerowie Orderu, goś­cie, członkowie koś­cioła, wierni, policja. W Kol­niku, na granicy dawnego Wol­nego miasta Gdańsk i Pol­ski stoi już pom­nik Michała Różanowskiego, pier­wszy żołnierz Rzeczy­pospo­litej, zamor­dowany przez hitlerow­ców 16 sierp­nia 1939 r. Pom­nik został rozbu­dowany przez dodanie wielkiego słupa granicznego flankowanego dwoma głazami, na których umieszc­zono herby Pol­ski i Wol­nego Miasta Gdańsk. Oba ele­menty łączy biało — czer­wona granica. Dodatkowo umieszc­zono tablicę infor­ma­cyjną o incy­den­cie granicznym i maszt na flagę. Wspól­nie z chórem Bel Canto odśpiewal­iśmy hymn Pol­ski. Starosta Tczewski Tadeusz Dzwonkowski przy­witał wielu dos­to­jnych gości. Obelisk poświę­cił i odmówił mod­l­itwę ksiądz Alek­sander Ces­ling. Prze­cię­cie wstęgi przed pom­nikiem. Poseł Kaz­imierz Smoliński w przemówie­niu pod­kreślił potrzebę i rozwój lokalnych dzi­ałań patri­o­ty­cznych. Wręcze­nie przez starostę, księdza i naszego Prze­ora podz­iękowań dla wielce zasłużonego współor­ga­ni­za­tora: Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich, Urzędu Gminy Tczew oraz dla chóru Bel Canto. Starosta tczewski podz­iękował inic­ja­torom tego patri­o­ty­cznego dzi­ała­nia, w szczegól­ności panu Ste­fanowi Kukowskiemu, za pomysł, całą wiz­ual­iza­cję i pro­jekty, orga­ni­za­cję i koor­dy­nację całości oraz zdoby­wanie dar­czyńców. Pan Adam Zając, szef Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich w Miłobądzu podz­iękował licznie zebranym mieszkań­com za udział i grupie rekon­struk­cyjnej za pomoc w uroczys­tości. Składali wieńce: sen­a­tor RP i poseł RP, Zbig­niew Toczek — Prezes Naczelny Pol­skiego Związku Katolicko-​Połecznego, Samorządy Powiatu Tczewskiego, Związek Inwalidów Wojen­nych RP, Związek Sybi­raków RP, ofi­cerowie Wojska Pol­skiego i Policji, del­e­gacja Klubu Gazety Pol­skiej i Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława. Po tym nastąpił pokaz grupy rekon­struk­cyjnej odt­warza­jącej wśród huku i dymu incy­dent graniczny, w którym zginął tczewski pogranicznik. W cza­sie kon­certu chóru Bel Canto wszyscy zgro­madzeni byli częs­towani ciastem, kawą, wodą przy­go­towaną przez starostwo tczewskie. Przy­go­towane przez Prze­o­rat Pomorski i roz­dane 300 spec­jal­nych śpiewników umożli­wiły wspólny śpiew pieśni patri­o­ty­cznych. Starosta Tczewski i Wielki Kan­clerz Orderu wręczali dal­sze podz­iękowa­nia: panom Tadeuszowi i Daw­id­owi Mar­cińskim, Stanisła­wowi Smolińskiemu, Witoldowi Sos­nowskiemu, moto­cyk­lis­tom, Ochot­niczym Strażom Pożarnym, Tczewskiej Policji. Wszys­tkie wydruki to wkład kawalera Grze­gorza Płazy. Uroczys­tość czynem i obec­noś­cią wzbo­ga­cili: dama Halina Cybul­ska, kawalerowie: Hen­ryk Jarosz, Witold Sos­nowski, Ryszard Szwoch, Bog­dan Wiśniewski, Adam Wika-​Czarnowski, Zenon Żynda.

Patron­ami hon­orowym byli: Kaz­imierz Smoliński — poseł na Sejm RP, Antoni Szy­mański — sen­a­tor RP , Jan Józef Kasprzyk — Szef Urzędu do Spraw Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych, Prof. Mirosław Golon — Dyrek­tor Odd­zi­ału IPN w Gdańsku, Ste­fan Kukowski — Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława.

25 sierp­nia 2018 r.

Walne Plachandry rozpoczęły się Mszą św. kon­cele­browaną, odpraw­ianą przez kilku księży diecezji pelplińskiej. Uczest­nicy Zjazdu Kociewiaków przes­zli bar­wnym korowo­dem do Studzienki. Po drodze zatrzy­mali się przy cmen­tarzu, gdzie del­e­gacja mod­liła się i złożyła kwiaty na gro­bie niezwykle zasłużonego region­al­isty kociewskiego Jana Ejankowskiego. Przy Studzience uroczyś­cie zain­au­gurowano I Walne Plachandry. Po raz pier­wszy wręc­zono plachandrowe nagrody za pro­mocję regionu: Ambasadora Kociewia Woj­ciechowi Cejrowskiemu — w kat­e­gorii indy­wid­u­al­nej i pelplińskim Mod­rakom — w kat­e­gorii zespołowej oraz Perełki Kociewia. Po uroczys­tej inau­gu­racji zjazdu Kociewiaków rozpoczął się XXV Przegląd Zespołów Folk­lo­rysty­cznych Kociewia im. Jana Ejankowskiego.Plachandrom towarzyszyły liczne konkursy, w tym rywal­iza­cja reprezen­tacji trzech kociews­kich powiatów: starog­a­rdzkiego, świeck­iego i tczewskiego. Bogaty pro­gram dopełnił wys­tęp gościn­nego zespołu z Białorusi oraz pelplińskiego zespołu Na cały Głos. Wśród hon­orowych gości byli: woje­w­oda pomorski Dar­iusz Drelich, poseł Kaz­imierz Smoliński, marsza­łek wojew­ództwa pomorskiego Mieczysław Struk, ale też Wielki Kan­clerz Orderu Ste­fan Kukowski (hon­orowy patron Plachan­drów) w towarzys­t­wie Bog­dana Wiśniewskiego — koman­dora Orderu, Jarosława Bar­toszewskiego, Ryszarda Szwocha, Ryszarda Rogaczewskiego. Kawalerowie byli też członkami juri. Nasz Prze­o­rat Pomorski przy­czynił się do orga­ni­za­cji poprzez dostar­cze­nie ponad 20 wiel­kich banerów, ele­men­tów scenografii, ponad 800 litrów napoi oraz wiele pizz i bagi­etek. Wśród dar­czyńców byli kawalerowie Tadeusz Wło­dar­czyk (Iglo­tex), Zbyszek Ciec­holewski i Leszek Meler. „Sto­warzysze­nie Miłosierdzia” wraz z naszym Prze­o­ratem zor­ga­ni­zowało zbiórkę chary­taty­wną na rzecz wolon­tariatu młodzieży wincentyńskiej.

26 sierp­nia 2018 r.

Z inic­jatywy pro­boszcza ks. dr. Krzysztofa Kocha i koman­dora pelplińskiego OŚS Bog­dana Wiśniewskiego w cza­sie dorocznego święta dożynek w Koś­ciel­nej Jani odbył się kon­cert znanych artys­tów w roku 100. lecia niepodległości „Pol­skie drogi do wol­ności”. Pełen koś­ciół wiernych wspaniale ode­brał to dzieło i włączał się do wspól­nego śpiewu pieśni patri­o­ty­cznych. Śpiewniki w darze wszys­tkim mieszkań­com przy­wiózł Przeor Pomorski Ste­fan Kukowski. Na kon­cer­cie był również starosta starog­a­rdzki. Po kon­cer­cie wszyscy zostali zaproszeni na dożynkowy poczęs­tunek. Życ­zli­wość i staropol­ska gościn­ność jest wielka na pol­skiej wsi.

27 sierp­nia 2018 r.

Dzięki darom z firmy Iglo­tex naszego kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka oraz z Banku Żywności (napoje) jał­mużnik naszego Prze­o­ratu Pomorskiego Witold Sos­nowski mógł zor­ga­ni­zować pomoc ludziom najuboższym. Wspar­cia udzielono ponad 40 rodzi­nom. Zor­ga­ni­zowano paczki w których były mrożone; pizze, bagi­etki, pierogi, warzywa. W więk­szości przy­pad­ków zaw­ieziono dary do domów. Mimo radykalnego wzrostu zamożności rodzin szczegól­nie wielodziet­nych, przyj­mowano dar­czyńców z wielką wdzięcznością.