sty­czeń

6 sty­cz­nia 2017 r.

6 sty­cz­nia 2017. Orszak Trzech Króli w Święto Objaw­ienia Pańskiego w mroźny dzień prze­masze­rował uli­cami Tczewa. Wzięło w nim udział ponad dwa tysiące osób. Mroźna pogoda spraw­iła, że w tym roku królowie udali się do sta­jenki pieszo, by tam pokłonić się Świętej Rodzinie. Orszaki, dwory, ryc­erze, chorążowie oraz wierni ze śpiewem kolęd na ustach, gra­jący na instru­men­tach, prze­brani i radośni — wyruszyły z trzech miejsc. Poprowadzili je trzej królowie: Król Mel­chior Pier­wszy na czele z księdzem infułatem Stanisławem Grun­tem i Prze­o­rem Pomorskim Orderu Świętego Stanisława, Cesarz Kacper Pier­wszy na czele z prezy­den­tem miasta Mirosławem Pobłockim oraz Szejk Bal­tazar Pier­wszy na czele ze starostą tczewskim Tadeuszem Dzwonkowskim. Królowie odd­ali Jezu­sowi pokłon i złożyli dary: złoto, sym­bol władzy królewskiej, kadzidło, sym­bol boskości i mirrę, zapowiedź męczeńskiej śmierci. Orędzie wygłosił ks. infułat Stanisław Grunt w imie­niu Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny, nieobec­nego z powodu choroby. Ks. Infu­lat, protono­tar­iusz apos­tol­ski przekazał piękne słowa o miłości, szczegól­nie o miłości w rodzinie, o braterst­wie wśród ludzi, o wza­jem­nym sza­cunku. Były też życzenia starosty tczewskiego pełne ciepła o trady­cji, his­to­rycznych uwarunk­owa­ni­ach i zaan­gażowa­niu tczewskiego społeczeństwa. Podz­iękowa­nia inic­ja­tora tczewskiego Orszaku, Ste­fan Kukowskiego skierowane były do mieszkańców za przy­by­cie w ten mroźny czas, a szczegól­nie dla wszys­t­kich orga­ni­za­cji i ludzi dobrej woli, którzy zaan­gażowali się i zor­ga­ni­zowali ten czwarty Orszak.

Przy­byłym uczest­nikom roz­dawano śpiewniki z kolę­dami, aby wspól­nym śpiewem mogli uczest­niczyć w pokłonie Dzieciątku i Świętej Rodzinie. Na wszys­t­kich czekała gorąca kawa, herbata, jabłka i mnóstwo ciast i słody­czy. Każdy uczest­nik Orszaku mógł otrzy­mać cer­ty­fikat prze­jś­cia trasy królewskiej z pieczę­ci­ami trzech króli. A rodziny prze­brane i god­nie uczest­niczące w Orszaku mogły uzyskać duży imi­enny cer­ty­fikat z pod­pisami patronów. Śnieżyca, która zaw­iała drogi, czyniąc je nie prze­jezd­nymi, spraw­iła, iż w tym roku konno mógł dojechać jeden ryc­erz. Pozostałych kilka­naś­cie koni z damami i ryc­erzami pozostać musi­ało w sta­jni, aczkol­wiek byli przy­go­towani do pokłonu Dzieciątku. Spec­jal­nie szyte stroje dla dam i ryc­erzy czekają już na następny orszak. Mając na uwadze godne i rodzinne przy­go­towanie się do święta Epi­fanii, wspólne przeży­wanie w rodzin­nym gronie orga­ni­za­tor ogłosił konkursy z hojnymi nagro­dami: na najlep­szą włas­noręcznie wyko­naną koronę, na pracę plas­ty­czną o tem­atyce trzech króli oraz na godne prze­branie rodziny. Do tczewskiego Orszaku przy­czyniły się damy w Orderze: Halina Cybul­ska, która zad­bała o orga­ni­za­cję poczęs­tunku świętej rodziny dla ponad dwóch tysięcy osób i Anna Bubka odpowiada­jąca za konkurs z nagro­dami. Kawalerowie: Witold Sos­nowski, Andrzej Zblewski za mon­taż scenografii i orga­ni­za­cję na placu orsza­kowym, Jarosław Bar­toszewski za zarządzanie sztabem straży orszaku. Dar­czyń­cami byli: Leszek Meler, Grze­gorz Płaza, Tadeusz Wło­dar­czyk i jak zawsze Zbig­niew Ciecholewski.

6 sty­cz­nia 2017 r.

Pelplińska Koman­do­ria Pomorskiego Prze­o­ratu Orderu Św. Stanisława po raz drugi była współor­ga­ni­za­torem Orszaku Trzech Króli w Pelplinie. W tym roku — podob­nie jak w lat­ach ubiegłych — wyruszył on z trzech miejsc. Orszak niebieski z królem Kacprem sprzed budynku Zespołu Ksz­tałce­nia i Wychowa­nia nr 1, orszak zielony z królem Mel­chiorem sprzed budynku Zespołu Szkół nr 2, zaś orszak czer­wony z królem Bal­tazarem sprzed sklepu Bog­dana Ger­mana. Przed Urzę­dem Miasta i Gminy wład­ców zmierza­ją­cych do Dzieciątka witał bur­mistrz Pelplina Patryk Dem­ski i pro­boszcz parafii kat­e­dral­nej ks. infułat Tadeusz Brzez­iński. Uroczys­tość współt­worzył i prowadził koman­dor Koman­dorii Pelplińskiej Bog­dan Wiśniewski, który wcielił się w rolę komen­ta­tora. Następ­nie wszyscy uczest­nicy Orszaku udali się na mszę św. do kat­edry. Przed jej rozpoczę­ciem królowie pokłonili się Dzieciątku i złożyli Mu dary. Po zakończe­niu mszy św. uczest­nicy Orszaku udali się do kruż­ganków, gdzie mogli się posilić ciepłymi napo­jami (kakao, kawa, herbata) i ciastem z cukierni kawalera Leszka Mel­era. Z inic­jatywy damy Alicji Słyszewskiej zebrano znaczne datki na misje kapucyńskie. W skyp­to­rium skry­bowie — w wśród ich kawaler Ryszard Rogaczewski — wyp­isy­wali imi­enne cer­ty­fikaty dla rodzin. Frek­wencja — ze względu na bardzo niesprzy­ja­jące warunki atmos­fer­yczne — była nieco mniejsza niż w ubiegłym roku. W tegorocznym świę­towa­niu wzięło udział ok. 500 osób. Tyle wydano koron, śpiewników, cer­ty­fikatów przy­go­towanych przez Urząd Miasta i Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława.

6 sty­cz­nia 2017 r.

Dnia 6 sty­cz­nia 2017 r. Parafia Turze po raz drugi włączyła się w ogólnopol­ską akcję Orszak Trzech Króli, orga­ni­zowaną z okazji uroczys­tości Objaw­ienia Pańskiego, w tym roku było zawarte w haśle „Pokój i Dobro”. Orga­ni­za­cją Orszaku zajęli się koor­dy­na­torzy: Ks. Prob. Mirosław Prze­chowski oraz Kawalerowie Orderu Świętego Stanisława Arka­diusz Kiem­czyński i Grze­gorz Płaza. We współpracę zaan­gażowali się przed­staw­iciele społeczności parafi­al­nej, którzy jako ludzie dobrej woli zajęli się różnymi przy­go­towa­ni­ami oraz prowadze­niem insc­eniza­cji, śpiewów i poczęs­tunku. Orszak rozpoczął się Mszą Św. Wielu wiernych przy­było w prze­bra­niu pas­tuszków, aniołów, królów lub postaci his­to­rycznych. Każdy też otrzy­mał koronę i śpiewniki z kolę­dami. Po liturgii wszyscy jej uczest­nicy, śpiewa­jąc kolędy i wznosząc orsza­kowe zawoła­nia, wyruszyli za prze­wo­dem gwiazdy do Sta­jenki Betle­jem­skiej. Cen­tral­nymi posta­ci­ami rados­nego pochodu byli Trzej Królowie Kacper, Mel­chior i Bal­tazar, niosący ewan­geliczne dary: złoto, kadzidło i mirrę. Gdy Orszak dotarł z powrotem do koś­cioła, odbyły się królewskie pokłony i zaplanowane insc­eniza­cje, przepla­tane śpiewem kolęd.Orszak zakończył się poczęs­tunkiem. Przy­go­towano żurek, piernik i herbatę. Królowie ufun­dowali słody­cze dla dzieci. Atrakcją tegorocznego Orszaku były sanie. Później odby­wały się też prze­jażdżki, w których mogły uczest­niczyć dzieci, a także dorośli. Na zakończe­nie roz­dano pamiątkowe cer­ty­fikaty za odby­cie drogi do Sta­jenki Betle­jem­skiej, a Ksiądz Pro­boszcz podz­iękował królom i wszys­tkim obec­nym za wspólne świę­towanie, a także wyraził wdz­ięczność za Patronat nad Orsza­kiem, który spra­wowali Ksiądz Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna, Przeor Pomorski Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski oraz Wójt Gminy Tczew.

6 sty­cz­nia 2017 r.

6 sty­cz­nia uli­cami Sztumu po raz trzeci przeszedł Orszak Trzech Króli. Mimo siar­czys­tego mrozu zgro­madził wielu mieszkańców miasta. Wielką pop­u­larnoś­cią cieszyły się królewskie korony, roz­dawane przed koś­ciołem przez młodzież. Tym razem orszak wyruszył z Placu Wol­ności do koś­cioła św. Andrzeja Boboli gdzie sym­bol­icznie trzej Królowie u żłóbka z dzieciątkiem Jezus i Św. Rodz­iną i przekazali dary: złoto, kadzidło i mirrę. Mimo siar­czys­tego mrozu w Orszaku wzięło udział blisko 1000 osób. Uczest­nicy otrzy­mali śpiewniki oraz korony. Odby­wały się też insc­eniza­cje z udzi­ałem króla Heroda oraz aniołów i czartów, które toczyły walkę. Po drodze śpiewano wspól­nie kolędy. Po zakończe­niu uroczys­tości na uczest­ników czekał gorący posiłek przy­go­towany przez spon­sorów na czele z kawalerem Antonim Filą z Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława. Z gwiazdą betle­jem­ski masze­rował, wiodąc mieszkańców do żłóbka jeden z inic­ja­torów kawaler OŚS Piotr Stec.

6 sty­cz­nia 2017 r.

Dnia 06.01.2017r. w parafii pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczen­nika w Sub­kowach po raz drugi odbył się Orszak Trzech Króli. Zgod­nie z trady­cją po raz pier­wszy królowie przy­byli z trzech stron miejs­cowości Sub­kowy. Orszak rozpoczął się Mszą Świętą o godzinie 11.30 cele­browanej przez ks. Infułata Stanisława Grunta, ks pro­boszcz Feliksa Kameck­iego oraz ks. Łukasza Pału­bick­iego. Po mszy wyruszył orszak trzech króli — Mel­chior (Łukasz Par­tyka) kawaler Orderu ŚS, Kacper (Mirosław Murzy­dło) wójt Gminy, Bal­tazar (Robert Nowakowski) wraz z mieszkań­cami parafii i przy­byłymi gośćmi. Młodzież z parafi­al­nego Katolick­iego Sto­warzyszenia Młodzieży przy­go­towali scenę na, której zna­j­dowała się święta rodz­ina. Członkowie z parafi­al­nego koła CAR­I­TAS przy­go­towali słodki poczęs­tunek wraz z gorącą kawą i herbatą. Królowie złożyli pokłon nar­o­d­zonemu Zbaw­icielowi. Jasełka przed­staw­iła w gwarze kociewskiej młodzież z Zespołu Ksz­tałce­nia i Wychowa­nia w Rud­nie. Pod­czas Orszaku można było zdobyć cer­ty­fikaty uczest­nictwa oraz cer­ty­fikaty dla rodzin prze­branych za króli. Wspólny śpiew kolęd roz­grze­wał uczest­ników. Ryc­erzy z różnych epok his­to­rycznych ubrało Bractwo KERIN. Orszak był doku­men­towany zdję­ci­ami oraz filmem nagry­wanym z lotu ptaka dronem. Patronat nad Orsza­kiem objęli: ksiądz Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna, ks. Pro­boszcz Feliks Kamecki, Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski.

7 sty­cz­nia 2017 r.

7 sty­cz­nia 2017 roku, dzień po wielkim Orszaku Trzech Króli, Cen­trum Hand­lowe Atrium zor­ga­ni­zowało ory­gi­nalne spotkanie w swoim Cen­trum. Jeden z orsza­ków 6 sty­cz­nia miał punkt wyjś­cia z trzecim królem i starostą tczewskim z parkingu Cen­trum i wów­czas wydano wraz z cer­ty­fikatami uczest­nictwa w Orszaku, 800 zaproszeń na kawę/​herbatę i ciastko.Dlatego 7 sty­cz­nia w godz. 11.0018.00 cztery osoby zapraszały wszys­t­kich, którzy przys­zli do Cen­trum na kawę lub herbatę oraz częs­towali ciastkami i innymi słody­czami. W tle z kolumny głośnikowej sły­chać było kolędy. Niek­tórzy z gości przynieśli nawet wydawane zaproszenia na to spotkanie, będące podz­iękowaniem za udział w tczewskim Orszaku. W tym cza­sie roz­dano ok. 480 śpiewników z kolę­dami i ponad 600 kaw lub herbat. Dzieci częs­towano ciastkami i cukierkami. Spora część klien­tów częs­towali się słody­czami i zabier­ali śpiewniki, rezygnu­jąc z gorącej kawy. Zre­al­i­zowana przez Ste­fana Kukowskiego bardzo sym­pa­ty­czna i niespo­tykana impreza , o czym mówili także klienci.

17 sty­cz­nia 2017 r.

17 sty­cz­nia 2017 wraz ze starostą Tadeuszem Dzwonkowskim zaprosil­iśmy wszys­t­kich zaan­gażowanych w orga­ni­za­cję tczewskiego Orszaku Trzech Króli. W restau­racji Pio­tra Rezmera „Piaskowa” przy kawie i ciastkach, w miłej, rodzin­nej atmos­ferze, przy akom­pa­ni­a­men­cie Mar­iusza Dworakowskiego, przy wspól­nych kolę­dach zebrało się ponad 60 osób. Pełne życ­zli­wości i podz­iękowań pow­i­tanie starosty rozpoczęło spotkanie. Najwięk­szym wyróżnie­niem było przyz­nanie przez Kapitułę Medalu 250 lecia Orderu Świętego Stanisława „za wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną kul­ty­wu­jącą wartości patri­o­ty­czne i chrześ­ci­jańskie naszego nar­odu” rodzi­nom Wiesława Micha­laka i Eligiusza Micha­laka. Medale wręczyli Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski i kapelan OŚS ks. prałat Piotr Wysga. Podz­iękowa­nia pod­pisane przez ks. Biskupa Ryszarda Kasynę i Wielkiego Kan­clerza otrzy­mali współt­worzący Orszak: Starostwo Powia­towe i Miasto Tczew. Potem potoczyło się wręczanie przez trzech patronów i przez nich oso­biś­cie pod­pisanych podz­iękowań. W imie­niu ks. biskupa Ryszarda Kasyny podz­iękowa­nia wręczał ks. Infułat Stanisław Grunt. Wręc­zono około 50 podz­iękowań współt­worzą­cym i wspier­a­ją­cym tczewski Orszak. Atmos­ferę świąteczną tworzyły kolędy, kilka­dziesiąt koron wybranych z konkursu i kilka rodzin ubranych w przepiękne stroje his­to­ryczne. Usłyszeliśmy kilka kolęd w wyko­na­niu dzieci nagrod­zonych gorą­cymi brawami. Osob­nym wydarze­niem było ogłosze­nie przez juri na czele z Anną Bubka werdyktu konkursu na koronę, prace plas­ty­czne i ubiór na orszak całej rodziny. Intencją pomysło­dawcy konkursu było, aby całe rodziny przy­go­towywały się do święta Epi­fanii, aby były czyn­nymi i w pełni świadomymi uczest­nikami Orszaku. Pier­wsze miejsce i nagrodę w wysokości 700 zł dostała Rodz­ina Micha­laków, dal­sze miejsca zajęły rodz­ina Majkutewiczów i rodz­ina Chylic­kich, otrzy­mu­jąc reg­u­laminowe nagrody pieniężne. Za najpiękniejszą koronę 1 miejsce i 300 zł otrzy­mała Katarzyna Stu­dena. W imie­niu biskupa i swoim włas­nym wszys­tkim podz­iękował ks. Infułat Stanisław Grunt, grat­u­lu­jąc tak wspani­ałego dzieła, tego wspól­nego rad­owa­nia się z nar­o­dzenia Pana, wspól­noty dzi­ałań. Starosta tczewski dzięku­jąc za już zor­ga­ni­zowane cztery orszaki uzyskał obiet­nicę od inic­ja­tora i wszys­t­kich zebranych do tworzenia piątego orszaku. Zain­tere­sowaniem cieszyła się prowad­zona od lat kro­nika, w której są udoku­men­towane wszys­tkie tczewskie orszaki, spotka­nia z podz­iękowa­ni­ami za orszaki, ale też udział w ogólnopol­s­kich pod­sumowa­ni­ach, z oso­bistymi wpisami kar­dy­nała Kaz­imierza Nycza. Za zaan­gażowanie i wielki udział w przy­go­towanie i orga­ni­za­cję podz­iękowanie otrzy­mali: Koman­dor Anna Bubka, dama Halina Cybul­ska, kawalerowie: Jarosław Bar­toszewski, Łukasz Par­tyka, Piotr Rezmer, Witold Sos­nowski, Bog­dan Wiśniewski, Andrzej Zblewski. Za wspar­cie tczewskiego orszaku dziękowano: Zbig­niewowi Ciec­holewskiemu, Leszkowi Melerowi i Tadeuszowi Wło­dar­czykowi. O wielkiej roli naszego prze­ora, inic­ja­tora i koor­dy­na­tora Orszaku mówili starosta tczewski i ks. infułat Stanisław Grunt.

18 sty­cz­nia 2017 r.

18 sty­cz­nia 2017 w sali kominkowej przy koś­ciele Bożego Ciała w Pelplinie odbyła się pro­mocja książki „Alfa­bet pelpliński” pod redakcją Bog­dana Wiśniewskiego, koman­dora Orderu Świętego Stanisława w której brał udział bur­mistrz Patryk Dem­ski i wielu najza­c­niejszych osób miasta Pelplin. W tym członkowie Koman­dorii: dama Alicja Słyszewska (współau­torka pub­likacji), kawalerowie Leszek Meler (jego ciasta były na stołach), Ryszard Rogaczewski (jego wkład w książkę to pro­jekt okładki), Ryszard Szwoch, Tadeusz Serocki oraz Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski. Po lau­dacji książki, pięknych, pozy­ty­wnych opinii przyszedł czas na ludy­czny akcent, czyli wys­tęp „gwiżdżów” w wyko­na­niu alum­nów z Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego. Wspól­nie zaśpiewana kolęda i gorące oklaski dla redak­tora książki oraz aktorskiego zespołu zakończyły spotkanie.

25 sty­cz­nia 2017 r.

25 sty­cz­nia. Ponownie dar 500 pizz i 250 kg pierogów od kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka trafił do Świ­etlic Środowiskowych Car­i­tas, bez­dom­nych, podopiecznych nocle­gowni Brata Alberta w Tczewie oraz do świ­etl­icy parafi­al­nej i półkolonii w parafii w Turzu. Trans­portem i przekazy­waniem darów zajęli się kawalerowie Piotr Cymanowski, potem Arka­diusz Kiem­czyński. Roz­dawaniem dań w wielu przy­pad­kach zajęło się Zgro­madze­nie Sióstr Miłosierdzia z Tczewa. W te zimowe dni dodatkowe dania podawane na gorąco są w wielu wypad­kach dobroczynne dla osób potrze­bu­ją­cych pomocy. Dzięku­jemy za zaan­gażowanie się pani Iwonie Kreja z firmy Iglotex.