AD 2011

18 sty­cz­nia 2011 r.

W tym dniu w restau­racji „Piaskowa” Pio­tra Rezmera zor­ga­ni­zowal­iśmy spotkanie wszys­t­kich dar­czyńców i współor­ga­ni­za­torów Wielkiej Tczewskiej Wig­ilii. Spotkanie rozpoczęło się krótkim pro­fesjon­al­nym kon­certem kolęd. Spec­jalne podz­iękowa­nia dla wszys­t­kich, którzy w jakikol­wiek sposób przy­czynili się do tego wielkiego dzieła miłości wręczał J.E.Biskup Piotr Krupa w towarzys­t­wie Starosty Tczewskiego i Prezy­denta Miasta Tczewa. Udział w spotka­niu wziął udział także ks. infułat Stanisław Grunt oraz Kapelan Prze­o­ratu ks. Prałat Piotr Wysga.

Dla firm, insty­tucji i osób pry­wat­nych jest to jedyna forma podz­iękowa­nia. Amimo to od 8 lat uczest­niczą w tym chary­taty­wnym dziele. Przy­było ponad 70 osób. Podz­iękowa­nia zaczęły się od ks. Pio­tra Wysgi, Włodz­imierza Mroczkowskiego, Tadeusza Wło­dar­czyka Firmy „Iglo­tex”, Leszka Mel­era, Pio­tra Rezmera, Kaz­imierza Smolińskiego, a skończyły się na spec­jal­nym dyplomie dla całego Prze­o­ratu Pomorskiego. Kawaler Ste­fan Kukowski otrzy­mał podz­iękowanie od prezy­denta Tczewa.

18 sty­cz­nia 2011 r.

Na spotka­niu w Warsza­wie prze­orówi niek­tórych kawalerów z całej Pol­ski Ste­fan Kukowski otrzy­mał spec­jalne podz­iękowanie z ręki Wielkiego Prze­ora Pol­ski Mar­i­ana Króla. Nasz Prze­o­rat wyróżniony, tak to przyjął Ste­fan Kukowski, który ode­brał podz­iękowanie w imie­niu wszys­t­kich kawalerów pracu­ją­cych na Pomorzu. Określono nas jako najbardziej dynam­icznie rozwi­ja­jący się Prze­o­rat w Polsce pode­j­mu­jący wiele różnorod­nych dzi­ałań chary­taty­wnych, szczegól­nie wśród najbardziej potrzebujących.

Dzięku­jemy!

10 marca 2011 r.

Zmi­ana na stanowisku prze­ora naszego Prze­o­ratu. Zrezyg­nował Tadeusz Serocki. Funkcje tę przyjął Ste­fan Kukowski, zaak­cep­towany przez wszys­t­kich kawalerów. Dekret mianowa­nia na stanowisko Prze­ora przysłali Wielki Mis­trz Jan Potocki i także Wielki Przeor Mar­ian Król.

30 marca 2011 r.

Starosta tczewski Józef Puczyński i Prezy­dent miasta Tczewa Mirosław Pobłocki wręczają w siedz­i­bie firmy „Iglo­tex” w Skór­czu naszemu kawalerowi Tadeuszowi Wło­dar­czykowi podz­iękowa­nia za pomoc chary­taty­wną dla miasta i powiatu tczewskiego. Grat­u­lacje złożył również przeor.

8 kwiet­nia 2011 r.

Z inic­jatywy kawalera Kaz­imierza Smolińskiego, posła na sejm RP, Ste­fan Kukowski zor­ga­ni­zował uroczys­tości poświę­cone pamięci tych, którzy trag­icznie zginęli w katas­trofie smoleńskiej z Prezy­den­tem RP Lechem Kaczyńskim na czele. Odsłonię­cia tabl­icy dokon­ała p. Marta Kaczyńska, córka zmarłego Prezy­denta. Tablicę w darze pro­jek­tował S.Kukowski, fun­dował K.Smoliński. Tablicę poświę­cił ks. dziekan prał. Stanisław Cie­niewicz. Po poświęce­niu pełna sala ludzi w Domu Kul­tury obe­jrzała film „Mgła”. Pod tablicą złożono stos kwiatów.

Na zdję­ciu: ks. Prał. I.Smagliński, ks. Prał. P.Wysga, prezy­dent Tczewa M.Pobłocki, S.Kukowski, Marta Kaczyńska, K.Smoliński, z przodu posłanka PIS.

9 kwiet­nia 2011 r.

Inwest­y­tura Świa­towego Orderu Świętego Stanisława w Łodzi. Udział wzięli kawalerowie naszego Prze­o­ratu. Przysięgę Wielkiemu Mis­tr­zowi Janowi Potock­iemu złożyli pos­tu­lanci: Tadeusz Bąk, Mar­iusz Matuszewski, Piotr Rezmer otrzy­mu­jąc Krzyże Kawaler­skie Orderu Świętego Stanisława. Pod­niesienia do klasy IV dostąpili kawalerowie: Leszek Meler, Włodz­imierz Mroczkowski, Kaz­imierz Smoliński — otrzy­mu­jąc Krzyże ofi­cer­skie OŚS. Podz­iękowano Prze­orowi Tadeuszowi Serock­iemu za doty­chcza­sową pracę. Obecny przeor Ste­fan Kukowski, członek Rady Dorad­czej przy Wielkim Mis­trzu otrzy­mał klasę I.


Damy i kawalerowie Orderu Ś.S. uczest­niczący w inwest­y­turze w Łodzi.


Pos­tu­lant Piotr Rezmer z Wielkim Prze­o­rem Pol­ski -
Marekiem Kra­marskim


Kawaler Leszek Meler odbiera Krzyż Kawalerski

Pos­tu­lant Mar­iusz Matuszewski — pasowany na Kawlera przez Wielkiego Mistrza


Pos­tu­lant Tadeusz Bąk — odbiera grat­u­lacje od Wielkiego Mistrza.

Grat­u­lacje od władz Orderu odbiera Ste­fan Kukowski


Kawaler Włodz­imierz Mroczkowski odbiera Krzyż Kawalerski

Podz­iękowa­nia Kawalera Tadeusza Serockiego

Po Mszy Świętej spotkaliśmy się w restau­racji na obiedzie w celu dal­szej kon­sol­i­dacji dam i kawalerów OŚS.

10 kwiet­nia 2011 r.

Uroczysta Msza Święte w Koś­ciele NMP Matki Koś­cioła, poświę­cona tym którzy zginęli w rzą­dowym samolocie w katas­trofie pod Smoleńskiem. Kilka tysięcy osób, 25 pocztów sztan­darowych, przed­staw­iciele wszys­t­kich władz miasta i powiatu. Msze cele­brował ks. Prałat Stanisław Cie­niewicz określa­jąc Prezy­denta Kaczyńskiego jako „wzorze bez­granicznego umiłowa­nia ojczyzny”. Słowo o patri­o­tyźmie i pamięci wygłosił Kawaler Kaz­imierz Smoliński.

Pod pom­nikiem Papieża Jana Pawła II, pier­wszego Syna pol­skiej ziemi, harcerze i młodzież złożyła 96 zniczy z nazwiskami tych, którzy odd­ali życie jadąc na groby katyńskie.

11 kwiet­nia 2011 r.

Przy pom­niku „Ofiar ter­roru stal­i­nowskiego” del­e­gacje złożyły wieńce i wiązanki. Uroczys­tości patri­o­ty­czne pod­kreślał udział kom­pani hon­orowej Wojska Pol­skiego, apel poległych, salut, poczty sztan­darowe wojska i harcerzy. Udział wzięły del­e­gacje władz miasta, powiatu, orga­ni­za­cji kom­bat­anc­kich i szkół. Wszys­tkie uroczys­tości były orga­ni­zowane przez kawalerów: Kaz­imierza Smolińskiego i Ste­fana Kukowskiego. Część religi­jną uroczys­tości prowadzili ks. Kan. Jan Buk i nasz kapelan ks. Prał. Piotr Wysga.

17 kwiet­nia 2011 r.

Wszyscy Kawalerowie naszego Prze­o­ratu wraz z żon­ami zostali zaproszeni na kon­cert — bene­fis z okazji 70. urodzin naszego kapelana ks. prałata Pio­tra Wysgi. Tłum był taki, iż sala Domu Kul­tury nie pomieś­ciła wszys­t­kich którzy prag­nęli złożyć życzenia. Najwięk­szym darem był Sre­brny Krzyż Zasługi Orderu Świętego Stanisława B.M. wręc­zony przez Prze­ora za wielkie zasługi chary­taty­wnego dzi­ała­nia. Wszyscy Kawalerowie indy­wid­u­al­nie złożyli oprócz darów pry­wat­nych gorące życzenia.

Plu­ri­mos annos, plu­ri­mos naszemu dro­giemu kapelanowi!

Przeor Ste­fan Kukowski, współor­ga­ni­za­tor uroczys­tości deko­ruje Sre­brnym Krzyżem Zasługi dos­to­jnego Jubilata.

Ks .Prałat Piotr Wysga przyj­muje dekret Wielkiego Mis­trza — Życzenia składa kawaler Piotr Rezmer.

Zaproszeni księża wraz z ks. Infułatem Stanisławem Grun­tem. Wśród zapros­zonych znaleźli się także kawalerowie OŚS: Tadeusz Bąk, Leszek Meler, Włodz­imierz Mroczkowski, Mar­iusz Matuszewski oraz pos­tu­lant Andrzej Grzyb — sen­a­tor RP.

Dos­to­jny Jubi­lat wśród tłumu swoich gorą­cych wiel­bi­cieli Część Kawalerów w cza­sie rautu.

20 kwiet­nia 2011 r.

Kawaler Kaz­imierz Smoliński przekazał dwóm rodzi­nom Kurków z Jaźwisk k. Gniewu ponad 50 kg różnego rodzaju darów żywności. Zaś Leszek Meler zaopa­trzył obie rodziny Kurków w dużą ilość ciast świątecznych. Dzieci otrzy­mały także zabawki. Rodziny te ucier­pi­ały wiele w cza­sie ostat­niej powodzi.

22 kwiet­nia 2011 r.

Troską pro­boszcza ks. Pio­tra Wysgi było postaw­ie­nie nowego krzyża na cmen­tarzu. Kon­strukcję stalową zapro­jek­tował i wykonał kawaler Tadeusz Bąk.

Bóg zapłać!

1 maja 2011 r.

Do przy­go­towa­nia się Kurii Biskupiej na uroczys­tości beat­y­fika­cyjne Jana Pawła II w Pelplinie włączył się nasz Prze­o­rat. W pro­jek­towanie zaan­gażował się Ste­fan Kukowski. Najwięk­szy wkład miał kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk, ale także część pozostałych kawalerów.

Na zdję­ciu mi​.in. jeden z wiel­kich banerów infor­ma­cyjnych fun­dowanych przez kawalerów.

5 maja 2011 r.

Kawaler Włodz­imierz Mroczkowski naw­iązał kon­takt z panią Renatą Pankowską — Prezy­den­tem Klubu „Rotary Club Łódź”. Celem było wymi­ana doświad­czeń i naw­iązanie współpracy na polu dzi­ałal­ności chary­taty­wnej. Na początek przy­wiózł z Łodzi 150 kg różnorod­nych środ­ków czys­tości, które zostały przez kapelana ks. Prał. Pio­tra Wysgę zostały rozdys­ponowane na świ­etlicę młodzieżową „Car­i­tas” oraz na let­nie obozy dla dzieci.

23 maja 2011 r.

J.E. Ks. Biskup Pomoc­niczy Piotr Krupa zaprosił Ste­fana Kukowskiego i posła Kaz­imierza Smolińskiego na uroczystą Mszę Św. z okazji 50-​lecia kapłaństwa. W imie­niu wszys­t­kich kawalerów Prze­o­ratu życzenia złożył przeor. Po uroczys­toś­ci­ach w kat­e­drze pelplińskiej proszeni byliśmy także na obiad.

24 maja 2011 r.

Z okazji urodzin J.E. Jan Bernarad Szlaga zaprosił kawalerów naszego Prze­o­ratu wraz z osobami towarzyszą­cymi na wys­tęp Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” na godz. 17.00 do Kat­edry Pelplińskiej. Po wys­tępie kawaler Tadeusz Serocki zor­ga­ni­zował spotkanie z członkami Zespołu „Mazowsze” w Domu Opieki Społecznej przy wspól­nym grilu. Uczest­niczył także kawaler Tadeusz Bąk. Do wspani­ałej atmos­fery przy­czyniły się dary kawalera Leszka Mel­era i pos­tu­lanta Daniela Czapiewskiego.

30 maja 2011 r.

Kawalerowie naszego Prze­o­ratu otrzy­mali zaprosze­nie na 2-​dniowe uroczys­tości XX lecia zespołu „Biedronki” przy parafii Św. Krzyża w Tczewie. Byliśmy na wszys­t­kich uroczys­toś­ci­ach, dostar­cza­jąc dla Jubi­lata i zapros­zonych 300 gości ciasta, pizze, lody, a także baner reklam­owy. Życzenia i kwiaty złożyliśmy na ręce opiekuna zespołu i dyry­gen­tki po wspani­ałym kon­cer­cie w koś­ciele szkol­nym. Funda­torami byli głównie kaw. Ste­fan Kukowski, Tadeusz Wlo­dar­czyk i Leszek Meler. Uczest­niczyli także kaw. Włodz­imierz Mroczkowski i Kaz­imierz Smoliński.

30 maja 2011 r.

Ks. Kanonik Feliks Kamecki, wicedziekan tczewski obchodził 35. rocznicę święceń kapłańs­kich. Nade wszys­tko jest pro­boszczem jedynego koś­cioła w Diecezji Pelplińskiej pw. Świętego Stanisława B.M. Del­e­gacja naszego prze­o­ratu złożyła wiz­ytę z życzeni­ami od wszys­t­kich kawalerów. Omówiliśmy również orga­ni­za­cję uroczys­tości związane z tablicą poświę­coną pro­boszc­zowi tejże parafii, który został zamor­dowany w obozie zagłady.

1 czer­wca 2011 r.

W Dzień Dziecka przed­staw­iciele Prze­o­ratu odwiedzili Świ­etlice Środowiskowe „Car­i­tas” przy parafii NMP Matki Koś­cioła na Suchostrzy­gach i przy parafii Św. Krzyża oraz w Domu Dziecka wTczewie. Przekaza­l­iśmy ciasta od kawalera Leszka Mel­era oraz zaku­pi­one przez Kaz­imierza Smolińskiego mnóstwo słody­czy i owoców. Placówki te są od wielu lat wspo­ma­gane przez naszych kawalerów wiele razy w ciągu roku nie tylko w formie darów żywnoś­ciowych. Dzieci i młodzież resztę darów zanieśli do domów dla rodzeństwa.

12 czer­wca 2011 r.

Kole­jny Fes­tyn Parafi­alny przy koś­ciele NMP Matki Koś­cioła. Pogoda dopisała, ludzie też. Od pier­wszego fes­tynu jesteśmy obecni jako dar­czyńcy, głównie przy tworze­niu wiz­erunku — Ste­fan Kukowski, ale także spon­soru­jąc inne rzeczy. Stąd loga Prze­o­ratu Pomorskiego, firm kawalerów: Tadeusza Wło­dar­czyka, Tadeusza Bąka, Pio­tra Rezmera.

12 czer­wca 2011 r.

XIII Piknik Parafi­alny przy koś­ciele Świętego Józefa. Również i to spotkanie miało ogromną frek­wencję. Tu głównym orga­ni­za­torem była Akcja Katolicka. Współor­ga­niz­torem był kawaler Włodz­imierz Mroczkowski. Takie zaan­gażowanie miało odd­żwięk w podz­iękowa­ni­ach Ks. Pro­boszcza i Prezesa Akcji katolick­iej. Wspo­ma­gali darami to chary­taty­wne Leszek Meler i Piotr Rezmer.

171819 czer­wca 2011 r.

Dni Ziemi Tczewskiej gro­madzi wiele tysięcy tczewian (ok. 10 000). Z inic­jatywy prze­ora Ste­fana Kukowskiego zor­ga­ni­zowal­iśmy duże stoisko, w którym znalazły się ulotki, fold­ery i informacje:

 1. Cen­trum Poszuki­wań Ludzi Zagin­ionych ITAKA przede wszys­tkim prze­ci­wdzi­ałanie ucieczkom waka­cyjnym i związanym z tym zagrożeniom,
 2. Wydzi­ału Prewencji Policji Powia­towej w Tczewie z pri­o­ry­te­towym dzi­ałan­iom pro­fi­lak­tyki wśród nielet­nich i przestępst­wom przez nich popełnianym,
 3. Fun­dacji DKMS Pol­ska — baza daw­ców komórek macierzystych, gdzie zbier­ano dane dla chęt­nych, którzy są potenc­jal­nymi daw­cami szpiku kost­nego. Na listę chęt­nych daw­ców wpisało się ponad 100 osób.
 4. Pol­skie Towarzystwo Pielęg­niarskie Koło Tczew, które prowadz­iło również akty­wną dzi­ałal­ność, przeprowadza­jąc bada­nia pomi­arowe w zakre­sie: kon­troli glikemii, kon­troli RR, oznaczenia BMI oraz elek­tron­icznego pomi­aru wagi dla wszys­t­kich chęt­nych. Obsłużono ponad 700 osób.

Obsługi stoiska przez trzy dni pod­jął się kawaler Kaz­imierz Smoliński wraz z kilku­nas­toma wolon­tar­iuszami. Kater­ing (kawa, napoje, ciasta) dla obsługu­ją­cych stoisko, wolon­tar­iuszy i gości, przy­go­towali kawalerowie Piotr Rezmer i Leszek Meler.

19 czer­wca 2011 r.

Z inic­jatywy kawalera Włodz­imierza Mroczkowskiego doszło do spotka­nia przed­staw­iciela Rotary Inter­na­tional Club Dis­trict 2230 Łódź p. Pio­tra Mikosika z prze­o­rem pomorskim. Była okazja aby wręczyć podz­iękowanie za przekazane wcześniej środki czys­tości dla naszych podopiecznych dzieci. Wymie­nil­iśmy swoje doświad­czenia w dzi­ałal­ności chary­taty­wnej. Z obu stron padła propozy­cja dal­szej współpracy.

24 czer­wca 2011 r.

Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga zaprosił kawalerów naszego Prze­o­ratu do rezy­dencji z okazji swoich imienin. W del­e­gacji byli: S.Kukowski, W.Mroczkowski, P.Rezmer oraz K.Smoliński. Po złoże­niu życzeń omówiliśmy nasze poczy­na­nia chary­taty­wne i pro­jekty darów dla koś­cioła św. Stanisława BM w Sub­kowach oraz dla budu­jącego się koś­cioła w Łebie, gdzie jesteśmy proszeni na odpust św. Jakuba. Po audi­encji sko­rzys­tal­iśmy z zaproszenia ks. Infułata Stanisława Grunta. Zaproszeni też zostali inni goś­cie Biskupa: starosta i wices­tarosta tczewski, prezy­dent miasta Tczewa, komen­dant Straży Miejskiej, starosta z Czech, ks. Jan Buk z tczewskiej parafii św. Fran­ciszka z Asyżu.

25 czer­wca 2011 r.

Z inic­jatywy sen­a­tora Andrzeja Grzyba — pos­tu­lanta naszego Orderu — z Kociewskiego Klubu Par­la­men­tarnego, włączyliśmy się w orga­ni­za­cję uroczys­tości uczczenia ks. Alfonsa Wacława Schulza, niezłom­nego kapłana i patri­oty. Mszę Świętą i przepiękną, patri­o­ty­czną homilię głosił ks. Infułat Stanisław Grunt. Tablicę zapro­jek­tował kawaler Ste­fan Kukowski, nato­mi­ast wyko­nanie należało do pos­tu­lanta W.Antoniewicza. Obiekt poświę­cił ks. Infułat w towarzys­t­wie dziekana ks. Prałata S.Cieniewicza, ks. wicedziekana F.Kameck­iego — pro­boszcza tejże parafii. Sen­a­tor A.Grzyb i poseł kaw. K.Smoliński odsłonili tablicę, której funda­torami byli: T.Bąk, S.Kukowski, M.Matuszewski, W.Mroczkowski, L.Meler, P.Rezmer, K.Smoliński, T.Wło­dar­czyk, prał. P. Wysga. Po Mszy Św. zapalil­iśmy znicze i odmówiliśmy mod­l­itwę przy gro­bie Ks. A.Schulza. Potem wzięliśmy udział w prelekc­jach w nowym domu parafi­al­nym im. Jana Pawła II. W trak­cie rautu wielu zain­tere­sowanym przekaza­l­iśmy infor­ma­cje o dzi­ałal­ności naszego Przeoratu.

26 czer­wca 2011 r.

Del­e­gacja naszego Prze­o­ratu (Ste­fan Kukowski, Włodz­imierz Mroczkowski, Kaz­imierz Smoliński) wzięła udział w Mszy Świętej Dziękczyn­nej w jubileusz 600-​lecia kon­sekracji kat­edry Włocławskiej cele­browanej pod prze­wod­nictwem Legata Papieskiego J.E. Zenona Kard. Gro­c­holewskiego oraz biskupów Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski. Był także Nuncjusz Apos­tol­ski w Polsce. Na pod­niosłej Mszy Świętej Stanisław Kard. Dzi­wisz, Met­ro­polita Krakowski, przekazał relik­wie bło­gosław­ionego Jana Pawła II kat­e­drze Włocławskiej. Po Mszy Św. bardzo krótkie spotkanie z Kard. Zenonem Gro­c­holewskim i Kard. Józe­fam Glem­pem. Przy­byli na uroczys­tości damy i kawalerowie z Wielkim Mis­trzem Janem Potockim na czele zostali zaproszeni do gościn­nego domu Damy Bar­bary Bromont — Spław­ińskiej na raut. Nasz Prze­o­rat złożył życzenia imieni­nowe Wielkiemu Mis­tr­zowi, a wszyscy zgro­madzeni odśpiewali sto lat. Przekaza­l­iśmy również krótką kro­nikę doku­men­tu­jąca nasze dzi­ała­nia w Prze­o­ra­cie Pomorskim.

6 lipca 2011 r.

Jestem wdz­ięczny za inic­jatywę prze­orowi Ste­fanowi Kukowskiemu i mam nadzieję, że będziemy współpra­cować przy wielu innych akac­jach i imprezach – powiedział prezy­dent Mirosław Pobłocki, wręcza­jąc przy­go­towane podz­iękowa­nia Prze­o­ra­towi i kawalerom Kaz­imier­zowi Smolińskiemu za obsługę stoiska i wolon­tariat oraz Leszkowi Melerowi i Piotrowi Rezmerowi za cały cater­ing dla obsługi stoiska i gości. Kam­er­alne spotkanie z tymi którzy przy­czynili się do tej wspani­ałej akcji human­i­tarnej, której celem było poprawa bez­pieczeństwa i pro­fi­lak­tyki zdrowot­nej, zamieniło się w gorącą dyskusję na temat pro­fi­lak­tyki zdrowia i bez­pieczeństwa. Nasz Prze­o­rat zadeklarował orga­ni­za­cję wielkiej akcji zdrowot­nej na tere­nie całego miasta Tczewa w październiku 2011 roku.

24 lipca 2011 r.

Na odpust Świętego Jakuba do Łeby będąc zaproszeni przez dziekana kan. Zenona Myszk, przy­go­towal­iśmy dar w postaci mar­murowego nad­proża do por­talu nowego koś­cioła. Pro­jekt zaak­cep­towali ks. Pro­boszcz i Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga. Funda­torem tego mar­murowego dzieła są: Tadeusz Bąk, Ste­fan Kukowski, Mar­iusz Matuszewski, Włodz­imierz Mroczkowski, Leszek Meler, Piotr Rezmer, Kaz­imierz Smoliński, Tadeusz Wło­dar­czyk oraz prałat Piotr Wysga. Wyko­nanie pos­tu­lant Woj­ciech Antoniewicz, pro­jekt Ste­fan Kukowski. W cza­sie Mszy Św. Biskup Pelpliński poświę­cił nasz dar, a spec­jalną mod­l­itwę ułożył ks. Myszk.

Pod­czas uroczys­tego obiadu mieliśmy możność omówienia pracy w Prze­o­ra­cie. Ponow­iliśmy propozy­cję utworzenia Koman­dorii w Łebie. Z pos­tu­lan­tami z Łeby omówiliśmy też szczegóły Inwest­y­tury w Sub­kowach. Po uroczys­toś­ci­ach wzięliśmy udział w trady­cyjnym Jar­marku Św. Jakubana na tere­nie miasta. Udział w spotka­niu wzięli: kawalerowie Tadeusz Bąk, Ste­fan Kukowski, Mar­iusz Matuszewski, Kaz­imierz Smolin­ski oraz ks. prłat Piotr Wysga.

Bło­gosław­ieństwo kami­en­nego nad­proża drzwi do kościoła:

„Bło­gosław­iony jesteś Boże, Panie i Królu wieków. Wierzymy i wyz­na­jemy, że od Ciebie zstępuje wszelkiebło­gosław­ieństwo i do Ciebie się wznosi poko­rna prośba człowieka, który Cię bło­gosławi za Twoje dobrodziejstwa. Ty udzielasz swo­jego natch­nienia ludziom, aby na różne sposoby uwiecz­niali Twoje dzieła, których dokonu­jesz dla nas i dla naszego zbaw­ienia, a zarazem składali świadectwo włas­nej współpracy z Twoją łaską. Pobło­gosław to kami­enne nad­proże drzwi koś­cioła oraz tych wszys­t­kich, którym będzie ono przy­pom­i­nałoo potrze­bie otwar­cia się na Chrys­tusa. Niech nam zawsze towarzyszy żar­liwa wiara w Two­jego Syna – prawdziwą bramędo życia wiecznego. Który żyje i króluje na wieki wieków, Amen.

Dziękuję za ten dar kawalerom Orderu Świętego Stanisława z Prze­o­ratu Pomorskiego i życzę im dal­szego roz­woju. Bóg zapłać!”

Ks. Kan. Zenon Myszk — Proboscz


21 sierp­nia 2011 r.

Z inic­jatywy kawalera Kaz­imierza Smolińskiego i Włodz­imierza Mroczkowskiego przekaza­l­iśmy orga­ni­za­torom i zespołom wys­tępu­ją­cym na XVIII Przeglądzie Kociews­kich Zespołów Folk­lo­rysty­cznych w Piasecznie, 1224 litrów napo­jów „Schweppes” i wód min­er­al­nych. Trans­port zapewnił kawaler Tadeusz Bąk. Orga­ni­za­torzy byli bardzo wdz­ięczni za otrzy­mana pomoc. 500 litrów napo­jów przekaza­l­iśmy dzieciom i młodzieży z „Car­i­tas” przy Parafii Pod­wyższenia Krzyża Świętego w Tczewie.

24 sierp­nia 2011 r.

Na Inwest­y­turę do Wło­clawka mogli pojechać tylko kawaler Leszek Meler, pos­tu­lan­tka Halina Cybul­ska oraz Ste­fan Kukowski.

Inwest­y­turę poprzedz­iła Msza Święta odpraw­iana przez Bpa Wiesława Meringa z patri­o­ty­czną homilią. Msza wzbo­ga­cona była pięknym śpiewem oper­owym i poezją Bar­bary Bromont-​Spławińskiej - Prze­ora Włocławskiego. Zaprosil­iśmy do Tczewa na dzień następny Wielkiego Mis­trza i Wielkiego Prze­ora ze swoimi małżonkami.

Grupa Dam i Kawalerów uczest­nicząca w Inwest­y­turze Prze­o­ratu Kujawskiego.

26 sierp­nia 2011 r.

Wielki Mis­trz Orderu Św. Stanisława Jan Zb. Potock­io­raz Wielki Przeor Marek Kra­marski dokon­ali Inwest­y­tury nowych członków do naszego Prze­o­ratu. Goś­ciem byli również Bar­bara Bromont– Spław­ińska — Przeor Kujawski — wraz z kawalerem Januszem Spław­ińskim, który asys­tował przy inwest­owa­niu. Lau­dacji nowych członków dokonał Przeor Pomorski Ste­fan Kukowski. Damami Orderu zostały: Halina Cybul­ska z Tczewa, Halina Aniela Klińska i Krystyna Pusz z Łeby. Do Kawalerów przyjęto: Woj­ciecha Antoniewicza z Tczewa, Andrzeja Dem­bińskiego i Antoniego Fila ze Sztumu, Andrzeja Ste­fan Grzyba z Czarnej Wody, Ste­fan Lubawskiego ze Starog­a­rdu, Witolda Sos­nowskiego z Tczewa oraz Jarosława Dar­iusza Struczyńskiego z Gniewu. Goś­cil­iśmy też władze samorzą­dowe na czele ze starostą tczewskim Józe­fem Puczyńskim.

Przy­go­towanie do pro­cesji reprezen­tacji Orderu Ruszyła pro­cesja: min­is­tranci, lek­torzy, sza­farze, pos­tu­lanci pod bacznym okiem pro­boszcza kan. Feliksa Kameckiego
Relik­wia Świętego Stanisława B.M. w relik­wiarzu przez Przyszłe Damy i Kawalerowie, chorąży ze sztan­darem
kawalerów naszego Orderu darowanego tej parafii Wielkiego Mis­trza.
Kawalerowie naszego Prze­o­ratu na pier­wszej Inwest­y­turze Kapelan naszego Prze­o­ratu z ks. Dziekanem z Łeby, opat od
w „swoim” koś­ciele Św. Woj­ciecha, prałaci, ks. Dziekan i ks. Infułat

Księża z okolicznych parafii uczest­niczą­cych w uroczys­toś­ci­ach Pełna kon­cel­e­bra, wielu księży, zaproszeni goś­cie Prze­o­ratu i
wierni tej parafii wypełnili kościół

Mszę Św. odpraw­iał ks. Infułat Stanisław Grunt głosząc Wielce prze­jęci pos­tu­lanci zasłuchani w słowa Infułaci
wspani­ałą homilię do Dam i Kawalerów

Wielki Mis­trz Jan Zbig­niew Potocki ode­brał przysięgę Przysięgę składa Halina Klińska z Łeby
od pier­wszej damy — Haliny Cybul­skiej z Tczewa

Wielki Mis­trz odbiera przysięgę od Krystyny Puszcz z Łeby. Pasowanie na Kawalera Orderu Woj­ciecha -
Lau­dacji dokonuje Przeor Pomorski. Antoniewicza z Tczewa.

Wielki Mis­trz odbiera przysięgę od Andrzeja Dem­bińskiego Pasowanie na Kawalera Orderu Antoniego Filii z Sztumu.
ze Sztumu.

Ste­fan Lubawski, senior wśród pos­tu­lan­tów ze Starog­a­rdu, Witold Sos­nowski klingą szabli pasowany na Kawalera
pasowany na Kawalera Orderu
Andrzej Ste­fan Grzyb z Czarnej Wody składa przysięgę Jarosław Struczyński z Gniewa w przy­należnym stroju rycerskim
by za chwilę otrzy­mać płaszcz Kawalera. przyk­lęka by zostać Kawalerem Orderu Świętego Stanisława
Prze­o­ratu Pomorskiego.

Wielki Mis­trz Jan Zb. Potocki, Wielki Przeor Marek Kra­marski i Spec­jalne podz­iękowa­nia składa Wielki Mis­trz Jan Zb. Potocki i
Przeor Kujawski składają podz­iękowa­nia ks. Infuła­towi — Przeor Ste­fan Kukowski prob. ks. kan. Felik­sowi Kameckiemu
Stanisła­wowi Grun­towi za Mszę Świętą i udzielone za pomoc w Inwest­y­turze i gościnne progi parafii
bło­gosław­ieństwa Damom i Kawalerom Św. Stanisława B.M.

Bar­bara Bromont-​Spławińska recy­tuje własny wiersz Prze­o­rat Pomorski w pełnym składzie

Primus inter pares odbiera w imie­niu Kawalerów Prze­o­ratu Wielki Mis­trz Jan hr. Potocki z żoną Ewą oraz Wielki Przeor
podz­iękowanie pełne kom­ple­men­tów za akty­wność w ramach Pol­ski Marek Kra­marski pod­czas Mszy Świętej
Orderu Świętego Stanisława

Na wszys­t­kich wiernych prze­bo­gata cer­e­mo­nia pod­czas Jak widać na banerze w tym Domu Parafi­al­nym im. J.Pawła II
Mszy Świętej zro­biła ogromne wraże­nie. odbyło się spotkanie po Inwestyturze

Kawalerowie pod­czas już towarzyskiego spotkania.

Wielu kawalerom i damom towarzyszyli ich małżonkowie. Ks. Stanisław Grunt wielce życ­zliwy naszemu Prze­o­ra­towi.
Danuta i Leszek Melerowie oraz Jego fun­dacji jest wydanie poligraficzne bardzo skrótowego
Jan­ina i Włodz­imierz Mroczkowscy spra­woz­da­nia z naszej dzi­ałal­ności - na 40 stronach.
Na zdję­ciu wpisuje się do naszej kro­niki. Bóg zapłać Księże

Uroczysta Msza Święta, w cza­sie której przeprowad­zono Inwest­y­turę nowych dam i kawalerów do Prze­o­ratu Pomorskiego, na trwale zostanie w pamięci i w annałach parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczen­nika. Ten pras­tary, goty­cki koś­ciół został przyp­isany naszemu Prze­o­ra­towi przez Biskupa Diecez­jal­nego ks. prof. dr. hab. Jana Bernarda Szlagę w roku ubiegłym. A gościn­ność gospo­darza ks. kan. Feliksa Kameck­iego upoważ­nia nas do stałego tu bywa­nia. Atmos­ferę dos­to­jeństwa i radości wszys­tkie Damy i Kawalerowie będą pamię­tać po wsze czasy.

Bóg zapłać!

1 października 2011 r.

Po 60. let­nim poby­cie jed­nos­tki saperów w Tczewie w uroczyś­cie pożeg­nal­iśmy te jed­nos­tkę. Z inic­jatywy naszego kapelana Ks. Prałata Pio­tra Wysgi, wg. pro­jektu Ste­fana Kukowskiego tablicę ze zło­conymi znakami wykonał Woj­ciech Antoniewicz. Również nasz kawaler, płk. rez. Włodz­imierz Mroczkowski, jako funda­tor odsłonił tę tablicę umieszc­zoną w Kapl­icy Pamięci tczewskiej Fary. Poświę­cił zaś ks. Infułat Stanisław Grunt. Udział w uroczys­toś­ci­ach wzięli prezy­dent, starosta, szarże wojskowe oraz zaproszeni goście.

Za kilku­nas­to­let­nią pracę społeczną na rzecz 16 Jed­nos­tki Wojskowej nasz kawaler Ste­fan Kukowski otrzy­mał wyróżnie­nie odz­naką pamiątkową.

2 października 2011 r.

Wielki Fes­tyn „Zad­baj o zdrowie” z naszej inic­jatywy a pod patronatem Prezy­denta Miasta Tczewa Mirosława Pobłock­iego zgro­madził ok 2.000 osób. Logistyką i pro­fesjon­al­nym prowadze­niem zajął się kawaler Włodz­imierz Mroczkowski, nagrodę główną — lap­top fun­dował Kaz­imierz Smoliński. Pomoc w orga­ni­za­cji to dama Halina Cybul­ska i Woj­ciech Antoniewicz. Pro­jekty i orga­ni­za­cją całości zajął się przeor. Wspar­cie otrzy­mal­iśmy od dam Haliny Klińskiej i Krystyny Puszcz oraz kawalerów: Ste­fana Lubawskiego, Witolda Sos­nowskiego, Jarosława Struczyńskiego, Tadeusza Bąka, Artura Rzewuskiego,Tadeusza Wło­dar­czyka i pos­tu­lanta Zbig­niewa Ciec­holewskiego. Leszek Meler i Piotr Rezmer dostar­czyli wszys­tkim orga­ni­za­torom i wys­taw­com cater­ing kawowy.

Jest to pier­wszy, w powszech­nej opinii bardzo potrzebny i udany Fes­tyn, który wpisal­iśmy na stałe w kalen­darz naszego Prze­o­ratu. Setki osób, często takich których nie stać na bada­nia lekarskie, mogło je uzyskać. Prze­badać mogły się całe rodziny w miłej atmos­ferze kon­certu wielu zespołów, chórów, przed­szkoli „8” i „Jarzębinka”.

Wspólne zdję­cie real­iza­torów z Orderu, pomysło­dawca — Prowadząca Karolina Jank wraz z Włodzimierzem
S.Kukowski, W.Antoniewicz, H.Cybulska, K.Smoliński Mroczkowskim - ani­ma­torem wszel­kich poczy­nań na scenie

W trak­cie 3. godzin­nego kon­certu wielu ustaw­iało się w kole­jce — Nie mniejsze zain­tere­sowanie było w przygotowanych
na lewo — do bezpłat­nych badań i porad medy­cznych stoiskach przez Przy­chod­nie „Rogowscy”
Z wielu atrakcji, a nie tylko badań, korzys­tały całe rodziny Pol­skie Towarzystwo Pielęg­niarskie z zaangażowaniem
przy­go­towało się do tego Wielkiego Festynu.

Kon­cert orkiestry harcer­skiej rozpoczął uświet­ni­anie fes­tynu Radosna atmos­fera współor­ga­ni­za­torów udzielała się także
tłu­mom korzys­ta­ją­cym z darowanej akcji prozdrowotnej

Wspani­ałe pomysły, aby przekonać najmłod­szych w cza­sie Przez kilka godzin kole­jka nie malała. Dobrze iż w tym czasie
zabawy do zdrowej żywności i higieny były kon­certy tczews­kich zespołów i chórów

W tym namio­cie wszys­tko dla dzieci: konkursy rysunkowe Lab­o­ra­to­rium BRUSS przy­go­towało loterię, w której każdy
gry i zabawy, mnóstwo ciekawych nagród ale także edukacja los wygry­wał w tym wiele cen­nych bezpłat­nych badań

Wychowu­jące, pięknie aranżowane bajki w wyko­na­niu W stoisku kos­me­ty­cznym cieszyły się zain­tere­sowaniem
tczewskiego przed­szkola — dzieci były zach­wycone fachowe porady zasad pielę­gnacji skóry

Pro­fi­lak­tyka doty­cząca mam­mo­grafii i cytologii przy­go­towana Chór młodzieżowy „Juven­tus” wielce ceniony w Polsce
przez gdańskie sto­warzysze­nie znalazł czas, aby dać kon­cert tczewianom

Prestiżowy Męski Chór „Echo” jak zawsze społecznie Widać iż wiele osób przyszło przede wszys­tkim wysłuchać
kon­cer­tuje dla swo­jego miasta kon­certów muzy­cznych, otrzy­mu­jąc dar­mowe prezenty

Prewencja Policji i Straży Miejskiej tym razem w innej roli I tu również kole­jka. Chcą się bawić i uczyć bez­pieczeństwa, a
nagrody były zachętą

Za najlepiej przy­go­towany zespół komisja uznała Pol­skie Posumowa­nia i podz­iękowa­nia za udział i zaan­gażowanie
Towarzystwo Pielęg­niarskie w Tczewie, wszys­tkim współt­worzą­cym to wielkie dzieło charytatywne
Kaz­imierz Smoliński, jako funda­tor wręcza lap­top. składa przeor Prze­o­ratu Pomorskiego. Do następ­nego roku!
STOISKAMEDY­CZNE:
 1. dla dzieci: konkursy wiedzy medy­cznej, konkurs plas­ty­czny, ćwiczenia reha­bil­i­ta­cyjne, tem­aty uza­leżnienia od kom­put­era, narko­tyków, alko­holu, nauczanie tolerancji
 2. nauczanie udziela­nia pier­wszej pomocy przedlekarskiej
 3. pomi­ary: poziomu cukru, ciśnienia, cholesterolu
 4. elek­tron­iczny pomiar wagi ciała, obliczanie BMI
 5. porady: diete­tyka, kos­me­ty­czki, logopedy
 6. ośrodek wczes­nej inter­wencji (wad roz­wo­jowych u dzieci)
 7. testy pamięci
 8. badanie: wad postawy, pojem­ności płuc
 9. bada­nia lab­o­ra­to­ryjne — mnóstwo dar­mowych bonów
 10. infor­ma­cje o pro­fi­lak­tyce mam­mo­graficznej i citologicznej
NAGRODY: za przy­go­towanie stoiska nagrodą był lap­top –spon­sor Kaz­imierz Smoliński. Nagrody dla dzieci.Dla wszys­tkim roz­dawal­iśmy będziemy napoje o różnych smakach, dla starszych szk­lanki z różnorodną grafiką.

18 października 2011 r.

Prezy­dent miasta Tczew i Prze­wod­niczący Rady miasta zaprosili wszys­t­kich współt­worzą­cych Wielki Fes­tynw miejskim amfiteatrze. Wice prezy­dent miasta p. Zenon Drewa pod­kreślał pod­kreślał zaan­gażowanie wielu osób zaan­gażowanych w tworze­nie tego fes­tynu. Bardzo duża frek­wencja spowodowała, iż wielu tczewian od malucha po osoby starsze mogły się bezpłat­nie prze­badać i uzyskać poradę spec­jal­istów. W tym cza­sie były również przeprowadzane akcje prozdrowotne w trak­cie zabaw i konkursów dla dzieci. Pro­fi­lak­tyka jest słabą strona sys­temu zdrowot­nego i dlat­ego jest to cenna inic­jatywa społeczna. Podz­iękowali również wszys­tkim zespołom i chórom, które w trak­cie 3 godzin­nego fes­tynu umi­lali pobyt zgro­mad­zonym rodzi­nom. Wolon­tar­iuszez „Car­i­tas” poma­gali Prze­o­ra­towi Pomorskiemu wydawać dar­mowe napoje i szk­lanki z grafiką.

Na spotka­niu wszys­tkie zaan­gażowane osoby otrzy­mały z rąk wiceprezy­denta i prze­wod­niczącego dyplomy. Wymieniono wraże­nia z fes­tynu w trak­cie przy­go­towanego poczęs­tunku. Prze­o­rat Pomorski, pomysło­dawca i główny orga­ni­za­tor po raz pier­wszy wys­tąpił ofic­jal­nie. Do tej pory kawalerowie wielokroć dzi­ałali pro pub­lico bono bez „szyldu” Prze­o­ratu. Wszyscy doty­chcza­sowi uczest­nicy zadeklarowali dal­szą prace w roku przyszłym.

Podz­iękowanie odbier­ają właś­ci­cielka firmy dr Ewa Rogowska-​Nowaczyk i zaan­gażowany w Fes­tyn kaw. Włodz­imierz Mroczkowski. Dyplomy otrzy­mali wszyscy którzy przy­czynili się do tej akcji. Oprócz naszego Prze­o­ratu ode­brali podz­iękowa­nia wszys­tkie damy i prawie wszyscy kawalerowie naszego Przeoratu.

Zwielkim powodze­niem wys­tawił swoje stoisko Wojew­ódzki Ośrodek Koor­dynu­jacy Pop­u­la­cyjne Pro­gramy Wczes­nego Wykry­wa­nia Raka Piersi oraz Pro­fi­lak­tyki i Wczes­nego Raka Szyjki Maci­cyz Gdańska. Z radoś­cią przyjęliśmy ich deklarację dal­szej współpracy z naszym Prze­o­ratem. Dziękujemy!

Atmos­ferę rados­nego fes­tynu zapewniła Harcer­ska Orkies­tra Dęta, Przed­szkole nr 8, Chór „Juven­tus”, Przed­szkole „Jarzębinka”, Chór Męski „Echo”, Sekcje Śpiewamy i Tańczymy oraz soliści z Cen­trum Kul­tury i Sztuki. Zespoły w cza­sie 3-​godzinnego Wielkiego Fes­tynu kon­cer­towały, umi­la­jąc cza­s­także tym którzy wkole­jkach oczeki­wali na bada­nia. Wysoki poziom kon­certów nagradzany był rzę­sistymi brawami.

Chwała wam za to!

21 października 2011 r.

Spotkanie orga­ni­za­cyjne dam i kawalerów naszego Prze­o­ratu, na którym omówiliśmy nasze dzi­ała­nia chary­taty­wne, sprawy orga­ni­za­cyjne i plany na przyszłość. Poszczególni kawalerowie zadeklarowali swoje inic­jatywy, w których uzyskają pomoc pozostałych członków Orderu. Pod­jęliśmy decyzję o współt­worze­niu Wielkiej Wig­ilii Miejskiej, ale też o spotka­niu opłatkowym naszego Prze­o­ratu. Oprócz widocznych na zdję­ciu byli również K.Smoliński i przeor.

30 października 2011 r.

Członkowie naszego Prze­o­ratu wspo­mogli Sto­warzysze­nie Współpra­cown­ików Paulińs­kich z siedz­ibą na Jas­nej Górze, którym wykon­al­iśmy pro­jekty plansz eksponu­ją­cych Sługę Bożego Ste­fana Radtke i fun­dowal­iśmy 5-​metrowy baner, który umieszc­zono na bramie przy koś­ciele w Miłobądzu. Księdza pro­boszcza zapoz­nal­iśmy z dzi­ałal­noś­cią orderową. Po Mszy Świętej, w cza­sie poczęs­tunku, nasz Przeor miał okazję poroz­maw­iać z rodz­iną zamor­dowanego Kapłana na temat dal­szej pomocy w propagowa­niu tego wzoru cnót.

7 listopada 2011 r.

Na zaprosze­nie Prze­o­ratu Wielkopol­skiego i jej Prze­ora Mar­i­ana Króla uczest­niczyliśmy w Bazylice Archkat­e­dral­nej Świę­tych Apos­tolów Pio­tra i Pawła na Ostrowie Tum­skim w Poz­na­niu w Inwest­y­turze. Po mszy pod­czas, której modlil­iśmy się za duszę s.p. JNSVIII WM Pos­tu­lanci, Kawalerowie i Damy oraz goś­cie przes­zli do Kapl­icy Królów określanej też nazwą Złota Kaplica. Bizan­tyjska kaplica, w której zna­j­duje sie sarkofag pier­wszych wład­ców Pias­tows­kich — księ­cia Mieszka I i króla Bolesława Chro­brego była miejscem przyj­mowa­nia nowych i odz­nacza­nia zasłużonych członków Orderu Świętego Stanisława.

Goś­ciem hon­orowym byl O.Grzegorz Prze­mys­law von Badziąg-​Borman, Kapelan Gen­er­alny i Inkwiz­y­tor Wojskowego Szpi­tal­nego Zakonu Świętego Łazarza z Jero­zolimy w Polsce. Po uroczys­toś­ci­ach gospo­darz, pro­boszcz parafii kat­e­dral­nej — ks. Ireneusz Szwarc zaprosił wszys­t­kich na kolację. Nasz Prze­o­rat reprezen­towali kawalerowie: Woj­ciech Antoniewicz, Ste­fan Kukowski, Mar­iusz Matuszewski. Na koniec usłyszeliśmy kilka miłych słów za naszą dużą aktywność.

12 listopada 2011 r.

Damy i Kawalerowie naszego Prze­o­ratu — to do was skierowane są te słowa wdz­ięczności. Bóg zapłać!

21 listopada 2011 r.

Artur Rzewuski nasz Kawaler donosi z Kwidzyna iż z pos­tu­lantem Miczysławem Laskowskim przekazali w gim­nazjum w Wandowie koszulki dla drużyny żeńskiej w koszykówce. Kom­plety szk­lanek do napo­jów dali dos­tołówki szkol­nej dla dzieci dla nauczy­cieli do pokoju nauczy­ciel­skiego. Dla Ośrodka Szkolno-​wychowawczego przekazali kom­plety koszulek sportowych. W Nowej Wiosce do nowo pow­stałej świ­etl­icy wiejskiej, przekazali potrzebne im szklanki.

11 grud­nia 2011 r.

Przeor zaprosił wszys­tkie Damy i Kawalerów na Spotkanie Wig­ili­jne naszego Prze­o­ratu. Spotkanie przy­go­tował, jak zawsze na wysokim poziomie, kawaler Piotr Rezmer w swo­jej Restau­racji „Piaskowa”. Goś­cil­iśmy, m.in. ks. wicedziekana Feliksa Kameck­iego, pos­tu­lanta ks. prałata Józefa Picka , starostę Józefa Puczyńskiego oraz pos­tu­lanta Zbig­niewa Ciec­holewskiego. Przy­jechały damy z Łeby, kawalerowie ze Sztumu i Kwidzyna. Więk­szość z nas przy­było ze współ­małżonkami. Złożyliśmy sobie życzenia łamiąc się opłatkiem, spożyliśmy wiecz­erzę wig­ili­jną, śpiewal­iśmy kolędy. Omówiliśmy nasze dzi­ała­nia chary­taty­wne na rzecz potrze­bu­ją­cych osób w cza­sie bożonar­o­dzeniowym. Zde­cy­dowana więk­szość z nas pode­j­muje też własne inic­jatywy.

13 grud­nia 2011 r.

Z inic­jatywy naszego kapelana ks. prał. Pio­tra Wysgi pow­stał pro­jekt tabl­icy S.Kukowskiego, wykon­aw­stwa W.Antoniewicza, a fun­dacji prawie całego naszego Prze­o­ratu. Tablicę w tczewskiej Farze odsłonił prezy­dent M.Pobłocki. 13 grud­nia odbyły się uroczys­tości upamięt­ni­a­jące zdradę Nar­odu przez huntę wojskową wprowadza­jąc stan wojenny. Dal­sze uroczys­tości odby­wały się w Bib­liotece Miejskiej, pod tablicą upamięt­ni­a­jącą inter­nowanych, pod pom­nikiem 30-​lecia Sol­i­darności. Po Mszy świętej odpraw­ionej przez ks. dziekana S.Cieniewicza, także z udzi­ałem władz miasta i powiatu, pocztów sztan­darowych wszys­t­kich insty­tucji i orga­ni­za­cji spotkaliśmy się pod pom­nikiem Papieża Jana Pawła II. Inic­jatywa i insc­eniza­cja uroczys­tości oraz wszys­tkie pro­jekty - naszego Prze­ora, prowadze­nie uroczys­tości kawaler Kaz­imierz Smoliński.

14 grud­nia 2011 r.

Za wielo­let­nią dzi­ałal­ność chary­taty­wną na tere­nie miasta i gminy Bur­mistrzwręczył Leszkowi Melerowi najwyższe wyróżnie­nie „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin”. Grat­u­lu­jemy tak zaszczyt­nego wyróżnienia. W tym roku kawaler Leszek Meler upiekł i przekazał wolon­tar­ius­zom zbier­a­ją­cym dary w sklepach ponad 2200 ciastek w ksz­tał­cie serca. Wspomógł także — jak co roku — Dom Pomocy Społecznej, Car­i­tasi naj­bied­niejsze osoby indywidualne.

Bóg zapłać!

14 grud­nia 2011 r.

W tym dniu złożyliśmy wiz­ytę Ks. Infuła­towi Stanisła­wowi Grun­towi. Złożyliśmy moc życzeń z okazji zbliża­ją­cych się Świąt Bożego Nar­o­dzenia naszemu Przy­ja­cielowi, od którego doz­nal­iśmy wiele dowodów życ­zli­wości i sym­pa­tii. Zaprosił nas również Dyrek­tor Muzeum Diecez­jal­nego ks.Wincenty Pyt­lik. Złożyliśmy życzenia bożonar­o­dzeniowe i przy poczęs­tunku omówiliśmy współpracę z Muzeum — wspani­ałomyślna deklaracja Zbig­niewa Ciec­holewskiego — oraz wspar­cie comiesięcznych kon­certów muzy­cznych. Ks. Win­centy oprowadził nas również po Muzeum. Zwieńcze­niem była wiz­yta w pałacu biskupim na zaprosze­nie J.E. Jana Bernarda Szlagi. Przekaza­l­iśmy ks. Biskupowi spec­jalne podz­iękowanie od Wielkiego Mis­trza J.Z. Potock­iego. Podarunki złozylismy od Prze­o­ratu, indy­wid­u­al­nie T.Wło­dar­czyk i W.Mroczkowski. Omówiliśmy z Eksce­lencją dzi­ała­nia naszego Prze­o­ratu i dal­sze nasze plany dzi­ałal­ności chary­taty­wnej. Zostal­iśmy również zaproszeni na diecez­jalne spotkanie opłatkowe.

18 grud­nia 2011 r.

Już po raz dziewiąty współor­ga­ni­zowal­iśmy Wielką Wig­ilię Miejską. Założe­nie, iż na tej Wielkiej Wig­ilii Miejskiej spotkają się cały przekrój społeczeństwa tczewskiego sie sprawdz­iły. Było około 7000 uczest­ników. Zde­cy­dowana więk­szość przyszła na łamanie się opłatkiem, śpiew kolęd, składanie życzeń, posłuchać kon­cer­tu­ją­cych. Mimo braku mrozu było dużo dzieci które oglą­dały zwierzęta w żywym żłóbku i stały w kole­jce po zabawki. Wiadomo,część przyszła przede wszys­tkim „do stołu wig­ili­jnego”, a także aby zabrać cośze sobą. Taką mają potrzebę. Należy tu docenić wielkie zaan­gażowa­nia się nie tylko orga­ni­za­torów, ale wielu ludzi dobrej woli, w tym szkoły i przed­szkola które dostar­czyły własne wypieki.

Zwracamy uwagę na fakt braku pro­mocji firm i ludzi uczest­niczą­cych w tym akcie chary­taty­wnej pomocy blźnim. chęć dawa­nia siebie innym, miłość swo­jego czasu dla innych jest od małego: przed­szkola, szkoły, harcerze, orga­ni­za­cje społeczne, restau­ra­torzy, piekarze, cukier­nicy, sad­own­icy, urzęd­nicy miasta, powiatu a nadewszys­tko ludzi Koś­cioła od kurii diecez­jal­nej poczy­na­jąc, a także służb mundurowych; litur­gicznych, zaan­gażowanych harcerzy i młodzieży oraz strażaków, straży miejskiej i policji. Abso­lut­nie dobrowolny udzi­ałchórów, zespołów muzy­cznych, zespołów jasełkowych.

Ile wspani­ałych ludzi dobrej woli! Szczegól­nie wyróż­ni­amy młodzież angażu­ją­cych się w ten dar miłości — możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość. Mamy prawo twierdzić, że w takiej otwartej for­mule spotka­nia jesteśmy jedną z najwięk­szych Wig­ilii w Polsce. Roz­dano 15.800 opłatków, 3600 śpiewników z kolę­dami. Wydano: 300 litrów barszczu, 20 litrów zupy grzy­bowej, 800kg pierogów z kapustą i grzy­bami, 210 kg kapusty wig­ili­jnej, 800 kg jabłek, 1800 bochenków chleba, 1500 bułek, 1100 drożdżówek, 1100 pasztecików, 400 pizzerek, 45 kg cukierków, 100 blach drożdżowego ciasta, ciasta różne 80 kg. Zebrano w szkołach ponad 1300 zabawek i maskotek.

Do szczegól­nie ofi­arnych kawalerów należą: W.Mroczkowski ale wspo­ma­gali K.Smoliński, W.Sosnowski. Ofi­ar­o­dawcy wielcy to Tadeusz Wło­dar­czyk, Piotr Rezmer i Leszek Meler. Najwięk­sze wspo­ma­ganie „litur­giczne” od pier­wszej wig­ilii mamy z parafii naszego kapelana ks. Pio­tra Wysgi. Pomysło­dawca i koor­dy­na­tor: Ste­fan Kukowski. Tegoroczną Wig­ilięTczewską otwierał i bło­gosławił nam ks. Infułat Stanisław Grunt.

18 grud­nia 2011 r.

W Sztu­mie inau­gu­racja pier­wszej Wig­ilii Miejskiej, którą z uporem pięknej sprawy i ze swoich fun­duszy zor­ga­ni­zował kawaler Antoni Fila. Dołączył się też kawaler Andrzej Dem­biński, którego chór „Lut­nia” z Mal­borka dał kon­cert kolęd.Wigilijny nas­trój tworzył też chór parafi­alny z koś­cioła Św. Andrzeja Boboli.

Prze­o­rat nasz wspomógł tę chwalebną inic­jatywę dostar­cza­jąc pierogi (kawaler T.Wło­dar­czyk), kilka­set śpiewników i opłatków. Zgro­madzeni mieszkańcy przeła­mali się opłatkiem poświę­conym przez księży pro­boszczów A.Starczewskiego i T.Bal­ińskiego składa­jąc sobie życzenia. Skon­sumowano w cza­sie wiecz­erzy: 360 litrów grochówki, 300 kg pierogów z kapustą i grzy­bami z okrasą boczkowo-​cebulową, 500 szt. jabłek piec­zonych. Ale także 200 litrów kakao oraz 76 kg ciasta drożdżowego. Piękna chrześ­ci­jańska inicjatywa.19 grud­nia 2011 r.

Spotkanie opłatkowe dla Uni­w­er­sytetu Trze­ciego Wieku pod­jął się orga­ni­za­cji nasz kawaler Witold Sos­nowski - członek Sen­atu Uni­w­er­sytetu. Przy­go­tował ponad 180 paczek z darami od naszego Prze­o­ratu dla słuchaczy Uni­w­er­sytetu, ale także dla członków Chóru Męskiego „Echo”, który dał kon­cert kolęd. Udział w tej uroczys­tości wzięli kawalerowie W.Mroczkowski - prezes chóru, W.Antoniewicz, K.Smoliński i S.Kukowski ‚także członek Sen­atu Uni­w­er­sytetu. Przy­go­towal­iśmy także wydane przez Prze­o­rat śpiewniki z kolę­dami i opłatek. Wiecz­erzę wig­ili­jną przy­go­towaną przez słuchaczy Uni­w­er­sytetu spożyliśmy po odczy­ta­niu Ewan­gelii i wygłosze­niu homilii przez ks. Marcina Baskę. Po złoże­niu przeła­ma­niu się opłatkiem wspól­nie odśpiewal­iśmy kolędy.

19 grud­nia 2011 r.

Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga zaprosił damy i kawalerów naszego Prze­o­ratu na Opłatek Samorzą­dowy. Po wysłucha­niu wspani­ałego kon­certu kolęd w wyko­na­niu „Capelli Geda­nen­sis” w kat­e­drze pelplińskiej przes­zliśmy do refek­tarza sem­i­nar­ium, gdzie było spotkanie samorzą­dow­ców i zasłużonych osób dla Diecezji Pelplińskiej. Nasz Prze­o­rat reprezen­towali kawalerowie: Woj­ciech Antoniewicz, Ste­fan Kukowski, Leszek Meler, Włodz­imierz Mroczkowski, Artur Rzewuski, Tadeusz Serocki, Kaz­imierz Smoliński, Witold Sos­nowski, Jarosław Struczyński, a także Tomasz Winicki z Cho­jnic. Złożyliśmy życzenia szanownym gospo­dar­zom i wielu zapros­zonym goś­ciom. Pod­czas rautu mieliśmy okazję do rozmów z wieloma ludźmi, których zapoz­nawal­iśmy z chary­taty­wną dzi­ałal­noś­cią naszego Przeoratu.

28 grud­nia 2011 r.

Pomoc rodzi­nom potrze­bu­ją­cym w okre­sie Bożego Nar­o­dzenia. Odbiór pro­duk­tów żywnoś­ci­wych z Banku Żywności w Rukosinie zawdz­ięczamy kawalerowi Woj­ciechowi Antoniewic­zowi, który tez przy­go­tował i rozwiózł 10 żywnoś­ciowych paczek-​darów dla osób bied­nych. Kawaler Andrzej Dem­biński ze Sztumu przy­go­tował, rozdzielił i rozwiózł łącznie do 32 rodzin bardzo potrze­bu­ją­cych wspar­cia paczek-​darów. Wspomógł również miejs­cowy Car­i­tas dowożąc do nich ponad 400 litrów napoi o wielu smakach, które otrzy­mal­iśmy z banku Żywności. Kawaler Witold Sos­nowski przy­go­tował i oporządził mag­a­zyn na dary żywnoś­ciowe, z których pobier­al­iśmy żywność. Sam rozprowadził wśród naj­bied­niejszych kilka­dziesiąt paczek z żywnoś­cią. Pozostałą część przekaza­l­iśmy Świ­etli­com Środowiskowym „Car­i­tas” przy parafii Św. Krzyża i parafii NMP Matki Koś­cioła. Wiele paczek żywnoś­ciowych najbardziej potrze­bu­ją­cym przekazali, także inni kawalerowie naszego Przeoratu.