marzec

1 marca 2018 r.

Prawie sześdziesię­ciu uczest­ników wzięło udział w miejs­kich marszach na ori­en­tację Tropem Wilczym, które zor­ga­ni­zowane zostały w Nar­o­dowym Dniu Żołnierzy Wyk­lę­tych. Zawody te ucz­ciły pamięć o bohat­er­ach z cza­sów walki o wol­ność i niepodległość. Orga­ni­za­torem Marszów była Lokalna Orga­ni­za­cja Turysty­czna KOCIEWIE we współpracy z Powiatem Tczews­kich i wspar­ciem Pomorskiego Prze­o­ratu Orderu św. Stanisława, Fab­ryki Sztuk i Miejskiej Bib­lioteki Pub­licznej w Tczewie. Marsze na ori­en­tację przez­nac­zone były dla uczniów szkół pon­adg­im­naz­jal­nych z terenu powiatu tczewskiego. Wys­tar­towało 11 drużyn z prawie wszys­t­kich szkół. Było współza­wod­nictwo, ale też duch inte­gracji i wspól­nego dzi­ała­nia. Każdy uczest­nik na mecie otrzy­mał ciepły napój i słodki poczęs­tunek, a także gadżet — komin wielo­funkcyjny z logiem „Marsze na Ori­en­tację Tropem Wilczym — fun­dacji Prze­o­ratu Pomorskiego. Wszys­tkim serdecznie grat­u­luję, zwłaszcza, że warunki pogodowe nie były najłaskawsze mówił Tadeusz Dzwonkowski, Starosta Tczewski wręcza­jąc wszys­tkim podz­iękowa­nia. Inic­ja­tor wszys­t­kich uroczys­tości „Tropem Wilczym” w Tczewie przeor Ste­fan Kukowski wręczył orga­ni­za­torom dyplom w imie­niu Prezy­denta i Starosty, doda­jąc pakiet „Biegu” z numerem 1.

3 marca 2018 r.

MEDAL 100. lecia Niepodległości

Medal nadaje się za zasługi dla chwały, pożytku i roz­woju patri­o­tyzmu naw­iązu­jące do trady­cji pol­s­kich i chrześcijańskich.

Odz­nac­zony wraz z medalem otrzy­muje cer­ty­fikat przyz­na­nia medalu, który pod­pisują Kan­clerze Kapituły lub upoważnieni przez nich członkowie Kapituły. Medal nadaje się oby­wa­telom pol­skim i cud­zoziem­com oraz osobom prawnym i jed­nos­tkom orga­ni­za­cyjnym mają­cym siedz­ibę w RP. Medal nadaje się za wielo­let­nią społeczną służbę dla chwały Rzeczy­pospo­litej lub za wielką akcję w roku 100.lecia odzyska­nia niepodległości. Medal może być nadany pośmiertnie.

- Ewidentne rezul­taty w zakre­sie wznoszenia miejsc pamięci Józefa Pił­sud­skiego i 100 lecia Niepodległości

- Osiąg­nię­cia w zakre­sie współpracy z insty­tuc­jami kul­tury, szkołami i młodzieżą

- Osiąg­nię­cia w zakre­sie orga­ni­za­cji uroczys­tości patri­o­ty­czno — religijnych

Medal przyz­naje Kapituła medalu uch­wałą pod­jętą w głosowa­niu tajnym bezwzględną więk­szoś­cią głosów.

- Kan­clerze Kapituły i czterech członków

- I Kan­clerzem Kapituły staje się prezes Zarządu Kra­jowego Związek Pił­sud­czyków RP

- II Kan­clerzem Kapituły staje się Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława

- Członków Kapituły powołują Kanclerze

- Kapituła stoi na straży hon­oru medalu

Kapituła po roz­pa­trze­niu przed­staw­ionych wniosków pode­j­muje uchwały:

1) o przyz­na­niu medalu

2) o odmowie przyz­na­nia medalu

3) o pozbaw­ie­niu medalu

Kapituła może, przed wydaniem ostate­cznej opinii zwró­cić się do wniosko­dawcy o uzu­pełnie­nie wniosku.

Wnioski o przyz­nanie medalu mogą składać w ter­minie co najm­niej 21 dni przed ter­minem wręczenia medalu. Wnioski o przyz­nanie medalu mogą przyj­mować wszyscy członkowie Kapituły.

Medal i cer­ty­fikat wręcza Kan­clerz Kapituły ewen­tu­al­nie wskazany przez nich członek Kapituły. Dopuszcza się do wręczenia wyz­naczenia god­nej osoby ze Związku Pił­sud­czyków RP lub Orderu Świętego Stanisława. Wskazane jest aby przed­staw­iciele orga­ni­za­cji byli w stro­jach galowych. W razie śmierci odz­nac­zonego, medal i cer­ty­fikat doręcza się rodzinie zmarłego.

Kadencja Kapituły kończy się wraz z pod­sumowaniem roku 100 lecia Rzeczypospolitej

Pozbaw­ie­nie medalu następuje uch­wałą Kapituły w wypadku gdy:

- nadanie medalu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd Kapituły,

- lub osoba odz­nac­zona dop­uś­ciła się czynu, wskutek którego stała się niegodna medalu.

Kapitułę tworzą:

I Kan­clerz Kapituły

- Stanisław Władysław Śliwa — gen­erał ZP, prezes Zarządu Kra­jowego Związek Piłsudczyków

Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego,

II Kan­clerz Kapituły

- Ste­fan Bro­nisław Kukowski — Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława

Członkowie Kapituły:

- Mar­ian Zbig­niew Nowak — Przeor Prze­o­ratu Warsza­wskiego Orderu Świętego Stanisława

- Julian Alek­sander Michaś - Prezes Związku Pił­sud­czyków RP Okręgu Pomorskiego w Gdyni

- Piotr Stec — Prezes Sto­warzyszenia Samorządne Powiśle

- Jiri Stu­deny — Prezes Sto­warzyszenia Miłosierdzia im. Siostry Stanisławy Bar­bary Samulowskiej

4 marca 2018 r.

4 marca 2018. Bieg Tropem Wilczym w Tczewie był inic­jatywą patri­o­ty­czną Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława.

Głównymi orga­ni­za­torami byli: Starostwo Powia­towe, Prze­o­rat Pomorski O Ś S, Urząd Miejski w Tczewie, Powia­towe Cen­trum Sportu i II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące w Tczewie im. Jana III Sobieskiego. Przy znacznym wspar­ciu orga­ni­za­cyjnym Fun­dacji Wol­ność i Demokracja. Tegoroczne wydarze­nie patri­o­ty­czne „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych” jest najwięk­szym biegiem pamięci w Polsce i było wyjątkowe, gdyż przy­pada w 100-​lecie odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości. Patronat nad całym szeregiem tczews­kich uroczys­tości uczczenia Żołnierzy Niezłom­nych objęli: Jarosław Sellin Wicem­i­nis­ter Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego, Ryszard Kasyna — Biskup Pelpliński, Kaz­imierz Smoliński — Poseł RP, Mirosław Golon — dyrek­tor IPN w Gdańsku, Min­is­ter ds. Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Karol Nawrocki — dyrek­tor Muzeum II Wojny Świa­towej w Gdańsku. Spon­sorem strate­gicznym była Firma Dekpol. W Tczewie uczcze­nie pamięci i zapoz­nanie się z bohat­erami tam­tych cza­sów rozpoczęło się już 12 lutego konkursem plas­ty­cznym dla dzieci i młodzieży szkół powiatu tczewskiego pt.” Tropem wilczym — pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych”. Orga­ni­zował go Fab­ryka Sztuk.

1 marca Marsze na Ori­en­tację w przestrzeni miejskiej Tczewa, ze spec­jal­nie przy­go­towaną mapą dla wszys­t­kich tczews­kich szkół śred­nich, zor­ga­ni­zowała Lokalna Orga­ni­za­cja Turysty­czna Kociewie. Wszyscy otrzy­mali ciepłe napoje i słodki poczęs­tunek na mecie, a także gadżet — komin wielo­funkcyjny z logiem Tropem Wilczym (fun­dacji Prze­o­ratu Pomorskiego).

1 marca zor­ga­ni­zowano też Spacer „Wilczym Tropem”. Wielka grupa chęt­nych mieszkańców spotkała się na dziedz­ińcu Fab­ryki Sztuk i pod­czas długiego spaceru odwiedz­iła miejsca związane z Żołnierzami Niezłom­nymi, II Wojną Świa­tową oraz orga­ni­za­c­jami niepodległoś­ciowymi, które dzi­ałały w naszym mieś­cie po 1945 roku.

4 marca (w niedzielę) odpraw­iona została uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w koś­ciele NMP Matki Koś­cioła. O intencję mszalną prosił Ste­fan Kukowski, pod­kreśla­jąc ponad tysią­clet­nią nieroz­er­wal­ność niepodległości i wol­ności Pol­ski z wiarą katolicką naszego nar­odu. Liturgii prze­wod­niczył ksiądz pro­boszcz Jacek Spy­chal­ski. Orga­ni­zował kawaler Piotr Cymanowski. Mod­l­itwa wiernych, także poprzez stroje, pod­kreślała tą myśl prze­wod­nią. Dary ołtarza przy­go­towała młodzież z II LO. Przy Pan­teonie Katyńskim ks. Adam Gadom­ski poprowadził mod­l­itwę za tych co zginęli broniąc wol­ności. Złożono kwiaty i znicze pamięci. Każdy z uczest­ników otrzy­mał pamiątkowy śpiewnik patri­o­ty­czny z okolicznoś­ciową pieczę­cią i broszurę o tczewskiej orga­ni­za­cji niepodległoś­ciowej Vic­to­ria, przy­go­towaną przez Miejską Bib­liotekę Pub­liczną. W sali wid­owiskowej II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego rozpoczęto „Bogurodz­icą” w wyko­na­niu Męskiego Chóru Echo i wspól­nym śpiewem pieśni patriotycznych.

W pier­wszym tczewskim biegu wzięło udział ponad 230 bie­gaczy. Celem biegu było upamięt­nie­nie Nar­o­dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych oraz edukacja i pro­mocja święta. Przy­go­towano również bieg „mini” dla dzieci na dys­tan­sie 196 m. Na początku wys­tar­towała Grupa Kolarska Gryf Tczew. Bieg w Tczewie miał charak­ter nie tylko patri­o­ty­czny ale również chary­taty­wny. Zebrano kwotę 2840,00, która w całości została przekazana na reha­bil­i­tację uczen­nicy. Na jej rzecz przeprowad­zono też konkurs wiedzy patri­o­ty­cznej, wpła­ca­jąc dobrowolne kwoty, zebrawszy dodatkowo 656 zł. Orga­ni­za­cją chary­taty­wnej zbiórki zajęli się uczniowie II Liceum i Prze­o­rat Pomorski. Przy­go­towaniem i przeprowadze­niem biegu bardzo sprawnie zajął się Tomasz Tobi­ański, dyrek­tor Powia­towego Cen­trum Sportu. Po wręcze­niu medali przez orga­ni­za­torów wszyscy pos­zli na wojskową grochówkę, gorąca kawę, herbatę, ciasta i słody­cze dla dzieci. Akcja zajęła sie koman­dor Anna Bubka. Sios­tra zakonna wraz z grupą wolon­tar­iuszy uczyły robić biało-​czerwone różańce, co spotkało się z wielkim zaciekaw­ie­niem. Na sce­nie swoje umiejęt­ności wokalne zaprezen­towały pieśni patri­o­ty­czne chóry: Męski Chór Echo, Pas­sion­ata i Fisolki. Wysłuchano kon­certu w wyko­na­niu uczniów szkół pon­adg­im­naz­jal­nych. Mieliśmy też zaszczyt przekazać list, który skierował do uczest­ników Biegu Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Pan Andrzej Duda. Przesłanie przekazał nam także min­is­ter Jan Józef Kasprzyk. Orga­ni­za­cją na sce­nach zajął się kawaler Jarosław Cymanowski. Na tere­nie wokół szkoły odbyły się pokazy grup rekon­struk­cyjnych: Samodziel­nej Grupy Odt­worzeniowej „Pomorze” i Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich z pokazem his­to­rycznej broni. Zawody strz­eleckie z broni pneu­maty­cznej przeprowadz­iła Liga Obrony Kraju wraz z Ochot­niczym Hufcem Pracy. Na zakończe­nie uroczys­tości starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski wraz z pomysło­dawcą, podz­iękowali wszys­tkim zaan­gażowanym w przy­go­towanie tczewskiej edy­cji ” Tropem wilczym — pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych”. Na zakończe­nie II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącemu w Tczewie Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski wręczył Medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława. Ode­brała pani dyrek­tor Dorota Kościjańczuk.

5 marca 2018 r.

5 marca 2018. W Pelplinie były obchody 90-​lecia ist­nienia Muzeum Diecez­jal­nego połąc­zonE z posiedze­niem Rady ds. Kul­tury i Ochrony Dziedz­ictwa Kul­tur­owego Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski, której prze­wodzi biskup Michał Janocha z Warszawy. Uczest­nicy zjazdu najpierw zwiedzili Muzeum Diecez­jalne oraz wysłuchali kon­certu muzyki dawnej. Mszy św. kon­cele­browanej w kapl­icy Col­legium Mar­i­anum prze­wod­niczył biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Wśród kilkudziesię­ciu kon­cel­e­bran­sów znaleźli się również biskup Włodz­imierz Juszczak z Koś­cioła Grecko-​Katolickiego oraz biskup senior Piotr Krupa. Wśród zapros­zonych gości był Koman­dor Pelpliński Bog­dan Wis­niewski i Przeor Pomorski Ste­fan Kukowski, którzy zlożyli w imie­niu Orderu Świętego Stanisława życzenia i Medal 250. lecia Orderu na ręce ks. Dyrek­tora Muzeum Win­cen­tego Pyt­lika. Zasłużone oklaski świad­czyły o akcep­tacji wielo­let­niej współpracy Muzeum z Przeoratem.

10 marca 2018 r.

10 marca w Domu Arcy­biskupów Warsza­ws­kich odbył się Ogólnopol­ski Zjazd Orsza­ków 2018. Wzięło w nim udział prawie 150 osób z ponad 50 orsza­kowych miejs­cowości. Pod­sumowano OTK 2018, podz­iękowa­nia otrzy­mali orga­ni­za­torzy Orszaku których wspierał lub poma­gał w orga­ni­za­cji Prze­o­rat Pomorski: Tczew (dama Anna Bubka, Andrzej Zblewski), Pelplin (koman­dor Bog­dan Wiśniewski), Turze (kawalerowie Arka­diusz Kiem­czyński, Grze­gorz Płaza), Starog­ard (ks. kapelan Orderu Józef Pick), Sub­kowy (Anna i Łukasz Par­tyka, Tomasz Jeschke), Sztum (kawaler Piotr Stec). Wymie­nil­iśmy doświad­czenia i przed­staw­iliśmy plany na najbliższy czas. Orszaki wpółt­worzył i objął patronatem Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski. On też na zjeździe Orsza­ków wręczył w towarzys­t­wie Zbig­niewa Nowaka (Prze­ora Warsza­wskiego) i Pio­tra Steca (Prezesa Samorządne Pow­iśle, kawalera Orderu Ś.S.) Kaz­imier­zowi Kar­dy­nałowi Nyc­zowi Medal 100. lecia Niepodległości z numerem 1. Po wysłucha­niu lau­dacji były bur­zliwe oklaski zgro­mad­zonych i wzrusze­nie nagrod­zonego. Zaś Przeor Pomorski w towarzys­t­wie damy Anny i kawalera Orderu Łukasza Par­tyków odz­naczył Fun­dację Orszaku Trzech Króli Medalem 250. lecia Orderu Świętego Stanisława. To był piękny i wzrusza­jący czas — oce­nili orga­ni­za­torzy dzięku­jąc za szczególne wyróżnienie.

31 marca 2018 r.

Jak w lat­ach poprzed­nich, tak i w tym roku nasz Prze­o­rat Pomorski zad­bał o ubo­gie rodziny i orga­ni­za­cje przy­go­towu­jące posiłki dla potrze­bu­ją­cych i bez­dom­nych. W tym roku współpra­cow­al­iśmy z chary­taty­wnym Sto­warzysze­niem Miłosierdzia im. Siostry Stanisławy Bar­bary Samu­lowskiej, która zbier­ała żywność w gale­ri­ach Stokrotka i Netto. Zajęliśmy się pro­jek­tem i wydrukiem 2 tys. ulotek infor­ma­cyjnych dzięki kawalerowi Grze­gor­zowi Płaza. Z ramienia Prze­o­ratu orga­ni­za­cją całości zajęli się Jał­mużnik Prze­o­ratu Witold Sos­nowski i pos­tu­lan­tka Katarzyna Stu­deny, która była też inic­ja­torką i real­iza­torką świątecznych deko­racji sprzedawanych na jar­marku wielka­noc­nym. W sumie zebrano ponad 800 kg różnorod­nej żywności, od pro­duk­tów spoży­w­czych po słody­cze. Do tego roz­dano 100 kg mrożonej mieszanki warzy­wnej, 300 kg pierogów, 500 pizz otrzy­manych z firmy Iglo­tex naszego kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka. Dary trafiły w paczkach do 160 najuboższych rodzin, pozostałe pro­dukty do sióstr Miłosierdzia Win­cen­tego a Paulo w Tczewie i w Wol­sz­tynie, które prowadzą duże świ­etlice środowiskowe dla dzieci i jadło­da­jnie dla ubogich.