AD 2017

22 wrześ­nia 2012 r.

Prze­o­rat nasz pod­jął się fun­dacji relik­wiarzadla parafii św. Fran­ciszka z Asyżu. Pro­jekty i mod­ele relik­wiarzy wykonał kawaler Ste­fan Kukowski, dając do zaopin­iowa­nia ks. Biskupowi Janowi Bernar­dowi Szladze i pro­boszc­zowi kan. Janowi Bukowi. Został wybrany model z krzyżem św. Dami­ana nagran­i­towej skale — najpełniej odd­a­jący istotę misji Świętego Fran­ciszka. Sre­brny krzyż o wysokości 36 cm, pełno­plas­ty­czny z reliefowym przed­staw­ie­niem Chrys­tusa ukrzyżowanego wyko­nany jest w sre­brze o wadze 2 kg. W górnej części ramienia krzyża zwanego fran­ciszkańskim zna­j­duje się puszka na umieszcze­nie relik­wii Świętego Biedaczyny sprowad­zone z Rzymu. Trudu real­iza­cji tegos­re­brnego dzieła pod­jął się nasz pos­tu­lant Leszek Boguszewski wykonu­jąc w darze ten relik­wiarz. Artysty­cznie okuty kamień jest dziełem kawalera Woj­ciecha Antoniewicza.

Bóg zapłać!

Na wszys­tkie mate­ri­ały związane z wyko­naniem tego sre­brnego dzieła łożyły damy Halina Cybul­ska, Halina Klińska i Krystyna Puszcz oraz kawalerowie: Woj­ciech Antoniewicz, Tadeusz Bąk, Zbig­niew Ciec­holewski, Leszek Meler, Włodz­imierz Mroczkowski, Piotr Rezmer, Witold Sos­nowski, Tadeusz Wlo­dar­czyk oraz Tomasz Winiecki. Dzięk iich hojności pow­stało prawdziwe dzieło sztuki sakral­nej. Z takim darem idziemy na wielką uroczys­tość kon­sekracji koś­cioła Świętego Fran­ciszka w Tczewie.