sty­czeń

6 sty­cz­nia 2019 r.

Wśród muzyki kolę­dowej przy­go­towa­nia do wymarszu. Wydawanie śpiewników orsza­kowych, cza­sop­ism, przyk­le­janie znaczków, wydawanie cer­ty­fikatów, koron każdemu uczest­nikowi. Z placu Hallera wyrusza Król Mel­chior Pier­wszy (ks. Stanisław Sokun), za nimi jedzie konno ryc­erz i dama (Janusz i Alicja Konkel), za nimi Królowa Jad­wiga, patronka Tczewa w towarzys­t­wie dwórek. Potem pro­boszcz ks. Adam Gadom­ski w towarzys­t­wie Wielkiego Kan­clerza OŚS Ste­fana Kukowskiego, dołączył także poseł Kaz­imierz Smoliński. Dalej Bractwo Kurkowe oraz Szwadron Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich. Grupa mod­er­a­torów inicju­jąca okrzyki, śpiewy kolęd, gra­jąc na instru­men­tach z Zespołu Szkół Katolic­kich. Za szkołami dołączą mieszkańcy miasta. Z terenu Fab­ryki Sztuk wyruszył wspani­ałą bryczką Cesarz Kacper Pier­wszy — Krzysztof Chylicki w towarzys­t­wie sze­rok­iego dworu. Rytm nadawał i kolędy intonowała orkies­tra Tor­peda. Na początku orszaku wiernych szedł ks. pro­boszcz kanonik Jan Buk. Dołączyły grupy Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, Uni­w­er­sytetu Trze­ciego Wieku, tczews­kich Ama­zonek, I Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego. Z placu przy pom­niku Jana Pawła Świętego wyruszył Szejk Bal­tazar Pier­wszy (Jiry Stu­deny) w asyś­cie wielu aniołków, za nim jechał konno ryc­erz (Eligiusz Micha­lak) w towarzys­t­wie dwórki na koniu. Chorążymi byli przed­staw­iciele Klub Kawaleryjski im. 18 Pułku Ułanów Pomors­kich. Na początku orszaku wiernych szedł ks. dziekan Jacek Spy­chal­ski i starosta Mirosław Augustyn. Za nimi szły grupy młodzieży szkol­nej, głównie z II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego i Zespołu Szkół Eko­nom­icznych. W odstę­pach cza­sowych przy­chodzili królowie, kła­niali się Dzieciątku, składali hołd i dary. Na głównej sce­nie świąteczny kli­mat tworzył nasz sławny artysta Prze­mysław Radziszewski, który pory­wał mieszkańców do wspól­nego śpiewu kolęd. Prowadze­nie i nar­rację powier­zono księdzu Piotrowi Pruskiemu, który wspom­niał iż jesteśmy jed­nym 750 orsza­kiem w kraju, który tak licznie po raz szósty jest na urodz­i­nach Chrys­tusa. Wielo­bar­wny tłum po przy­by­ciu korzys­tał z „poczęs­tunku świętej rodziny”, była dla wszys­t­kich gorąca kawa, herbata, ciasta różnorodne i słody­cze. Były też jabłka i po raz pier­wszy, pod czu­jnym strażaków, wielkie ognisko nad którym piec­zono ponad 500 kiełbas z dodatkami. Każdy uczest­nik Orszaku otrzyma cer­ty­fikat prze­jś­cia trasy królewskiej uzysku­jąc pieczę­cie trzech króli. Każda rodz­ina prze­brana i god­nie uczest­nicząca w Orszaku mogła uzyskać duży, imi­enny cer­ty­fikat z pod­pisami patronów. Każdy otrzy­mał dar­mowy śpiewnik z kolę­dami, aby wspól­nym śpiewem uczest­niczyć we wspól­no­cie Epi­fanii. O potrze­bie bycia razem z okazji Święta Trzech Króli, jego trady­cji, o odnowie oblicza ziemi, tej ziemi — mówił ksiądz dziekan Jacek Spy­chal­ski. Sym­pa­ty­cznymi słowami pow­itał mieszkańców i życzenia złożył starosta tczewski Mirosław Augustyn. Zaś Ste­fan Kukowski (pomysło­dawca i główny koor­dy­na­tor) słowami Bóg zapłać podz­iękował wielu osobom pry­wat­nym, szkołom, orga­ni­za­cjom za hojność i wielki trud włożony w orga­ni­za­cję tczewskiego Orszaku dla kilku tysięcy mieszkańców. W tym roku na Tczewskim Orszaku był SzpikoBus, gdzie kilka­dziesiąt osób zapisało się do bazy daw­ców szpiku. Akcję zor­ga­ni­zowała młodzież z Zespołu Szkół Katolic­kich — YOUng Heroes. W osob­nym namio­cie komisja konkur­sowa przyj­mowała prace: włas­noręcznie, artysty­cznie wyko­naną koronę, prace plas­ty­czne o tem­atyce trzech króli oraz wykony­wała ser­wis zdję­ciowy god­nie prze­brane na to święto rodziny. W orga­ni­za­cji Orszaku brali udział z naszego Prze­o­ratu Pomorskiego kawalerowie: Andrzej Zblewski, Jarosław Bar­toszewski, Witold Sos­nowski oraz damy: Anna Bubka, Halina Cybul­ska. Najho­jniejszymi zaś dar­czyń­cami byli: Paweł Kasiarz, Piotr Rezmer, Zbig­niew Ciec­holewski, Grze­gorz Płaza. Serdeczne Bóg zapłać. Do przyszłego roku na Orszaku !

6 sty­cz­nia 2019 r.

W Starog­a­rdzie Gdańskim z trzech różnych miejsc wyruszyły tegoroczne orszaki Trzech Króli. Jeden pod prze­wo­dem Prezy­denta Miasta Janusza Stankowiaka, drugiemu prze­wod­niczył Starosta Starog­a­rdzki Kaz­imierz Chyła, a trze­ciemu trady­cyjnie Król Kurkowy Kaz­imierz Daw­icki Zgodny, w towarzys­t­wie Pani Wójt Gmniny Starog­ard Mag­dalena Forc Cherek. Orszaki spotkały się na Rynku, gdzie próbował je zatrzy­mać jak zawsze prze­biegły król Herod, ale oczy­wiś­cie nie udało się to jemu i zgod­nie za prze­wo­dem gwiazdy poszły dalej razem do sta­jenki przy koś­ciele św. Woj­ciecha, gdzie przy­witała ich św. Rodz­ina. Po odd­a­niu pokłonu Orszak wszedł za Św. Rodz­iną i Królami do koś­cioła. Nastąpiło wspólne śpiewanie kolęd połąc­zone ogromną radoś­cią i jed­noś­cią. Prze­cież wszyscy jesteśmy Dziećmi Bożymi i kochamy Boże Nar­o­dze­nie. Na koniec kapłani obecni w koś­ciele udzielili wspól­nego bło­gosław­ieństwa. Według naszych sza­cunków było około 3000. Ale za to radość i jed­ność była chyba trochę więk­sza. Szczególne podz­iękowanie dla Ogniska Pracy Poza­szkol­nej i Wspól­noty Rodzin Im. Św. Rodziny. Udział wzięli, m.in. Szwadron Kawa­lerii im. Szwoleżerów Roki­ti­ańs­kich, Wolon­tar­iusze z Można Inaczej, z KSM, Szkol­nego Koła Car­i­tas na Łapiszewie, Wspól­noty Domown­icy Boga. Główny orga­ni­za­tor, Kawaler Prze­o­ratu Pomorskiego, Wielki Prałat Orderu Świętego Stanisława ks. Józef Pick złożył podz­iękowa­nia — Wszys­tkim uczest­nikom Bóg zapłać!

6 sty­cz­nia 2019 r.

Pelpliński Orszak Trzech Króli odbył się po raz piąty. Wzięło w ni udział kilka­set osób. Trzy orszaki prowad­zone przez Kacpra, Mel­chiora i Bal­tazara w gwieździstym prze­marszu dotarły najpierw prze siedz­ibę Urzędu Miasta i Gminy, gdzie witał je biskup diecez­jalny ks. Ryszard Kasyna, pro­boszcz parafii kat­e­dral­nej ks. Tadeusz Brzez­iński i bur­mistrz Mirosław Chyła. Na miejscu była Pelplińska Orkies­tra Dęta, która orszak do bazy­liki kat­e­dral­nej na mszę św. kon­cele­browaną pod prze­wod­nictwem biskupa Ryszarda Kasyny. Trzej królowie złożyli w żłóbku dary: złoto, kadzidło i mirrę oraz zwró­cili przesłaniem do wiernych Po mszy św. w kruż­gankach można było posilić się drożdżówkami, wypić herbatę, otrzy­mać cer­ty­fikat uczest­nictwa w orszaku, a także zro­bić sobie zdję­cie z Trzema Królami. Wśród orga­ni­za­torów była także Koman­do­ria Pelplińska Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Św. Stanisława. Współs­ce­narzystą i prowadzą­cym oraz komen­tu­ją­cym Pelpliński Orszak Trzech Króli był koman­dor Bog­dan Wiśniewski, jed­nym ze skry­bów wyp­isu­ją­cych imi­enne cer­ty­fikaty był kawaler Ryszard Rogaczewski, dama Alicja Słyszewska koor­dynowała zada­nia związane z Orsza­kiem. Wśród wiel­kich dar­czyńców był nato­mi­ast kawaler Leszek Meler.

6 sty­cz­nia 2019 r.

W Sub­kowach Orszak Trzech Króli był pod patronatem Biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny, wójta gminy Miroslawa Murzydlo i Wielkiego Kan­clerza Orderu Świętego Stanisława Ste­fana Kukowskiego. Orszak zabez­pieczała policja i OSP.

Uczest­nicy orszak rozpoczęli Mszą Świętą kon­cele­browaną pod prze­wod­nictwem pro­boszcza ks. Feliksa Kameck­iego w koś­ciele parafi­al­nym pw. Św. Stanisława. Bar­wne his­to­ryczne stroje przy­go­towało Bractwo Ryc­er­skie Kerin. Uli­cami wsi bar­wny i radosny korowód, śpiewa­jąc kolędy z włas­nych spec­jal­nie drukowanych śpiewników dotarł do gmin­nego Domu Kul­tury, gdzie trzej królowie pow­itali wszys­t­kich mieszkańców wsi. Każdy uczest­nik mógł otrzy­mać cer­ty­fikat uczest­nictwa w sub­kowskim orszaku.Przygotowane jasełka przez wielu uczniów klas trze­cich szkoły pod­sta­wowej były bur­zli­wie oklaski­wane. Gorąca kawę, herbatę i ciasta przy­go­towały panie z Car­i­tasu. Całość tegorocznego orszaku orga­ni­za­cyjnie (także częś­ciowo mate­ri­al­nie) przy­go­towali członkowie Prze­o­ratu Pomorskiego: Anna i Łukasz Par­tyka oraz Tomasz Jeschke. Do orszaku dołączył ze śpiewem kolę­dowym kawaler Piotr Cymanowski. Wszyscy mieszkańcy już wyczekują kole­jnego, piątego orszaku.

6 sty­cz­nia 2019 r.

W Wejherowie tegoroczny Orszak Trzech Króli, czyli święto Objaw­ienia Pańskiego, odbyło się pod hasłem „Odnowić oblicze ziemi”. Patronat hon­orowy objął Arcy­biskup Met­ro­polita Gdański Sła­woj Leszek Głódź, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius i Prezy­dent Miasta Wejherowa Krzysztof Hilde­brandt. Uroczys­tość rozpoczęła się wspól­nym śpiewaniem kolęd pod Pałacem Przeben­dows­kich i Key­ser­lingów w Parku Miejskim. Stamtąd wraz Trzema Królami kolorowy pochód z koron­ami na głowie i śpiewnikami w ręku wyruszył na plac Jakuba Wejhera na spotkanie ze Świętą Rodz­iną. Marsz sku­pia rodziny wokół trady­cji i wartości chrześ­ci­jańs­kich a także inte­gruje wejherowską społeczność. W orszaku brał także udział kawaler Hen­ryk Jarosz.

6 sty­cz­nia 2019 r.

W parafii Matki Bożej Nieusta­jącej Pomocy w Turzu kole­jny raz odbył się Orszak Trzech Króli. Odbyła się uroczysta Msza Św., na zakończe­nie której młodzież z Zespołu Ksz­tałce­nia i Wychowa­nia w Turzu zaprezen­towała jasełka. Po wyjś­ciu z koś­cioła uczest­nicy orszaku ustaw­ili się w kolorowym korowodzie i podąża­jąc za gwiazdą, z kolędą na ustach i z koron­ami na głowach, przes­zli uli­cami wsi do pob­liskiego parku. Tam, na sce­nie amfiteatru, w sta­jence czekało Dzieciątko Jezus, któremu pokłonili się Trzej Królowie, a następ­nie pozostali uczest­nicy orszaku. Przy akom­pa­ni­a­men­cie gitary, odśpiewano wiele kolęd, po których pro­boszcz — ks. Krzysztof Piątkiewicz przekazał podz­iękowa­nia wszys­tkim zaan­gażowanym w orga­ni­za­cję tegorocznego Orszaku Trzech Króli, poczy­na­jąc od kawalerów Orderu Ś. St. Grze­gorza Płazy i Arka­diusza Kiem­czyńskiego, którzy są wraz z Prze­o­ratem Pomorskim byli inic­ja­torami także poprzed­nich orsza­ków. Na zakończe­nie tego rados­nego spotka­nia na przy­byłych czekała gorąca herbata, ciasto i kiełbaski piec­zone na ognisku, dzięki wspar­ciu orga­ni­za­cji dzi­ała­ją­cych na tere­nie parafii oraz osób pry­wat­nych. Dzięki wspar­ciu Urzędu Gminy wydrukowano i roz­dano kilka­set śpiewników, cer­ty­fikatów uczest­nictwa i dużych cer­ty­fikatów dla rodzin pod­pisanych przez patronów:Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasynę, Wielkiego Kan­clerza Orderu Świętego Stanisława Ste­fana Kukowskiego i Wójta Gminy Krzysztofa Augusty­ni­aka. Nad bez­pieczeńst­wem uczest­ników orszaku czuwali strażacy z OSP w Turzu, OSP w Małżewie i OSP Dalwinie.”

17 sty­cz­nia 2019 r.

Kon­cert kolęd w wyko­na­niu Kapeli Kociewskiej orga­ni­zowany w Muzeum Diecez­jal­nym w Pelplinie był kole­jnym z cyklu „Kon­certy czwartkowe” od lat wspier­any, cza­sem współt­wor­zony, przez Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława. Stąd eksponowanie na kon­cer­tach prze­ora pomorskiego i koman­dora pelplińskiego Bog­dana Wiśniewskiego przez orga­ni­za­tora ks. dyr. Win­cen­tego Pyt­lika i ks.dr. Łukasza Kąt­nego. Ten kon­cert był inny, gdyż do śpiewa­nia kolęd włączyła się pełna sala uczest­ników, którzy przy­jeżdżają z terenu powiatu tczewskiego. Podz­iękowano głównemu dar­czyńcy kawalerowi Zbig­niewowi Ciec­holewskiemu. Po kon­cer­cie było spotkanie władz miasta i dobroczyńców Muzeum Diecez­jal­nego, gdzie mieliśmy okazję omówić kilka wspól­nych dzi­ałań na tere­nie Diecezji Pelplińskiej z księdzem sekre­tarzem biskupa pelplińskiego, dyrek­torem muzeum i bur­mistrzem miasta Pelplin.

19 sty­cz­nia 2019 r.

W Poz­na­niu odbyło się posiedze­nie Wielkiej Kapituły i prze­orów Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczen­nika. Koman­dorie: Tczewska, Starog­a­rdzka, Pelplińska, Gdyńska i Sztum­ska stanow­iące Prze­o­rat Pomorski złożyły spra­woz­danie z dzi­ałal­ności zapisanych na 400 stronach, na których były krótkie zapiski z dzi­ałań chary­taty­wnych, patri­o­ty­cznych, religi­jnych i prestiżowych. Wszys­tkie były udoku­men­towane zdję­ci­ami. Zapiski nie zaw­ier­ały podz­iękowań, dyplomów, życzeń i odz­naczeń. Na spotka­niu byli Przeor Pomorski (Wielki Kan­clerz) Ste­fan Kukowski i Koman­dor Pelpliński Bog­dan Wiśniewski. Najważniejszym zagad­nie­niem było możli­wość dal­szych kon­sul­tacji nad Statutem, który będzie ele­mentem wieńczą­cym zjed­noczenia wszys­t­kich nurtów orderowych. Z zabranych głosów wynikło jed­noz­nacznie, iż nazwa po całkow­itym zjed­nocze­niu (co jest zawarte też w Statu­cie) może być wyłącznie i bezdyskusyjnie: Order Świętego Stanisława — co mocno pod­kreślił Ste­fan Kukowski . Zgodzili się z tym zebrani na spotka­niu kawalerowie. Kukowski pod­kreślił też, iż przyj­mować do Orderu należy nie wszys­t­kich, lecz ludzi o charak­terze human­i­tarnym i chary­taty­wnym o chrześ­ci­jańs­kich zasadach niesienia pomocy wszys­tkim potrze­bu­ją­cym. Order Św. Stanisława BM kieruje się etosem ryc­er­skim w służ­bie Ojczyźnie oraz Nar­o­dowi uwzględ­ni­a­jąc prawa i potrzeby człowieka. Zgłosil­iśmy też sprze­ciw w sprawie usunię­cia z kręgu członków Wielkiej Kapituły kawalera z Krakowa, gdyż nie było wysłucha­nia drugiej strony (audiatur et altera pars). Wstrzy­mal­iśmy się od akcep­tacji nowego członka Wielkiej kapituły z Poz­na­nia, bowiem nie dane nam było oso­biś­cie zapoz­nać się z jego dzi­ałal­noś­cią, zapewne dużą. Zgłosil­iśmy też prośbę o przyspiesze­nie dzi­ałań nad kon­sul­tacją nad nowym Statutem — przyjęto ter­min do końca lutego, a zwołanie wszys­t­kich dam i kawalerów w celu jego zatwierdzenia i przyję­cia — do czer­wca 2019 roku. Pozostałe wnioski przeszły przez akla­mację. Przekazu­jąc doku­men­tu­jące dzi­ała­nia naszego Prze­o­ratu Pomorskiego (są też na www​.sw​-stanis​law​.pl) prosil­iśmy zebranych kawalerów o zapisy­wanie i doku­men­towanie, gdyż zdarzają się przy­padki przyp­isy­wa­nia sobie prac które nie wiadomo czy były. Do zjed­noczenia Orderu !

21 sty­cz­nia 2019 r.

Wielka akcja wspar­cia dla Świ­etl­icy Środowiskowej przy parafii Św. Krzyża w Tczewie prowad­zonej przez siostry Pasterki, które prosiły o dary żywnoś­ciowe dla prawie 40 dzieci, które uczęszczają do tej świ­etl­icy. Są to dzieci w różnym wieku, głównie z dziel­nicy Stare Miasto, przy­chodzące do świ­etl­icy zaraz po szkole. Dostar­czyliśmy więc wiele artykułów żywnoś­ciowych, ale najwięcej pro­duk­tów z firmy Iglo­tex — naszego kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka. Różnorod­ność żywności wynikało ze współpracy ze Sto­warzysze­niem Siostry Samu­lowskiej. Od lat Świ­etlica może liczyć na nasze wspar­cie. Bóg zapłać !

24 sty­cz­nia 2019 r.

Wydanie mono­graficznej pracy ks. dr. Woj­ciecha Gruby, wielo­let­niego pro­boszcza parafii Niepokalanego Poczę­cia NMP w Wielkim Garcu było wielkim wydarze­niem w tej prastarej parafii. Dos­to­jny autor zauważył i docenił dzi­ała­nia naszego Prze­o­ratu Pomorskiego, który był inic­ja­torem, współor­ga­ni­za­torem i dona­torem tabl­icy i uroczys­tości poświę­conej bło­gosław­ionemu Hilaremu Pawłowi Januszewskiemu. Wów­czas to, 3 maja 2016 roku, zgro­madz­iła się lud­ność z całej wsi i okolic na tych uroczys­toś­ci­ach. Co roku damy i kawalerowie uczest­niczą w uroczystych mszach odpus­towych z udzi­ałem ojców karmelitów, władz świec­kich i koś­ciel­nych składa­jąc znicze pamięci pod tablicą bło­gosław­ionego. „Od tego czasu, między naszą wspól­notą parafi­alną a karmeli­tami, zaw­iązały się szczególne więzi” - pisze Autor w swej książce. Raduje nas to wielce, byliśmy początkiem, a z karmeli­tami z Gdańska mamy przy­ja­ciel­skie stosunki.

26 sty­cz­nia 2019 r.

Zmarł poseł na Sejm RP IV i V kadencji, ped­a­gog, samorzą­dowiec, opozy­cjon­ista z cza­sów PRL, dłu­go­letni pra­cownik Klubu Par­la­men­tarnego Prawa i Spraw­iedli­wości Andrzej Liss. 26 sty­cz­nia 2018 r. w jego rodzin­nym Pelplinie odbyły się państ­wowe uroczys­tości pogrze­bowe z udzi­ałem przed­staw­icieli Rady Min­istrów z min­istrem Joachimem Brudz­ińskim, par­la­men­tarzys­tów i eurodeputowanych, przed­staw­icieli władz wojew­ódz­kich z woje­w­odą Dar­iuszem Drelichem. Obecni byli wło­darze miasta i powiatu. Przed­staw­icielka Kance­larii Prezy­denta RP przekazała żonie śp. Andrzeja Lissa Krzyż Kawaler­ski Orderu Odrodzenia Pol­ski. Po mszy św. w koś­ciele Bożego Ciała trumnę ze zwłokami Zmarłego pochowano w asyś­cie salwy hon­orowej i kom­pani reprezen­ta­cyjnej Mary­narki Wojen­nej na miejs­cowym cmen­tarzu. Wśród uczest­ników cer­e­monii żałob­nej i wielu żeg­na­ją­cych Zmarłego był także koman­dor Koman­dorii Pelplińskiej Orderu Św. Stanisława Bog­dan Wiśniewski — prze­maw­ia­jąc na cmentarzu.

27 sty­cz­nia 2019 r

Na prośbę siostry Lil­iany — pasterki, które opiekują się Świ­etlicą Środowiskową Car­i­tas przy parafii Krzyża Świętego w Tczewie włączyliśmy się do pomocy przekazu­jąc dziesiątki kilo­gramów różnorod­nej żywności, pro­duk­tów żywnoś­ciowych (ze zbiórki ze Sto­warzysze­niem Miłosierdzia) oraz ponad 100 dużych pizz, które przekazał kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk. Świ­etlica ta opiekuje się prawie 40 dziećmi z rodzin ubogich, które jedzą tam posiłki, odra­bi­ają lekcje i bawią się pod opieka ped­a­gogów. Jest to kole­jna pomoc dla świ­etl­icy. Już przy­go­towu­jemy dal­szą żywność na następne tygodnie.