AD 2012

17 sty­cz­nia 2013 r.

Podz­iękowanie za wkład pracy w zor­ga­ni­zowanie Wielkiej Tczewskiej Wig­ilii, odbyło się z udzi­ałem J.E. Biskupa Pelplińskiego — Ryszarda Kasyny, prezy­denta Tczewa - Mirosława Pobłock­iego i wices­tarosty — Mar­iusza Wiórka. To oni wręczali spec­jalne podz­iękowa­nia wszys­tkim, którzy mieli jakikol­wiek wkład w to wielkie dzieło dobroci. Pomysło­dawca tej Wig­ilii — Ste­fan Kukowski — podał, iż było około 6500 mieszkańców Tczewa, roz­dano: 14.200 opłatków, 3600 śpiewników z kolę­dami, 3000 broszur o pol­s­kich trady­c­jach wig­ili­jnych i 1500 szt. sianka wig­ili­jnego. Wydano: 390 litrów barszczu, 1000 kg pierogów z kapustą i grzy­bami, 210 kg kapusty wig­ili­jnej, 2300 kg jabłek, 1300 bochenków chleba, 1500 bułek, 1100 drożdżówek, 800 pasztecików, 900 bagi­etek, 50kg cukierków, 100 blach drożdżowego ciasta oraz 80 kg innych ciast. Zebrano wśród młodzieży szkol­nej i roz­dano potrze­bu­ją­cym ok. 1800 zabawek i gier.

Na spotka­niu zwró­cono uwagę na fakt braku pro­mocji firm i ludzi uczest­niczą­cych w tym akcie chary­taty­wnej pomocy blźnim. chęć dawa­nia swo­jego czasu i dóbr innym jest od małego: przed­szkola, szkoły, harcerze, orga­ni­za­cje społeczne, restau­ra­torzy, piekarze, cukier­nicy, sad­own­icy, urzęd­nicy miasta i powiatu, a nade wszys­tko ludzi Koś­cioła od kurii diecez­jal­nej poczy­na­jąc z ks. Infułatem Stanisławem Grun­tem na czele, a także służb mundurowych; litur­gicznych, harcerzy i młodzieży z OHP oraz strażaków, straży miejskiej i policji. Abso­lut­nie dobrowolny udział chórów, zespołów muzy­cznych i zespołów jasełkowych.

Ile wspani­ałych ludzi dobrej woli! Od dziesię­ciu lat wśród najbardziej zaan­gażowanych są nasi kawalerowie — Włodz­imierz Mroczkowski, najwięk­szy dar­czyńca - Tadeusz Wło­dar­czyk, a także Piotr Rezmer. Wśród najho­jniejszych jest też Leszek Meler. Zaan­gażowali się również kawalerowie: Witold Sos­nowski, Kaz­imierz Smoliński, Woj­ciech Antoniewicz i Tadeusz Bąk oraz dama Halina Cybul­ska. Na całoś­cią sacrum czuwał od 10 lat z wielkim zaan­gażowaniem nasz kapelan Prałat Piotr Wysga. Mamy prawo twierdzić, że w takiej otwartej for­mule spotka­nia jesteśmy jedną z najwięk­szych Wig­ilii w Polsce.

„Ideę Bożego Nar­o­dzenia wsparli kapłani od pier­wszej edy­cji zor­ga­ni­zowanej na Placu Hallera, który już wów­czas okazał się za mały dla prawie trzech tysięcyTczewian. Wspar­cie doty­czyło także pomocy w orga­ni­za­cji. Zawsze w spotka­ni­ach dlawszys­t­kich mieszkańców uczest­niczyli biskupi pelplińscy z pięknymi homil­iami, ale także wielu księży i siostry zakonne.Uczest­niczyła zawsze w orga­ni­za­cji młodzież szkolna i harcerze, co napawa optymizmem. Zawszy byli z nami prezy­denci miasta, staros­towie. Chwała im za to. Wielu dar­czyńców przez dziesięć lat byli hojni dzieląc się z innymi, wielu poświę­cało swój czas i zapał, aby trady­cyjne pol­skie i chrześ­ci­jańskie Boże Nar­o­dze­nie trwało.Trwało także w nas. Bóg zapłać!”

Ste­fan Kukowski