marzec

1 marca 2024 r.

Szkoła Pod­sta­wowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Wiślinie uroczyś­cie obchodz­iła Dzień Patrona Szkoły. Jak w poprzed­nich lat­ach zor­ga­ni­zowali debatę oks­fordzką na temat „Uczniowie nie powinni mieć zadawanych prac domowych”. Pod­czas uroczys­tości szkoła została odz­nac­zona Medalem INKI — zachowałam się jak trzeba. W imie­niu Kapituły Medalu deko­racji sztan­daru szkoły dokonał Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława — Ste­fan Kukowski w asyś­cie Adama Zająca — Prezesa Zarządu Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich. To ułani mając wielo­let­nie przez wielo­let­nie doświad­cze­nie we współpracy ze szkołą oraz nasz kawaler w Orderze Piotr Szubar­czy­czyk (autor książki „Inka”) byli inic­ja­torami przyz­na­nia szkole tego wyróżnienia. Doce­niono wielo­let­nią dzi­ałal­ność szkoły szczegól­nie na różnorod­nej płaszczyźnie wychowaw­czej, ksz­tał­tu­jąc i kul­ty­wu­jąc pol­skość jako nor­mal­ność i honor. Uczniowie dostali od Kawalerów Orderu słody­cze, książki patri­o­ty­czne i koszulki z nadrukiem żołnierzy niezłom­nych. Uzgod­niono też z dyrekcją szkoły dal­sze wspólne dzi­ałanie patriotyczne.

1 marca 2024 r.

Z inic­jatywy Pio­tra Steca (Prze­ora Pomorskiego Orderu Św. Stanisława) odbyły się Obchody Nar­o­dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych w Sztu­mie. To już X edy­cja Sztum­skiego Rajdu Tropem Wilczym do miejsc pamięci związanych z pobytem Wyk­lę­tych na Pow­iślu. Trasa Rajdu: Czernin — Zajezierze –Sztum — Tulice (przy pom­niku Inki, który pow­stał dzięki inic­jaty­wie i sumptem Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu). W wydarze­niu wzięło udział blisko100 osób, głównie młodzieży. Tak utr­walamy patri­o­tyzm. Cześć i chwała Bohaterom!

2 marca 2024 r.

Sko­rzys­tal­iśmy z zaproszenia na Zjazd Koor­dy­na­torów Orsza­ków w Polsce, który odbył się w Pałacu Arcy­biskupów Warsza­wie. W trak­cie Zjazdu odwiedził nas ksiądz Kar­dy­nał Kaz­imierz Nycz, który podz­iękował uczest­nikom Zjazdu za zaan­gażowanie w lokalną ewan­ge­liza­cję mieszkańców miast i miasteczek. Po tym przed­staw­iono nam film pod­sumowu­jący tegoroczne Orszaki w Polsce i na świecie. Każda del­e­gacja otrzy­mała stosowne podz­iękowa­nia. O orsza­kach w Tczewie i pob­lis­kich miejs­cowoś­ci­ach Pomorza na przestrzeni dziesię­ciu lat mówił inic­ja­tor Ste­fan Kukowski. Na spotka­niu reprezen­towali orga­ni­za­torów wielce zasłużeni kawalerowie Orderu Janusz Więcek, Andrzej Zblewski, Ste­fan Kukowski oraz dama w Orderze Ewa Michałowska.

3 marca 2024 r.

Sejm Rzecz­pospo­litej Pol­skiej dokonał his­to­rycznego aktu deko­mu­niza­cji his­torii walk o wol­ność i niepodległość Pol­ski z nową sowiecką oku­pacją, rzeczy ważnej dla najnowszych dziejów Pol­ski. W hołdzie „Żołnier­zom Wyk­lę­tym” — bohaterom antyko­mu­nisty­cznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Pol­skiego, wal­czyli z bronią w ręku, jak i tym, którzy w inny sposób, prze­ci­w­staw­ili się sowieck­iej agresji i narzu­conemu reżi­mowi komu­nisty­cznemu, ustanowiono dzień Żołnierzy Wyk­lę­tych. Trzeba ich przy­na­jm­niej przy­pom­nieć przed Bogiem i historią.

Uroczys­tości patri­o­ty­czne rozpoczęły się mszą świętą za Ojczyznę w koś­ciele NMP Matki Koś­cioła. W darach ołtarza uczest­niczył kawaler Orderu Ś.St. Andrzej Zblewski. Po mszy (z bardzo patri­o­ty­czną homilią) przes­zliśmy pod Tczewski Pan­teon Katyński, gdzie część artysty­czną przy­go­towali uczniowie z II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego im. Jana III Sobieskiego. Słowo o patri­o­tyzmie mieli nauczy­ciel his­torii i inic­ja­tor wszys­t­kich uroczys­tości Ste­fan Kukowski, pod­kreśla­jąc wielką rolę młodego pokole­nia w kul­ty­wowa­niu pamięci o tych co poświę­cili swą wol­ność, swe życie za Ojczyznę. Wspom­nie­niem i mod­l­itwą odd­al­iśmy cześć bohaterom. Mod­l­itwę prowadził ks. Krzysztof Górny. Po czym zebrani uczest­nicy złożyli znicze pamięci i kwiaty. W del­e­gacji Orderu Ś.St. byli dama Mar­ica Wohlert, Andrzej Zblewski i Ste­fan Kukowski. Uroczys­tości uświet­niła grupa rekon­struk­cyjna Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich i sztandary szkół średnich.

Przed biegiem głównym odbył się bieg towarzyszący dla dzieci na dys­tan­sie 196 metrów, wynik nie miał znaczenia liczył się udział — dla każdego uczest­nika czekał pamiątkowy medal — udział wzięło 25 uczest­ników. Bieg główny na dys­tan­sie 1963 metry — na cześć Józefa Franczaka pseudonim „Lalek” — żołnierza Wojska Pol­skiego, Armii Kra­jowej i Zrzeszenia Wol­ność i Nieza­w­isłość. O godz. 12.00 hym­nem pol­skim z chórem Fisolki rozpoczęliśmy uroczys­tości. W biegu głównym 200 uczest­ników ruszyło na trasę. Udział wzięli miedzy innymi, członkowie sto­warzyszeń, uczniowie szkół pod­sta­wowych i pon­ad­pod­sta­wowych, przed­staw­iciele 71 Batal­ionu Lekkiej Piechoty i wielu, wielu innych. Po biegu dla każdego uczest­nika czekał pamiątkowy medal. Potem na podium najlepsi uczest­nicy biegu ode­brali puchary z rąk starosty tczewskiego Mirosława Augustyna, pani dyrek­tor II LO Doroty Koś­ci­jańczuk, inic­ja­tora i orga­ni­za­tora Ste­fana Kukowskiego i dyrek­tora TCS Tomasza Tobi­ańskiego. Dzięki Starostwu dla wszys­t­kich zebranych był słodki poczęs­tunek — kawa, herbata, ciasta przy­go­towane przez Ośrodek Szkole­nia i Wychowa­nia OHP w Tczewie, kierowanego przez kawalera w Orderze Janusza Więcka. Wspani­ałe ciasta były darem kawalera w Orderze Leszka Mel­era i DPS w Damaszce. Poczęs­tunek wsparła również Marika Wohlert. Kawaler Witold Sos­nowski przy­go­tował wręczanie spec­jal­nych podz­iękowań dla orga­ni­za­torów i dar­czyńców, które wręczali Starosta Tczewski i Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu. Wspólny śpiew pieśni patri­o­ty­cznych i mini kon­cert chóru Fisolki pod batutą Mar­iusza Dworakowskiego przy dużej frek­wencji i słonecznej pogodzie zakończył te patri­o­ty­czne uroczystości.

3 marca 2024 r.

W Nar­o­dowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych w Dzierz­go­niu, w powiecie sztum­skim, odbył się Bieg Tropem Wilczym. Tak jak w setkach miejsc w całej Polsce, na star­cie Biegu poświę­conego Żołnier­zom Wyk­lę­tym, stanęły tłumy zawod­ników w różnych kat­e­go­ri­ach wiekowych. Sym­bol­iczny dys­tans 1963 m pokonał także przeor pomorski Orderu Świętego Stanisława BM, Piotr Stec.

4 marca 2024 r.

5 marca 2023 r.

Polacy zawsze, szczegól­nie w ważnych i trag­icznych momen­tach swoich dziejów, chwytali za oręż mod­l­itwy, także tej litani­jnej, czyli bła­gal­nego i nieustan­nego dia­logu z Bogiem, Jego Matką oraz świę­tymi i bło­gosław­ionymi. Słowa bła­gania Litanii Nar­odu Pol­skiego, kierowane są do świę­tych, wywodzą­cych z pol­skiej ziemi. Umiłowanie Boga i Ojczyzny jest w tę mod­l­itwę wpisane jako pod­sta­wowy obow­iązek każdego Polaka. Do tego religi­jnego i patri­o­ty­cznego charak­teru naw­iązuje muzyka skom­ponowana przez Mar­iusza Matuszewskiego – kawalera w Orderze Świętego Stanisława. I to od wezwa­nia do tego świętego – Biskupa i Męczen­nika – zaczyna się Lita­nia Nar­odu Pol­skiego, która jest darem kom­pozy­tora dla nar­odu. Darem do wielokrot­nego, nieustan­nego i dar­mowego wyko­rzys­ta­nia z wyraźną sug­estią: mod­l­itwą w intencji Ojczyzny. Upraszam więc wszys­t­kich ludzi dobrej woli, szczegól­nie Damy i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława o sze­rokie rozpropagowanie Litanii Nar­odu Pol­skiego, szczegól­nie w tych trud­nych cza­sach dla naszego ukochanego Narodu.

9 marca 2024 r.

W kryp­cie bazy­liki kat­e­dral­nej w Pelplinie spoczął dziś zmarły 4 marca w wieku 87 lat emery­towany biskup pomoc­niczy diecezji pelplińskiej dr Piotr Krupa. Uroczys­tości rozpoczęła w piątek eksporta do kat­edry, której prze­wod­niczył met­ro­polita gdański abp Tadeusz Wojda. Kon­cel­e­bransami byli biskupi z Gdańska: Wiesław Szla­chetka, Piotr Przy­borek oraz z biskupi diecezji pelplińskiej Ryszard Kasyna i Arka­diusz Okroj. Mszy św. pogrze­bowej w sobotę prze­wod­niczył biskup pelpliński Ryszard Kasyna. W homilii bp Kasyna dzięku­jąc Zmarłemu za posługę hier­ar­cha naw­iązał do zwoła­nia biskupiego żeg­nanego emery­towanego biskupa pomoc­niczego diecezji pelplińskiej: „Adve­niat reg­num tuum”, „Przyjdź Królestwo Twoje”. Dziękował w formie mod­l­itwy do Boga, prosząc, by przyjął Zmarłego do siebie. Kazn­odzieja pod­kreślił „trwanie biskupa Pio­tra przy prostym człowieku”. Dziękował za „pracę, gor­li­wość, zapał, trudy i cier­pi­enia, za delikatny uśmiech”. W uroczys­toś­ci­ach wzięła udział rodz­ina biskupa Pio­tra Krupy, około 200 kapłanów oraz wielu wiernych świec­kich z diecezji, w których pra­cował Zmarły. Ste­fan Kukowski bliżej poz­nał i współpra­cował ze śp. Bisku­pem wykonu­jąc społecznie całą wiz­ual­iza­cję wiz­yty Papieża Jana Pawła II w Pelplinie w czer­wcu 1999r. Biskup Piotr zawsze wspierał wszelkie dzi­ała­nia w Orderze, szczegól­nie na rzecz Koś­cioła Powszech­nego. Zawsze można było liczyć na Jego wspar­cie i pomoc. W del­e­gacji Orderu Świętego Stanisława byli: Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji. Bog­dan Wiśniewski — Koman­dor Pelpliński, Leszek Meler i Ryszard Szwoch. Del­e­gacja była w hon­orowych stal­lach kat­edry i złożyła wiązankę. Po uroczys­toś­ci­ach pogrze­bowych zostali zaproszeni na kon­so­lację. Było wielu księży z Diecezji Pelplińskiej z którymi od wielu lat współpracują kawalerowie i damy Orderu Św. Stanisława.

9 marca 2024 r.

Spotkanie w zakładzie naszego wielce dobroczyn­nego kawalera Leszka Mel­era, któremu mieliśmy okazję wręczyć podz­iękowa­nia za wspieranie wielu dzi­ałań chary­taty­wnych, społecznych, patri­o­ty­cznych w Prze­o­ra­cie Pomorskim. Podz­iękowa­nia złożyliśmy też jego zonie Danu­cie za wielo­let­nie wspieranie męża w tych zbożnych czy­nach, nie tylko w ramach Orderu.

15 marca 2024 r.

W dniu 15 marca 2024 r. odszedł do Domu Pana w wieku 85 lat Kawaler Orderu św. Stanisława BM, w lat­ach 20122022 Wielki Mis­trz Królewskiego Orderu Św. Stanisława dr Mar­ian Król.

Był jeden z pier­wszych dzi­ałaczy w Orderze św. Stanisława w Polsce. Mar­i­anie, pozosta­niesz w Naszej pamięci i ser­cach. Zapisany czy­nami jest Twój testament.

Requi­escat In Pace.

Nasze najszcz­er­sze kon­do­lencje z powodu śmierci męża składamy żonie Danucie.

24 marca 2024 r.

W roku 1920 na mocy trak­tatu wer­sal­skiego pow­stało Wolne Miasto Gdańsk. Granica prze­b­ie­gały w okoli­cach Sobowidza, Miłobądza, Kol­nika (z inic­jatywy i wg pro­jek­tów Ste­fana Kukowskiego pow­stał tu pom­nik, przy którym od lat są uroczys­tości patri­o­ty­czne). Pol­ska miała władzę zwierzch­nią m.in. nad koleją, ochroną celna, własną pocztę. Wojska Frontu Pomorskiego w skład, którego wchodził Pułk Ułanów Kre­chowiec­kich wraz z gen. Józe­fem Hallerem przyłączały kole­jne miasta do macierzy. Dowódca w Tczewie powiedział: „Ślubuję, że tej ziemi nie odd­amy nigdy!”. Po czym zawołał „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”. Kul­mi­nacją tej oper­acji były zaślu­biny z morzem 10 lutego 1920 w Pucku. Po zaślu­bi­nach był raut w ryc­er­skim dworze w Kolibkach u hr. Witolda Kukowskiego. Zaślu­biny zostały utr­walone na brą­zowej tabl­icy w Meche­linkach w cza­sie uroczys­tości zor­ga­ni­zowanej przez Kon­fed­er­ację Orderu. 24 marca 1920 roku grupa 15 pol­s­kich żołnierzy wraz z ofi­cerem z Pułku Ułanów Kre­chowiec­kich udawała się do swo­jej jed­nos­tki. Wów­czas podeszło do nich kilku­nastu żołnierzy z niemieck­iego odd­zi­ału Sicher­heitswehr z żądaniem odd­a­nia broni. Polacy odmówili, wów­czas wywiązała się strze­lan­ina, w wyniku której zginęło dwóch Polaków. 28 marca 1920 roku w Tczewie odbył się uroczysty pogrzeb pol­s­kich żołnierzy, którzy zginęli w Pszczółkach. Byli to Teodor Leliwa Sław­iński i Tomasz Drzewicki. Przy biciu dzwonów i udziale całego kor­pusu ofi­cer­skiego odprowad­zono trumny na tczewski cmen­tarz. Tomasz Drzewiecki nadal spoczywa na cmen­tarzu w Tczewie. Mimo kom­plet­nego przy­go­towa­nia pro­jek­tów przez Ste­fana Kukowskiego tabl­icy i całej uroczys­tości na dworcu w Pszczółkach nie dano nam możli­wości real­iza­cji więc grupa rekon­struk­cyjna Ułanów Zaniemeńs­kich z Adamem Zającem na czele, zde­cy­dowała się na rajd rowerowy. Kon­fed­er­acja Orderu Św. Stanisława przy­go­towała pro­jekty i zor­ga­ni­zowała w Tczewie: pow­i­tanie row­erzys­tów, wręcze­nie wszys­tkim cer­ty­fikatu udzi­ału w Rajdzie, podz­iękowań za pomoc w orga­ni­za­cji (Gminie Tczew i OHP w Tczewie oraz dla wszys­t­kich wodę, kawę i ciastka (zaan­gażowany kaw. Janusz Więcek). Rys his­to­ryczny o incy­den­cie na dworcu w Pszczółkach przy­bliżył zebranym w sposób wielce erudy­cyjny Łukasz Brząd­kowski — prezes Sto­warzyszenia Dawny Tczew. W cza­sie spotka­nia Prezes Związku Inwalidów Wojen­nych I Prezes Związku Żołnierzy Wojska Pol­skiego wręczył Medale za Zasługi trzem członkom grupy rekon­struk­cyjnym. Po czym wszyscy zgro­madzeni przes­zli na pob­liski cmen­tarz gdzie złożono kwiaty i znicze pamięci. Mod­l­itwę za poległych obrońców i za przyszłość Ojczyzny poprowadził inic­ja­tor i pro­jek­tant tych uroczys­tości Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława.

24 marca 2024 r.

24 marca 2024 r. Miasto Tczew (orga­ni­za­tor główny) zainicjował Śni­adanie Wielka­nocne dla wszys­t­kich mieszkańców Tczewa, a szczegól­nie do osób samot­nych, zna­j­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji mate­ri­al­nej. Do współor­ga­ni­za­cji tego wydarzenia zapros­zono Ośrodek Szkole­nia i Wychowa­nia w Tczewie Wszyscy uczest­nicy mieli okazję skosz­tować zupy chrzanowej oraz smakołyków przy­go­towanych przez młodocianych pra­cown­ików OHP Tczewie.

Zaś 4 kwiet­nia Sto­warzysze­nie Górki orga­ni­zowało piknik rodzinny na skw­erze 750-​lecia Miasta Tczewa. Wydarze­nie rozpoczęło się od odsłonię­cia rzeźby Win­cen­tego Witosa, Na najmłod­szych czekały konkurencje sportowe na boisku oraz konkurs plas­ty­czny. Tczewski OHP ser­wował pop­corn i watę cukrową. Są to prak­ty­czne medody uczenia empatii młodzieży do innych osób przez kadrę — Ewę Michałowską i Janusza Więcka z Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Św. Stanisława.

28 marca 2024 r.

Kapłani.

Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród nas i wysłałeś ich, aby głosili Twoje Słowo i dzi­ałali w Twoje Imię. Za tak wielki dar dla Twego Koś­cioła przyjmij nasze uwiel­bi­e­nie i dziękczynie­nie. Prosimy Cię, abyś napełnił ich ogniem Two­jej miłości, aby ich kapłaństwo ujaw­ni­ało Twoją obec­ność w Koś­ciele. Ponieważ są naczy­ni­ami z gliny, mod­limy się, aby Twoja moc przenikała ich słabości. Nie pozwól, by w swych utrapi­eni­ach zostali zmi­ażdżeni. Spraw, by w wąt­pli­woś­ci­ach nigdy nie pod­dawali się roz­paczy, nie ule­gali poku­som, by w prześlad­owa­ni­ach nie czuli się opuszczeni. Natch­nij ich w mod­l­itwie, aby codzi­en­nie żyli tajem­nicą Two­jej śmierci i zmartwych­w­sta­nia. W chwilach słabości poślij im Two­jego Ducha. Pomóż im wych­walać Two­jego Ojca Niebieskiego i mod­lić się za bied­nych grzeszników. Mocą Ducha Świętego włóż Twoje słowo na ich usta i wlej swoją miłość w ich serca, aby nieśli Dobrą Now­inę ubogim, a przygnębionym i zroz­pac­zonym — uzdrowie­nie. Niech dar Maryi, Two­jej Matki, dla Two­jego ucz­nia, którego umiłowałeś, będzie darem dla każdego kapłana. Spraw, aby Ta, która ufor­mowała Ciebie na swój ludzki wiz­erunek, ufor­mowała ich na Twoje boskie podobieństwo, mocą Two­jego Ducha, na chwałę Boga Ojca.

31 marca 2024 r.