AD 2010

30 sty­cz­nia 2010 r.

Z okazji 750-​lecia miasta Tczewa włączyliśmy się w przy­go­towanie obchodów wykonu­jąc pro­jekty plas­ty­czne, które można było zauważyć na budynkach miasta, całej scenografii na uroczystą sesję oraz pod­czas roz­dawa­nia dyplomów i podz­iękowań. Najważniejszym darem była tablica mar­murowa, także pro­jektu kawalera Ste­fana Kukowskiego, a fun­dowana przez cały Prze­o­rat. Wmurowaną w ścianie kapl­icy goty­ck­iej Fary tablicę, poświę­cił Biskup Jan Bernard Szlaga. Pow­stałe z inic­jatywy naszego kapelana — ks. Pio­tra Wysgi - zespoły i orkies­tra kam­er­alna, uświet­niły uroczystą Sesję Miejską „Kan­tatą Tczewską”. Zaproszeni do udzi­ału w uroczys­tej sesji byli kawalerowie: ks. Prałat Piotr Wysga (Hon­orowy Oby­wa­tel Tczewa), Włodz­imierz Mroczkowski, Tadeusz Serocki, Leszek Meler, Kaz­imierz Smoliński i Tadeusz Wło­dar­czyk.

4 marca 2010 r.

Z inic­jatywy kapelana Prze­o­ratu Pomorskiego — ks. Prałata Pio­tra Wysgi — sprowad­zono do koś­cioła św. Stanisława w Tczewie organy z prostym prospek­tem organowym. Włączyliśmy się do rozpropagowa­nia zbiórki na ten zaszczytny cel. Indy­wid­u­al­nie kawalerowie, wpła­cali też niemałe dobrowolne kwoty.

24 maja 2010 r.

Na 70. urodziny do J.E. Ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagi, zaproszeni zostali wszyscy kawalerowie naszego Prze­o­ratu. Uroczys­tość składała się z nada­nia imienia, Księdza Biskupa bardzo nowoczes­nej Bib­liotece Diecez­jal­nej ze scenografią kawalera Ste­fana Kukowskiego. Życzenia składali: Tadeusz Serocki - wicedyrek­tor Bernardinum, Ste­fan Kukowski — przed­staw­iciel Prze­o­ratu Pomorskiego, Kaz­imierz Smoliński — Poseł RP, Włodz­imierz Mroczkowski — Prze­wod­niczący Rady Miasta Tczewa, Leszek Meler - członek Zarządu Koła Łowieck­iego, Kapelan ks. Prałat J.Ś. Piotr Wysga kon­cele­brował Mszę Świętą z Dos­to­jnym Jubi­latem, pod­czas której homilię wygłosił Arcy­biskup Hen­ryk Muszyński. Po Mszy zaproszeni byliśmy na uroczysty obiad. Tort 2-​metrowy fun­dował kawaler Leszek Meler.

8 czer­wca 2010 r.

Z okazji X lecia Gim­nazjum Katolick­iego włącza­jąc się czyn­nie w te uroczys­tości kawalerowie odd­ele­gowali Ste­fana Kukowskiego do wyko­na­nia całej oprawy plas­ty­cznej i pro­jektu krzyża jako daru naszego Prze­o­ratu. Pro­jekt spodobał się zarówno księdzu Biskupowi, pro­boszc­zowi, dyrekcji jak i młodzieży, dla której jest przez­nac­zony. Potężne drzewo mod­rzewiowe to dar pos­tu­lanta Daniela Cza­piewskiego, kon­strukcję stalową wykonał pos­tu­lant Tadeusz Bąk. Krzyż ponad 6 metrowej wysokości jest pier­wszym krzyżem w mieś­cie postaw­ionym, na tere­nie nie sakral­nym. Krzyż pow­stał z potrzeby młodzieży Zespołu Szkół Katolic­kich, a pomysło­dawcą był nasz kapelan ks. Prałat Piotr Wysga. Po poświęce­niu krzyża przez Biskupa Pelplińskiego J.B. Szlagę uczest­niczyliśmy we Mszy Świętej oraz uroczys­tej akademii. Na wspól­nym rau­cie mogliśmy wielu osobom przed­stawić ideę dzi­ałal­ności chary­taty­wnej naszego Orderu Świętego Stanisława.

23 czer­wca 2010 r.

Z okazji swych imienin Ks. Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga przyjął w pałacu biskupim na audi­encji kawalerów naszego prze­o­ratu. Po złoże­niu życzeń przekaza­l­iśmy Eksce­lencji bardzo skró­towe doko­na­nia z naszej dzi­ałal­ności chary­taty­wnej i opinii Wielkiego Mis­trza Jana Potock­iego o naszej dzi­ałal­ności: „Dziekuję za doty­chcza­sowe stara­nia i wzor­cową dzi­ałal­ność Waszego Prze­o­ratu dla pod­niesienia znaczenia i opinii Orderu św. Stanisława, życząc jed­nocześnie Wam wiele dal­szych sukcesów”.

Po tym spotka­niu zostal­iśmy zaproszeni do ks. Infułata Stanisława Grunta wraz z Komen­dan­tem Powia­towej Straży Pożarnej, st. bryg. Walde­marem Wale­jką w celu omówienia uroczys­tości wręczenia jed­nos­tce sztan­daru pro­jek­towanego społecznie przez naszego kawalera.

17 lipca 2010 r.

Przed­staw­iciele naszego Prze­o­ratu Pomorskiego odd­ali ostat­nią posługę Kawalerowi Orderu Świętego Stanisława Ks. Prała­towi Hen­rykowi Jankowskiemu, przy­ja­cielowi ś.p. Juliusza Nowiny-​Sokolnickiego. Ks. H. Jankowski to wielo­letni pro­boszcz koś­cioła Św. Bry­gidy, który z gruzów odbu­dował. Leg­en­darny, wielo­letni kapelan „Sol­i­darności”, który ura­tował „Sol­i­darność”, jak napisał Arcy­biskup Hen­ryk Muszyński. Wielki jał­mużnik i dobroczyńca. Hołd wraz z dziesiątkami biskupów, infułatów i księży odd­ało prawie trzy tysiące wiernych. Kawalerowie, na czele z Wielkim Mis­trzem Janem Potockim i Koman­dorem Grze­gorzem Mali­nowskim z Nowego Sącza, odprowadzili ciało Wielkiego Kapłana do krypty w koś­ciele, gdzie decyzją Arcy­biskupa Sła­woja Leszka Głodzia został pochowany.

Cześć Jego pamięci! Bóg Cię przyjął!

24 lipca 2010 r.

Kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego zostali zaproszeni przez pro­boszcza z Łeby ks.Kanonika Zenona Myszk, w jego Sre­brny Jubileusz Kapłaństwa, na uroczys­tości odpus­towe w Roku Świętego Jakuba. Mszę Św. kon­cele­brował ks. Biskup Jan Bernard Szlaga, który docenił wkład pracy chary­taty­wnej w swo­jej Diecezji kawalerów spod znaku pier­wszego pol­skiego świętego. Po mszy, wśród zapros­zonych gosci, kawalerowie z naszym kapelanem ks. Prałatem Piotrem Wysgą na czele złożyli dary Jubi­la­towi. Podz­iękował za zaan­gażowanie naszego Prze­o­ratu, szczegól­nie w Ogólnopol­skie Zgro­madze­nie KOLP­INGA, którego ks. Zenon jest Preze­sem Pol­ski. Zgro­mad­zonym kapłanom i samorzą­dow­com kawalerowie objaś­nial iidee dzi­ałal­ności Orderu Swiętego Stanisława.

sier­pień 2010 r.

Z inic­jatywy kawalera Kaz­imierza Smolińskiego udzielono znacznej pomocy dwom rodzi­nom P.Kurek ze wsi Jaźwiska k/​Gniewa, których domy zalało w cza­sie powodzi. Dzięki wielu ludziom dobrej woli przekazano: kilka tysięcy zł., żywność i odzież w znacznej ilości, mate­ri­ały budowlane, wyposaże­nie (kafelki, pan­ele podło­gowe, drzwi, kuchenkę gazową). Z inic­jatywy kawalera Ste­fana Kukowskiego dostar­c­zono dwie duże nowe mebloś­cianki. Ks. Feliks Kamecki przekazał oso­biś­cie koce i żywność. Zadeklarowal­iśmy dal­sza pomoc oby­dwu rodzi­nom w miarę potrzeb.

14 wrześ­nia 2010 r.

Z inic­jatywy kapelana naszego Prze­o­ratu ks. Prałata Pio­tra Wysgi pow­stała tablica upamięt­ni­a­jąca bohaterstwo ks. Jerzego Popiełuszki w 30. rocznicę sol­i­darności. Mar­murową tablicę poświę­cił J.E. Jan Bernard Szlaga — biskup pelpliński. Pro­jekt społecznie wykonał kawaler Ste­fan Kukowski.

15 wrześ­nia 2010 r.

175 lat Col­legium Mar­i­anum w Pelplinie było okazją do złoże­nia życzeń na ręce ks. Kan. A.Szopińskiego od całego naszego Prze­o­ratu. Uroczys­tości były także połąc­zone ze zjaz­dem absol­wen­tów tej alma mater. Rozpoczy­nały się mszą św. w kat­e­drze, a zakończyły się wiec­zornym ogniskiem.

17 wrześ­nia 2010 r.

Współor­ga­ni­za­tor uroczys­tości miejs­kich kawaler Kaz­imierz Smolin­ski — poseł na Sejm RP — z okazji rocznicy agresji sowi­etów na Pol­skę przemówił do zgro­mad­zonej młodzieży oraz zapros­zonych gości, wśród których był kaw. Włodz­imierz Mroczkowski — prze­wod­niczący Rady Miejskiej wTczewie. Inic­ja­toremi pro­jek­tan­tem pom­nika, przed którym odby­wały się uroczys­tości był kawaler Ste­fan Kukowski. Na uroczys­toś­ci­ach był ksiądz dziekan Prałat Stanisław Cie­niewicz, Ks. Prałat Piotr Wysga, starostatczewski (pos­tu­lant naszego Orderu), prezy­dent miasta, wszys­tkie władze służb mundurowych, poczty sztan­darowe urzędów, kom­bat­an­tów i szkół.

„Jeżeli zapom­n­imy o nich, Ty Boże zapom­nij o mnie”

Oto motto społecznie zbu­dowanego pomnika

17 wrześ­nia 2010 r.

Kapelan naszego Prze­o­ratu ks. Prałat Piotr Wysga zaprosił wszys­t­kich dar­czyńców, którzy łożyli na nowe organy do koś­cioła Św. Stanisława w Tczewie. Mszę św. odprawił Biskup Pelpliński J.B.Szlaga. Wysłuchal­iśmy też kon­certu organowego oraz chóru młodzieżowego „Juventus”.

26 wrześ­nia 2010 r.

Wielka uroczys­tość w Diecezji Pelplińskieji Prze­o­ra­cie Pomorskim Orderu Świętego Stanisława Intron­iza­cja Relik­wii Świętego Stanisława B.M. otrzy­mana z Wawelu w Subkowach.

Z naszej inic­jatywy pow­stał relik­wiarz w całości przez Kawalerów fun­dowany. Relik­wiarz to nat­u­ral­nej wielkości mitra bisku­pia romańskiego kroju w całości wyko­nana ze sre­bra ze zło­conymi ele­men­tami. Po środku reliefowy Święty Stanisław posi­ada zło­coną puszkę z relik­wiami Męczen­nika. Pro­jek­tem relik­wiarza i współor­ga­ni­za­cją uroczys­tości zajął się kawaler Ste­fan Kukowski. Funda­torami relik­wiarza są kawalerowie: ks. P. Wysga, S.Kukowski, T.Wło­dar­czyk, W.Mroczkowski, K.Smoliński i L.Meler.

Relik­wie w naszej asyś­cie zostały wprowad­zone przez pro­boszcza parafii Św. Stanisława B.M. ks. kanon­ika Feliksa Kameck­iego pro­cesją do koś­cioła pełnego wiernych. Na progu witał ucałowaniem relik­wii ks. Biskup Pelpliński. Na wniosek naszego Prze­o­ratu, decyzją Wielkiego Mis­trza Orderu Świętego Stanisława, Kapelan ks. Prałat Piotr Wysga udeko­rował Biskupa Jana Bernarda Szlagę Zło­tym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Stanisława. Sre­brny Krzyż Zasługi otrzy­mali ks. Prałat Zdzisław Sochacki pro­boszcz Archikat­edry na Wawelu i ks. Kanonik Feliks Kamecki pro­boszcz koś­cioła Św. Stanisława BM. W uza­sad­nie­niu czy­tamy: „W uzna­niu zasług krzewienia kultu Świętego Stanisława Biskupa Męczen­nika i za wspieranie dzi­ałal­ności Prze­o­ratu Pomorskiego”. PRAEMIANDO INCI­TAT.

Brą­zowy Krzyż otrzy­mał kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk za akty­wne uczest­nictwo w chary­taty­wnych akc­jach naszego Prze­o­ratu. Po uroczys­tej Mszy Św. i odd­a­niu czci relik­wiom naszego Patrona zostal­iśmy zaproszeni do ple­bani, gdzie była okazja do zapoz­na­nia osób zapros­zonych z dzi­ałal­noś­cią orderową. Zgod­nie z naszą intencją ksiądz Biskup potwierdził swą wolę stworzenia tego koś­cioła ośrod­kiem kultu Patrona Pol­ski i koś­ciołem patronackim naszego Przeoratu.

W godz­i­nach popołud­niowych w domu parafi­al­nym odbyło się ludy­czne spotkanie wielu wiernych. Dobrami swymi podzielili się kawalerowie T.Wło­dar­czyk i L.Meler. Intron­iza­cja relik­wii dobiegła końca. Kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego wielokroć będą tu powracać.

11 listopada 2010

W Parku Kopernika odsłonięto pom­nik „Sol­i­darności”. Uroczys­tość odbyła się 11 listopada w Święto Niepodległości. W uroczys­toś­ci­ach wzięli udział dzi­ałacze tczewskiej i region­al­nej Sol­i­darności, władze samorzą­dowe, mieszkańcy miasta. Inic­ja­torami pow­sta­nia pom­nika byli członkowie Sto­warzyszenia „Zawsze Sol­i­darni”. Pro­jek­tan­tem pom­nika jest Ste­fan Kukowski, który dla idei „Sol­i­darności” zrezyg­nował z gratyfikacji.


25 listopada 2010 r.

Nagroda „SAM­BURII” dla kawalera Ste­fana Kukowskiego. Jest to najwyższe wyróżnie­nie przyz­nawane przez Starostę Tczewskiego za szczególny wkład w rozwój powiatu i dzi­ałal­ność społeczną. Jest wyróżnie­niem za wielo­let­nie społeczne zaan­gażowanie i rozsław­ianie ziemi tczewskiej. Nagrodę wręc­zono na uroczys­tej sesji Rady Powiatu.


„Myślę, że tegoroczna kandy­datura nie budzi żad­nych wąt­pli­wości. Ste­fan Kukowski wniósł wiele w życie powiatu. Jemu zawdz­ięczamy herb powiatu, kilka pom­ników, tablic pamiątkowych i wiele inic­jatyw społecznych” — mówił pod­czas uroczys­tej sesji starosta tczewski, Witold Sos­nowski.

3 grud­nia 2010 r.

Nagły przypływ mrozu zmo­bi­li­zował nas do zain­tere­sowa­nia się bez­dom­nymi. Przyłączyliśmy się do zbiera­niai darów. Hojnoś­cią wykazał się kawaler T.Wło­dar­czyk, który przekazał 300 kg pro­duk­tów. Współor­ga­ni­zował całość S.Kukowski oraz pos­tu­lant W.Sosnowski. Roz­dawnictwem i rzetel­nym rozdzi­ałem zajęła się pani Prezes Tczewskiej Orga­ni­za­cji Bez­dom­nych i Bezro­bot­nych. Kole­jka po dary była przeogromna i bardzo zdyscyplinowana.

8 grud­nia 2010 r.

Nasz kawaler Ste­fan Kukowski został wyróżniony Sre­brnym Medalem „Labor omnia vincit” przez Towarzystwo im. Hipolita Cegiel­skiego w Poz­na­niu za wiele inic­jatyw chary­taty­wnych i pracy organ­icznej także w ramach Orderu Świętego Stanisława.

13 grud­nia 2010 r.

Trady­cyjnie, Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlagaza­prasza na spotkanie opłatkowe samorzą­dow­ców oraz ludzi zasłużonych dla Diecezji Pelplińskiej. Wśród zapros­zonych można zobaczyć kawalerów W.Mroczkowskiego składa­jącego życzenia Biskupowi, K.Smolińskiego i L.Melera łamiącego się opłatkiem z bisku­pem pomoc­niczym Piotrem Krupą, T. Wło­dar­czyka i S. Kukowskiego w gronie innych zasłużonych dla Diecezji.

19 grud­nia 2010 r.

Wig­ilia pow­stała z inic­jatywy ludzi dobrej woli. Ciężar orga­ni­za­cyjny spoczywa na barkach kawalerów naszego Prze­o­ratu. Cała logistyka to Włodz­imierz Mroczkowski, poligrafia Tadeusz Serocki, główni dar­czyńcy to Tadeusz Wło­dar­czyk, Leszek Meler, ale również Kaz­imierz Smoliński. Najwięk­sze stoisko „stołu wig­ili­jnego” prowadzi pos­tu­lant Piotr Rezmer. Opra­cow­anie plas­ty­czne, część artysty­czna i koor­dy­nacja całości to Ste­fan Kukowski. Przy­go­towanie i oprawa w „sacrum” tej wielkiej uroczys­tości to zasługa naszego kapelana ks. Pio­tra Wysgi. Wig­ilia nie jest spotkaniem ludzi ubogich, aczkol­wiek oni najwięcej z niej korzys­tają. Przy­chodzą wszyscy, aby razem pośpiewać kolędy, przeła­mać się opłatkiem, zobaczyć pas­torałki na małej sce­nie i wysłuchać kon­certu zespołów na dużej sce­nie. Wig­ilię rozpoczął Biskup Pomoc­niczy Piotr Krupa bło­gosław­ieńst­wem opłatka. Można było zabrać do domu prawdziwy ogień betle­jem­ski. Było kilka tysięcy opakowanego sianka, mnóstwo zabawek, książek i gier, do których ustaw­iła się wielka kole­jka. Radoś­cią najmłod­szych był żywy żłóbek z osiołkiem. Roz­dano 14000 opłatków, 4000 śpiewników z kolę­dami i prawie 4 tony żywności przy­go­towanych na gorąco i por­cjowanych przez tczews­kich gastronomów.