sier­pień

10 sierp­nia 2022 r.

Medal został przyjęty z miłym zaskocze­niem i oklaskami wiernych. Takowy medal otrzy­mał też pro­boszcz kat­edry ks. kan. Paweł Cem­brow­icz i pan Tadeusz Szczyr­bak. W auli Papieskiego Wydzi­ału Teo­logicznego obyły się dwa wykłady online: „Spod Znaku Rodła pt. Wielki Jubileusz 100 lat Związku Polaków w Niem­czech 19222022″ — prele­gent Tadeusz Szczyr­bak– Prezesa Rodziny Rodła — Wrocław. Drugi „Przesłanie świętego Stanisława, patrona Pol­ski w czy­nach dzi­ałaczy Rodła” Ste­fana Kukowskiego — Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczen­nika. Oba wykłady były trans­mi­towane na żywo i nagry­wane przez lokalne stacje TV oraz Radio Maryja i Telewizję Trwam. Potem był czas na reflek­sje i naw­iązanie współpracy z wieloma dos­to­jnymi gośćmi.

27 sierp­nia 2022 r.

Klub Jeździecki Turze zor­ga­ni­zował po prz­er­wie trzylet­niej spowodowanej pan­demią zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody na tere­nie sta­jni Goszyn. Celem było także wys­taw­ie­nie swych wierz­chow­ców i oby­cie młodych jeźdźców w stre­su­ją­cych warunk­ach konkurencji. Dopisało w zawodach nadzwyczaj wielu indy­wid­u­al­nych jeźdźców. Były też dar­mowe napoje, kawa, herbata, ciasta, ale też żurek. Włączył się do orga­ni­za­cji wiz­ual­iza­cji Ste­fan Kukowski, mając „swoją” bramkę nr 2. Dopisała też pogoda i niespodziewanie dużo widzów.