marzec

1 marca 2023 r.

1 marca jest Nar­o­dowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyk­lę­tych”, który sym­bol­izuje hołd dla pol­s­kich bohaterów — żołnierzy podziemia antyko­mu­nisty­cznego, którzy wal­czyli z komu­nisty­cznym agre­sorem w lat­ach 40. i 50. Ich lojal­ność wobec wol­nej i suw­eren­nej Ojczyzny chroniła pol­s­kich oby­wa­teli przed komu­nistami. Jak co roku, 1 marca, z okazji Nar­o­dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych Prze­o­rat Pomorski jest współor­ga­ni­za­torem Rajdu Szlakiem Niezłom­nych po Ziemi sztum­skiej i Pow­iślu. Rajd odbył się na trasie: Czernin –Ferma-​Czernin –Tulice –Zajezierze — Sztum. Także pod pom­nikiem Inki– bohater­skiej łączniczki. Dla zgro­mad­zonych przy­go­towano gorący poczęs­tunek. Kilka­dziesiąt osób, z prze­o­rem pomorskim Piotrem Ste­cem, masze­rowało do miejsc związanych z pobytem Wyk­lę­tych na Pow­iślu, gdzie złożono wieńce kwiatów i zapalono znicze. Cześć i chwała Bohaterom!

5 marca 2023 r.

Msza Święta za ojczyznę w koś­ciele NMP na Suchostrzy­gach była kon­cele­browana przez ks. dziekana Jacka Spy­chal­skiego. W cza­sie mszy kawalerowie Orderu Św. Stanisława służyli: czy­tanie (Ste­fan Kukowski), dary ołtarza przy­go­tował Andrzej Zblewski i Witold Sos­nowski. Poczty sztan­darowe wys­taw­ili: Starostwo Powia­towe, II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące, Szwadron Ułanów Zaniemeńs­kich. Po mszy były dal­sze uroczys­tości przy Pan­teonie Katyńskim. Pow­i­tano: Kaz­imierza Smolińskiego — posła na Sejm RP, Mirosława Augustyna — Starostę Powiatu Tczewskiego, Panią Bar­barę Kamińską — Prze­wod­niczącą Rady Powiatu, Alek­san­drę Szwarc z Gdańskiego IPN, Ste­fana Kukowskiego — inic­ja­tora i współor­ga­ni­za­tora Biegu. Wielce erudy­cyjne było wys­tąpi­e­nie Alek­sandry Szwarc z Gdańskiego IPN. Potem wier­sze o bohat­er­ach tam­tych cza­sów w wyko­na­niu uczen­nic z II LO. Mod­l­itwa spec­jal­nie napisana przez księdza Łukasza Nowot­nego w intencji poległych bohaterów i naszej Ojczyzny. Min­utą ciszy ucz­cil­iśmy bohaterów Niepodległej Pol­ski. Wiele del­e­gacji złożyło wieńce i znicze, w tym Prze­o­ratu Pomorskiego. Po tych uroczys­toś­ci­ach wszyscy przes­zli na miejsce startu biegu Tropem Wilczym.

Uroczys­tości Biegu Tropem Wilczym prowadził Tomasz Tobi­ański. Przed biegiem głównym odbył się bieg towarzyszący dla dzieci na dys­tan­sie 196 metrów, dla każdego czekał okolicznoś­ciowy medal — udział wzięło 22 uczest­ników. Najmłod­sza 2 let­nia uczest­niczka Maja otrzy­mała pamiątkowy puchar od Ste­fana Kukowskiego (prefer­owany przez Order „Rok Rodziny”). Bieg główny został poprzed­zony odśpiewaniem hymnu państ­wowego, który zaintonował zespół „Fisolki” pod dyry­gen­turą Mar­iusza Dworakowskiego. W samo połud­nie wys­trzał do startu dał Mirosław Augustyn — Starosta Tczewski. 180 uczest­ników ruszyło na trasę, udział wzięli miedzy innymi członkowie Sto­warzyszenia Bie­ga­jący Tczew Team Tapflo Poland CrossElite, uczniowie szkół pod­sta­wowych i pon­ad­pod­sta­wowych, Ośrodek Szkole­nia i Wychowa­nia w Tczewie, OSP Gniszewo, przed­staw­iciele WOT 7 Pomorska Bry­gada Obrony Tery­to­ri­al­nej i wielu, wielu innych. Każdemu uczest­nikowi wręczano pamiątkowy medal. Na podium puchary dla najlep­szych wręczali Mirosław Augustyn — Starosta Tczewski, Prze­wod­nicząca Rady Powiatu Tczewskiego Bar­bara Kamińska oraz przed­staw­icielka IPN Gdańsk Alek­san­dra Szwarc. Uroczys­tość wręcza­nia prowadzili Tomasz Tobi­ański– dyrek­tor Powia­towego Cen­trum Sportu wraz z Jarosławem Bar­toszewskim — kan­clerzem w Prze­o­ra­cie Pomorskim Orderu Św. Stanisława. Przed­staw­iono hon­orowych patronów: Insty­tut Pamięci Nar­o­dowej Odd­ział w Gdańsku, Jan Józef Kasprzyk — Szef urzędu ds. Kom­bat­an­tów, Grze­gorz Berendt — dyrek­tor Muzeum II Wojny Świa­towej, Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława. Podz­iękowa­nia za współpracę i wspieranie Biegu otrzy­mali: II LO w Tczewie, powia­towe Cen­trum Sportu, Zespół Ksz­tałce­nia i Wychowa­nia OHP, Zespół „Fisolki”, BS Tczew, Jacek Zyw­ert, Michał Woj­tuszkiewicz. Katarzynę i Jirego Stu­denów wyróżniono za wspaniale przy­go­towanie wraz z OHP gorącej kawy, herbaty i wielu ciast dla wszys­t­kich przy­byłych na uroczys­tości. Starosta, Prze­wod­nicząca Rady Powiatu i Alek­san­dra Szwarc wręczali także podz­iękowa­nia kawalerom Orderu Andrze­jowi Zblewskiemu i Jarosła­wowi Bar­toszewskiemu. Stat­uetki Tropem Wilczym otrzy­mało: Starostwo Tczewskie, grupa rekon­struk­cyjna Ułanów, Mar­iusz Dworakowski, Jacek Cherek. Za sześ­ci­o­let­nie zaan­gażowanie w dzi­ałal­ność patri­o­ty­czną, w tym Bieg Tropem Wilczym, Medale „Inki” otrzy­mali Dorota Koś­ci­jańczuk i Tomasz Tobi­ański. Medale wręczał prze­wod­niczący Kapituły Medalu Ste­fan Kukowski. Zespół „Fisolki” pod dyrekcją Mar­iusza Dworakowskiego dał krótki kon­cert pieśni patri­o­ty­cznych, zachę­ca­jąc wszys­t­kich zebranych do wspól­nego śpiewu, dlat­ego roz­dano wszys­tkim śpiewniki patri­o­ty­czne. Uroczys­tości zakońc­zono wys­tąpi­e­niem przed­staw­icielki Gdańskiego IPN i Starosty Tczewskiego.