AD 2015

8 sty­cz­nia 2012 r.

Prezy­dent Miasta Mirosław Pobłocki i Prze­wod­niczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn zaprosili wszys­t­kich ludzi dobre­j­woli na spotkanie, aby wraz z ks. Infułatem Stanisławem Grun­tem i Starostą Józe­fem Puczyńskim podz­iękować za wielkie serce i różno­rakie w formie dary na rzecz współoby­wa­teli miasta w cza­sie Wielkiej Tczewskiej Wig­ilii. Do wręczenia popros­zono także inic­ja­tora tej Wig­ilii Ste­fana Kukowskiego. Przy­było ponad 40 osób reprezen­tu­ją­cych także orga­ni­za­cje i sto­warzyszenia. Najbardziej zasłużeni od lat kawalerowie to: Włodz­imierz Mroczkowski, Piotr Rezmer, Leszek Meler, ale także Witold Sos­nowski i Kaz­imierz Smoliński. Uroczys­tość wręczenia podz­iękowań uświet­niły kolędy i pas­torałki w wyko­na­niu dzieci z Przed­szkola „Jarzębinki” Pani Janiny Mroczkowskiej.