AD 2021

18 grud­nia 2011 r.

W Sztu­mie inau­gu­racja pier­wszej Wig­ilii Miejskiej, którą z uporem pięknej sprawy i ze swoich fun­duszy zor­ga­ni­zował kawaler Antoni Fila. Dołączył się też kawaler Andrzej Dem­biński, którego chór „Lut­nia” z Mal­borka dał kon­cert kolęd.Wigilijny nas­trój tworzył też chór parafi­alny z koś­cioła Św. Andrzeja Boboli.

Prze­o­rat nasz wspomógł tę chwalebną inic­jatywę dostar­cza­jąc pierogi (kawaler T.Wło­dar­czyk), kilka­set śpiewników i opłatków. Zgro­madzeni mieszkańcy przeła­mali się opłatkiem poświę­conym przez księży pro­boszczów A.Starczewskiego i T.Bal­ińskiego składa­jąc sobie życzenia. Skon­sumowano w cza­sie wiecz­erzy: 360 litrów grochówki, 300 kg pierogów z kapustą i grzy­bami z okrasą boczkowo-​cebulową, 500 szt. jabłek piec­zonych. Ale także 200 litrów kakao oraz 76 kg ciasta drożdżowego. Piękna chrześ­ci­jańska inicjatywa.