AD 2011

7 listopada 2011 r.

Na zaprosze­nie Prze­o­ratu Wielkopol­skiego i jej Prze­ora Mar­i­ana Króla uczest­niczyliśmy w Bazylice Archkat­e­dral­nej Świę­tych Apos­tolów Pio­tra i Pawła na Ostrowie Tum­skim w Poz­na­niu w Inwest­y­turze. Po mszy pod­czas, której modlil­iśmy się za duszę s.p. JNSVIII WM Pos­tu­lanci, Kawalerowie i Damy oraz goś­cie przes­zli do Kapl­icy Królów określanej też nazwą Złota Kaplica. Bizan­tyjska kaplica, w której zna­j­duje sie sarkofag pier­wszych wład­ców Pias­tows­kich — księ­cia Mieszka I i króla Bolesława Chro­brego była miejscem przyj­mowa­nia nowych i odz­nacza­nia zasłużonych członków Orderu Świętego Stanisława.

Goś­ciem hon­orowym byl O.Grzegorz Prze­mys­law von Badziąg-​Borman, Kapelan Gen­er­alny i Inkwiz­y­tor Wojskowego Szpi­tal­nego Zakonu Świętego Łazarza z Jero­zolimy w Polsce. Po uroczys­toś­ci­ach gospo­darz, pro­boszcz parafii kat­e­dral­nej — ks. Ireneusz Szwarc zaprosił wszys­t­kich na kolację. Nasz Prze­o­rat reprezen­towali kawalerowie: Woj­ciech Antoniewicz, Ste­fan Kukowski, Mar­iusz Matuszewski. Na koniec usłyszeliśmy kilka miłych słów za naszą dużą aktywność.