AD 2010

8 czer­wca 2010 r.

Z okazji X lecia Gim­nazjum Katolick­iego włącza­jąc się czyn­nie w te uroczys­tości kawalerowie odd­ele­gowali Ste­fana Kukowskiego do wyko­na­nia całej oprawy plas­ty­cznej i pro­jektu krzyża jako daru naszego Prze­o­ratu. Pro­jekt spodobał się zarówno księdzu Biskupowi, pro­boszc­zowi, dyrekcji jak i młodzieży, dla której jest przez­nac­zony. Potężne drzewo mod­rzewiowe to dar pos­tu­lanta Daniela Cza­piewskiego, kon­strukcję stalową wykonał pos­tu­lant Tadeusz Bąk. Krzyż ponad 6 metrowej wysokości jest pier­wszym krzyżem w mieś­cie postaw­ionym, na tere­nie nie sakral­nym. Krzyż pow­stał z potrzeby młodzieży Zespołu Szkół Katolic­kich, a pomysło­dawcą był nasz kapelan ks. Prałat Piotr Wysga. Po poświęce­niu krzyża przez Biskupa Pelplińskiego J.B. Szlagę uczest­niczyliśmy we Mszy Świętej oraz uroczys­tej akademii. Na wspól­nym rau­cie mogliśmy wielu osobom przed­stawić ideę dzi­ałal­ności chary­taty­wnej naszego Orderu Świętego Stanisława.