AD 2011

26 sierp­nia 2011 r.

Wielki Mis­trz Orderu Św. Stanisława Jan Zb. Potock­io­raz Wielki Przeor Marek Kra­marski dokon­ali Inwest­y­tury nowych członków do naszego Prze­o­ratu. Goś­ciem byli również Bar­bara Bromont– Spław­ińska — Przeor Kujawski — wraz z kawalerem Januszem Spław­ińskim, który asys­tował przy inwest­owa­niu. Lau­dacji nowych członków dokonał Przeor Pomorski Ste­fan Kukowski. Damami Orderu zostały: Halina Cybul­ska z Tczewa, Halina Aniela Klińska i Krystyna Pusz z Łeby. Do Kawalerów przyjęto: Woj­ciecha Antoniewicza z Tczewa, Andrzeja Dem­bińskiego i Antoniego Fila ze Sztumu, Andrzeja Ste­fan Grzyba z Czarnej Wody, Ste­fan Lubawskiego ze Starog­a­rdu, Witolda Sos­nowskiego z Tczewa oraz Jarosława Dar­iusza Struczyńskiego z Gniewu. Goś­cil­iśmy też władze samorzą­dowe na czele ze starostą tczewskim Józe­fem Puczyńskim.

Przy­go­towanie do pro­cesji reprezen­tacji Orderu Ruszyła pro­cesja: min­is­tranci, lek­torzy, sza­farze, pos­tu­lanci pod bacznym okiem pro­boszcza kan. Feliksa Kameckiego
Relik­wia Świętego Stanisława B.M. w relik­wiarzu przez Przyszłe Damy i Kawalerowie, chorąży ze sztan­darem
kawalerów naszego Orderu darowanego tej parafii Wielkiego Mis­trza.
Kawalerowie naszego Prze­o­ratu na pier­wszej Inwest­y­turze Kapelan naszego Prze­o­ratu z ks. Dziekanem z Łeby, opat od
w „swoim” koś­ciele Św. Woj­ciecha, prałaci, ks. Dziekan i ks. Infułat

Księża z okolicznych parafii uczest­niczą­cych w uroczys­toś­ci­ach Pełna kon­cel­e­bra, wielu księży, zaproszeni goś­cie Prze­o­ratu i
wierni tej parafii wypełnili kościół

Mszę Św. odpraw­iał ks. Infułat Stanisław Grunt głosząc Wielce prze­jęci pos­tu­lanci zasłuchani w słowa Infułaci
wspani­ałą homilię do Dam i Kawalerów

Wielki Mis­trz Jan Zbig­niew Potocki ode­brał przysięgę Przysięgę składa Halina Klińska z Łeby
od pier­wszej damy — Haliny Cybul­skiej z Tczewa

Wielki Mis­trz odbiera przysięgę od Krystyny Puszcz z Łeby. Pasowanie na Kawalera Orderu Woj­ciecha -
Lau­dacji dokonuje Przeor Pomorski. Antoniewicza z Tczewa.

Wielki Mis­trz odbiera przysięgę od Andrzeja Dem­bińskiego Pasowanie na Kawalera Orderu Antoniego Filii z Sztumu.
ze Sztumu.

Ste­fan Lubawski, senior wśród pos­tu­lan­tów ze Starog­a­rdu, Witold Sos­nowski klingą szabli pasowany na Kawalera
pasowany na Kawalera Orderu
Andrzej Ste­fan Grzyb z Czarnej Wody składa przysięgę Jarosław Struczyński z Gniewa w przy­należnym stroju rycerskim
by za chwilę otrzy­mać płaszcz Kawalera. przyk­lęka by zostać Kawalerem Orderu Świętego Stanisława
Prze­o­ratu Pomorskiego.

Wielki Mis­trz Jan Zb. Potocki, Wielki Przeor Marek Kra­marski i Spec­jalne podz­iękowa­nia składa Wielki Mis­trz Jan Zb. Potocki i
Przeor Kujawski składają podz­iękowa­nia ks. Infuła­towi — Przeor Ste­fan Kukowski prob. ks. kan. Felik­sowi Kameckiemu
Stanisła­wowi Grun­towi za Mszę Świętą i udzielone za pomoc w Inwest­y­turze i gościnne progi parafii
bło­gosław­ieństwa Damom i Kawalerom Św. Stanisława B.M.

Bar­bara Bromont-​Spławińska recy­tuje własny wiersz Prze­o­rat Pomorski w pełnym składzie

Primus inter pares odbiera w imie­niu Kawalerów Prze­o­ratu Wielki Mis­trz Jan hr. Potocki z żoną Ewą oraz Wielki Przeor
podz­iękowanie pełne kom­ple­men­tów za akty­wność w ramach Pol­ski Marek Kra­marski pod­czas Mszy Świętej
Orderu Świętego Stanisława

Na wszys­t­kich wiernych prze­bo­gata cer­e­mo­nia pod­czas Jak widać na banerze w tym Domu Parafi­al­nym im. J.Pawła II
Mszy Świętej zro­biła ogromne wraże­nie. odbyło się spotkanie po Inwestyturze

Kawalerowie pod­czas już towarzyskiego spotkania.

Wielu kawalerom i damom towarzyszyli ich małżonkowie. Ks. Stanisław Grunt wielce życ­zliwy naszemu Prze­o­ra­towi.
Danuta i Leszek Melerowie oraz Jego fun­dacji jest wydanie poligraficzne bardzo skrótowego
Jan­ina i Włodz­imierz Mroczkowscy spra­woz­da­nia z naszej dzi­ałal­ności - na 40 stronach.
Na zdję­ciu wpisuje się do naszej kro­niki. Bóg zapłać Księże

Uroczysta Msza Święta, w cza­sie której przeprowad­zono Inwest­y­turę nowych dam i kawalerów do Prze­o­ratu Pomorskiego, na trwale zostanie w pamięci i w annałach parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczen­nika. Ten pras­tary, goty­cki koś­ciół został przyp­isany naszemu Prze­o­ra­towi przez Biskupa Diecez­jal­nego ks. prof. dr. hab. Jana Bernarda Szlagę w roku ubiegłym. A gościn­ność gospo­darza ks. kan. Feliksa Kameck­iego upoważ­nia nas do stałego tu bywa­nia. Atmos­ferę dos­to­jeństwa i radości wszys­tkie Damy i Kawalerowie będą pamię­tać po wsze czasy.

Bóg zapłać!