AD 2010

26 wrześ­nia 2010 r.

Wielka uroczys­tość w Diecezji Pelplińskieji Prze­o­ra­cie Pomorskim Orderu Świętego Stanisława Intron­iza­cja Relik­wii Świętego Stanisława B.M. otrzy­mana z Wawelu w Subkowach.

Z naszej inic­jatywy pow­stał relik­wiarz w całości przez Kawalerów fun­dowany. Relik­wiarz to nat­u­ral­nej wielkości mitra bisku­pia romańskiego kroju w całości wyko­nana ze sre­bra ze zło­conymi ele­men­tami. Po środku reliefowy Święty Stanisław posi­ada zło­coną puszkę z relik­wiami Męczen­nika. Pro­jek­tem relik­wiarza i współor­ga­ni­za­cją uroczys­tości zajął się kawaler Ste­fan Kukowski. Funda­torami relik­wiarza są kawalerowie: ks. P. Wysga, S.Kukowski, T.Wło­dar­czyk, W.Mroczkowski, K.Smoliński i L.Meler.

Relik­wie w naszej asyś­cie zostały wprowad­zone przez pro­boszcza parafii Św. Stanisława B.M. ks. kanon­ika Feliksa Kameck­iego pro­cesją do koś­cioła pełnego wiernych. Na progu witał ucałowaniem relik­wii ks. Biskup Pelpliński. Na wniosek naszego Prze­o­ratu, decyzją Wielkiego Mis­trza Orderu Świętego Stanisława, Kapelan ks. Prałat Piotr Wysga udeko­rował Biskupa Jana Bernarda Szlagę Zło­tym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Stanisława. Sre­brny Krzyż Zasługi otrzy­mali ks. Prałat Zdzisław Sochacki pro­boszcz Archikat­edry na Wawelu i ks. Kanonik Feliks Kamecki pro­boszcz koś­cioła Św. Stanisława BM. W uza­sad­nie­niu czy­tamy: „W uzna­niu zasług krzewienia kultu Świętego Stanisława Biskupa Męczen­nika i za wspieranie dzi­ałal­ności Prze­o­ratu Pomorskiego”. PRAEMIANDO INCI­TAT.

Brą­zowy Krzyż otrzy­mał kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk za akty­wne uczest­nictwo w chary­taty­wnych akc­jach naszego Prze­o­ratu. Po uroczys­tej Mszy Św. i odd­a­niu czci relik­wiom naszego Patrona zostal­iśmy zaproszeni do ple­bani, gdzie była okazja do zapoz­na­nia osób zapros­zonych z dzi­ałal­noś­cią orderową. Zgod­nie z naszą intencją ksiądz Biskup potwierdził swą wolę stworzenia tego koś­cioła ośrod­kiem kultu Patrona Pol­ski i koś­ciołem patronackim naszego Przeoratu.

W godz­i­nach popołud­niowych w domu parafi­al­nym odbyło się ludy­czne spotkanie wielu wiernych. Dobrami swymi podzielili się kawalerowie T.Wło­dar­czyk i L.Meler. Intron­iza­cja relik­wii dobiegła końca. Kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego wielokroć będą tu powracać.