AD 2010

17 lipca 2010 r.

Przed­staw­iciele naszego Prze­o­ratu Pomorskiego odd­ali ostat­nią posługę Kawalerowi Orderu Świętego Stanisława Ks. Prała­towi Hen­rykowi Jankowskiemu, przy­ja­cielowi ś.p. Juliusza Nowiny-​Sokolnickiego. Ks. H. Jankowski to wielo­letni pro­boszcz koś­cioła Św. Bry­gidy, który z gruzów odbu­dował. Leg­en­darny, wielo­letni kapelan „Sol­i­darności”, który ura­tował „Sol­i­darność”, jak napisał Arcy­biskup Hen­ryk Muszyński. Wielki jał­mużnik i dobroczyńca. Hołd wraz z dziesiątkami biskupów, infułatów i księży odd­ało prawie trzy tysiące wiernych. Kawalerowie, na czele z Wielkim Mis­trzem Janem Potockim i Koman­dorem Grze­gorzem Mali­nowskim z Nowego Sącza, odprowadzili ciało Wielkiego Kapłana do krypty w koś­ciele, gdzie decyzją Arcy­biskupa Sła­woja Leszka Głodzia został pochowany.

Cześć Jego pamięci! Bóg Cię przyjął!