AD 2011

26 czer­wca 2011 r.

Del­e­gacja naszego Prze­o­ratu (Ste­fan Kukowski, Włodz­imierz Mroczkowski, Kaz­imierz Smoliński) wzięła udział w Mszy Świętej Dziękczyn­nej w jubileusz 600-​lecia kon­sekracji kat­edry Włocławskiej cele­browanej pod prze­wod­nictwem Legata Papieskiego J.E. Zenona Kard. Gro­c­holewskiego oraz biskupów Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski. Był także Nuncjusz Apos­tol­ski w Polsce. Na pod­niosłej Mszy Świętej Stanisław Kard. Dzi­wisz, Met­ro­polita Krakowski, przekazał relik­wie bło­gosław­ionego Jana Pawła II kat­e­drze Włocławskiej. Po Mszy Św. bardzo krótkie spotkanie z Kard. Zenonem Gro­c­holewskim i Kard. Józe­fam Glem­pem. Przy­byli na uroczys­tości damy i kawalerowie z Wielkim Mis­trzem Janem Potockim na czele zostali zaproszeni do gościn­nego domu Damy Bar­bary Bromont — Spław­ińskiej na raut. Nasz Prze­o­rat złożył życzenia imieni­nowe Wielkiemu Mis­tr­zowi, a wszyscy zgro­madzeni odśpiewali sto lat. Przekaza­l­iśmy również krótką kro­nikę doku­men­tu­jąca nasze dzi­ała­nia w Prze­o­ra­cie Pomorskim.