AD 2011

10 kwiet­nia 2011 r.

Uroczysta Msza Święte w Koś­ciele NMP Matki Koś­cioła, poświę­cona tym którzy zginęli w rzą­dowym samolocie w katas­trofie pod Smoleńskiem. Kilka tysięcy osób, 25 pocztów sztan­darowych, przed­staw­iciele wszys­t­kich władz miasta i powiatu. Msze cele­brował ks. Prałat Stanisław Cie­niewicz określa­jąc Prezy­denta Kaczyńskiego jako „wzorze bez­granicznego umiłowa­nia ojczyzny”. Słowo o patri­o­tyźmie i pamięci wygłosił Kawaler Kaz­imierz Smoliński.

Pod pom­nikiem Papieża Jana Pawła II, pier­wszego Syna pol­skiej ziemi, harcerze i młodzież złożyła 96 zniczy z nazwiskami tych, którzy odd­ali życie jadąc na groby katyńskie.